Dossier

Overhoop met de fiscus

27 januari 2021
Overhoop met de fiscus

In onze jaarlijkse Belastinggids helpen wij je om je belastingaangifte correct in te vullen en daarbij het onderste uit de kan halen qua aftrekken en besparingen. Hier gaan we na wat er gebeurt als je overhoop dreigt te liggen met de fiscus.

Het inzagerecht in je dossier

Hoe je inzage kunt krijgen in je dossier bij de fiscus.

1. Waarom zou je inzage vragen?

"Eenieder heeft het recht elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door de wet, het decreet,…", zo luidt het artikel 32 van de Grondwet. Inzage in je fiscaal dossier kan voor allerlei van pas komen: om bepaalde gegevens te vinden om een studietoelage te kunnen aanvragen, om de fiscale situatie te kennen van je vader van wie je erft, om te zien waar de fiscus zich op baseert om te beweren dat je niet al je inkomsten hebt aangegeven ... Het administratief dossier moet in principe alle stukken bevatten die de aanslag rechtvaardigen.

Let op! Voor de onroerende voorheffing in Vlaanderen is de procedure lichtjes verschillend.

2. Hoe verloopt de procedure?
 1. Je moet je aanvraag schriftelijk richten aan de dienst waar de documenten in kwestie zich bevinden. Je moet duidelijk vermelden over welke documenten of welk dossier het gaat. De aanvraag dient ondertekend te zijn door jezelf, je advocaat of de persoon aan wie je volmacht hebt gegeven om je fiscaal dossier in te zien. Een aangetekende brief is uiteraard aangewezen als bewijs van de aanvraag en de datum van de aanvraag.
 2. De fiscus heeft één maand om je te antwoorden.
 3. Als je een negatief antwoord hebt gekregen of wanneer de antwoordtermijn zonder enige reactie is verstreken (wat overeenstemt met een negatieve beslissing), kun je de administratie vragen om je verzoek tot inzage opnieuw te overwegen. Vraag terzelfder tijd de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten om advies (Koningsstraat 66, 1000 Brussel).
 4. Na uiterlijk 30 dagen stuurt de commissie haar advies naar jou en naar de fiscus. Uiterlijk 15 dagen later krijg je de ultieme beslissing van de fiscus.
 5. Als je verzoek definitief wordt verworpen of als je geen enkele reactie hebt gekregen, kun je in laatste instantie nog een beroep indienen bij de Raad van State.
3. Inzage is soms niet mogelijk
 • De fiscus moet je inzage in een dossier weigeren als je met dat dossier niets van doen hebt. Hij moet ook de toegang tot documenten weigeren die de privacy van iemand raken of die onder een bij wet ingestelde inhoudingsplicht vallen.
 • De fiscus mag je inzage in het dossier weigeren in een aantal omstandigheden die we als volgt kunnen samenvatten: elke keer als de inzage de openbare orde, de openbare veiligheid of het staatsbelang in gevaar brengt of de aanvraag kennelijk te vaag geformuleerd of onredelijk is. Hij mag ook de identiteit beschermen van de persoon die een klacht indient en anoniem wenst te blijven.
  De reden van de weigering moet voldoende belangrijk zijn. De fiscus oordeelt hierover onder controle van de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten en de Raad van State.
 • Als een dossier of een document ten dele informatie bevat die de fiscus niet aan jou wil/mag tonen, moet hij je toch voor zover mogelijk inzage bieden. De fiscus kan zich niet op het beroepsgeheim beroepen om je de inzage in het dossier te weigeren.
 • Als je eenmaal een bezwaarschrift hebt ingediend, is het niet zeker dat je nog inzage in je dossier kunt krijgen. Daar bestaat voorlopig nog controverse over. Het zou nochtans juist nuttig zijn om te weten wat er in het dossier staat, zodat men de meest afdoende argumenten kan zoeken en het bezwaarschrift kan aanvullen. Daarom verdient het aanbeveling inzage te vragen uiterlijk de dag vóór u uw bezwaarschrift indient.
 • Als je een zaak eenmaal voor de rechtbank aanhangig hebt gemaakt, is er daarentegen geen enkele twijfel: dan heb je wettelijk niet meer het recht om te eisen dat de fiscus je inzage in uw dossier verleent en moet je de regels volgen van de juridische procedure (die speelt zich meestal tussen de advocaten af).
 • De fiscus houdt er niet van om te veel informatie vrij te geven: hij is daarvoor niet georganiseerd en heeft daarvoor te weinig personeel. Bovendien geeft hij niet graag inlichtingen als hij je ervan verdenkt dat je niet al uw belastbare inkomsten aangeeft. Om aan zijn inzageplicht te ontsnappen heeft hij al alle mogelijke argumenten uitgeprobeerd. Gelukkig heeft de Raad van State ze nagenoeg allemaal weerlegd. Volgens de laatste geruchten zou het inzagerecht vlot verlopen.
4. Inzage i.v.m. de onroerende voorheffing in Vlaanderen

Voor de Vlaamse overheid gelden dezelfde principes als voor de federale. Om inzage in een dossier te weigeren moet de fiscus dus dezelfde argumenten hebben als die welke net werden beschreven. Alleen de procedure verschilt enigszins:

 • Na ontvangst van je aanvraag heeft de overheidsdienst 15 dagen (één keer verlengbaar) om je te antwoorden.
 • Als je geen of een negatief antwoord hebt gekregen, heb je 30 dagen om een beroep in te dienen bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Als je nog altijd in het ongelijk wordt gesteld, rest je alleen nog een beroep bij de Raad van State.
User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren