Dossier

Overhoop met de fiscus

27 januari 2021
Overhoop met de fiscus

In onze jaarlijkse Belastinggids helpen wij je om je belastingaangifte correct in te vullen en daarbij het onderste uit de kan halen qua aftrekken en besparingen. Hier gaan we na wat er gebeurt als je overhoop dreigt te liggen met de fiscus.

De administratieve sancties

Wat je riskeert als blijkt dat je de belastingwetgeving hebt overtreden.

Als je de belastingwetgeving hebt overtreden, kan de belastingadministratie je op eigen initiatief een fiscale boete of een belastingverhoging opleggen. Men spreekt van administratieve sancties.

Daarnaast kun je als fraudeur ook nog eens door een correctionele rechtbank worden veroordeeld tot een geldboete en/of een gevangenisstraf. Dat zijn strafrechtelijke sancties. Die laten we hier terzijde.

1. Wat houdt een fiscale boete in?
 • Een fiscale boete is de lichtste sanctie. De hoofdcontroleur mag ze opleggen zodra je een belastingregel overtreedt, bv. omdat je aangifte onvolledig is of niet tijdig werd ingediend of omdat je niet antwoordde op een vraag om inlichtingen.
  Als je je aangifte niet tijdig zult kunnen indienen, vraag je beter uitstel.
 • In principe kun je voor een en dezelfde inbreuk naast een fiscale boete ook nog eens een belastingverhoging oplopen. Maar de boete wordt overgeslagen als de verhoging voldoende zwaar is, d.w.z. als het bedrag ervan beduidend hoger ligt dan dat van de boete (Commentaar op het Wetboek Inkomstenbelastingen '92, 445/5).

Hoe?

De hoofdcontroleur moet je een aangetekende brief sturen met niet alleen het bedrag van de boete, maar ook de reden waarom hij ze je oplegt.

Hoeveel? 

Het tarief schommelt tussen € 0 in geval van overmacht, € 50 voor een eerste inbreuk zonder enige fraude, en € 1 250 vanaf de tweede inbreuk waarbij doelbewust belasting werd ontdoken.

Hoe kun je je verdedigen?

Je hebt één maand om de boete te betwisten en je argumenten schriftelijk te bezorgen. Achteraf, als de boete eenmaal is gevestigd, kun je desgewenst nog altijd een bezwaarschrift indienen bij de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelasting of kwijtschelding vragen aan de minister van Financiën (een soort van verzoek om genade).

2. Wat houdt een belastingverhoging in?

Als je bepaalde inkomsten niet aangaf of je aangifte te laat indiende, kan de fiscus je niet alleen eventueel een boete, maar ook een belastingverhoging opleggen. Volgens het Hof van Cassatie kan de verwerping van beroepskosten ook aanleiding geven tot een belastingverhoging (10/4/2002, Rechtskundig Weekblad, 2005-06, nr. 3, blz. 116).

Uitzondering: de fiscus mag alleen een boete, en niet ook nog eens een belastingverhoging aanrekenen als hij je bijkomende belasting heeft doen betalen op grond van tekens en indiciën. Althans als je geen zelfstandige bent. Voor zelfstandigen is daarover enige controverse.

Hoeveel?

 • Belastingverhogingen zijn een bepaald percentage van de belasting berekend op de niet-aangegeven inkomsten, zonder rekening te houden met de gemeentelijke opcentiemen, maar na aftrek van de voorheffingen en voorafbetalingen. Ze komen boven op de belasting in kwestie. Voor een eerste inbreuk bv. bedraagt de verhoging 0 % in geval van overmacht, 10 % als jou geen fraude kan worden verweten, en 50 % als je doelbewust belasting hebt ontdoken. Als je valsheid in geschrifte hebt gepleegd of hebt geprobeerd om een ambtenaar van de fiscus om te kopen, bedraagt het verhogingspercentage altijd 200 %.
 • Het bedrag is evenwel begrensd, en dat zowel naar onderen als naar boven:
  1. Er is geen belastingverhoging als de niet-aangegeven inkomsten minder bedragen dan € 2 500.
  2. De overeenkomstige belasting en de belastingverhoging mogen samen nooit meer bedragen dan het totaal van de niet-aangegeven inkomsten.
 • Als je tijdens de vier vorige aanslagjaren voor geen enkele inbreuk werd bestraft, wordt je eerstvolgende inbreuk opnieuw als je eerste aangezien.
 • Komt plots een inbreuk aan het licht die zich blijkbaar reeds verschillende jaren heeft voorgedaan, dan geldt ze telkens als eerste inbreuk.

Hoe kun je je verdedigen?

 • De fiscus is bereid om af te zien van een belastingverhoging van 10 % als je hem van je goede trouw kunt overtuigen (documenten die niet beschikbaar waren, je moest voor de eerste keer een aangifte krijgen en hebt die niet ontvangen enz.). Hij neemt aan dat je te goeder trouw bent als je spontaan inkomsten aangeeft die je niet in uw aangifte had vermeld, vóór de een of andere administratie je daar mondeling of schriftelijk toe aanspoorde. Wanneer hij inderdaad van de geplande 10 % heeft afgezien, zal hij de eerstvolgende inbreuk opnieuw als de eerste beschouwen.
 • Je hebt één maand om de belastingverhoging te betwisten en je argumenten schriftelijk te bezorgen. Achteraf, als de verhoging eenmaal is gevestigd, kun je desgewenst nog altijd een bezwaarschrift indienen bij de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelasting of kwijtschelding vragen aan de minister van Financiën (een soort van verzoek om genade).
User name

Deelnemen aan de discussie

Deelnemen door een vraag of reactie achter te laten

reacties

Wees de eerste om te reageren