Dossier

Overhoop met de fiscus

27 januari 2021
Overhoop met de fiscus

In onze jaarlijkse Belastinggids helpen wij je om je belastingaangifte correct in te vullen en daarbij het onderste uit de kan halen qua aftrekken en besparingen. Hier gaan we na wat er gebeurt als je overhoop dreigt te liggen met de fiscus.

Bijzondere aanslagtermijnen

De gevallen waarin de fiscus over méér tijd beschikt dan de normale aanslagtermijn om je te belasten.

  • Als je vóór het einde van de aanslagtermijn een bezwaarschrift hebt ingediend, krijgt de controleur als extraatje de periode dat de bezwaarprocedure loopt, maar in geen geval méér dan 6 maanden.
  • Als de adviseur-generaal naar aanleiding van een bezwaarschrift de belastingheffing om een andere reden dan verjaring nietig heeft verklaard, kan de controleur een nieuwe belasting vestigen. Hij heeft hiervoor 3 maanden nadat de beslissing niet meer vatbaar is voor beroep. Dat komt neer op 6 maanden na de beslissing van de adviseur-generaal.
  • Als het de rechtbank is die een aanslag nietig verklaart om een andere reden dan verjaring, kan de fiscus een nieuwe aanslag ter beoordeling voorleggen aan de rechtbank. De wet legt daarvoor geen termijn op.
  • In geval van fraude wordt de normale termijn van 3 jaar verlengd tot 7 jaar. Een vergetelheid te goeder trouw, een te laat ingediende aangifte of een vergissing, dat is geen fraude.
  • Als de fiscus een element ontdekt waardoor blijkt dat je bepaalde inkomsten niet hebt aangegeven, mag hij je daarop belasten voor zover je die inkomsten hebt verworven in de loop van een van de 5 jaren vóór het jaar waarin de inkomsten aan het licht zijn gekomen. Hij heeft dan 1 jaar om de belasting op die inkomsten te vestigen. Maar hij mag geen bijkomende controle doen door nieuwe inlichtingen te vragen.
  • Als de fiscus inlichtingen krijgt uit het buitenland, heeft hij 2 jaar  om de aangifte te controleren en de belasting te vestigen.
  • Als tijdens een rechtsprocedure is gebleken dat je in de loop van de voorbije 5 jaar bepaalde inkomsten hebt gehad die niet eerder gekend waren, krijgt de controleur na die procedure nog een jaar extra. De belasting die werd geheven voor het jaar waarin de rechtsprocedure van start is gegaan, valt daarbuiten, tenzij de normale controletermijn van 3 jaar of de speciale termijn van 7 jaar in geval van fraude nog niet verstreken is.
User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren