Dossier

Een woning huren en alles wat je als huurder moet weten

01 september 2023
huren voor beginners

 Ga je een appartement of huis huren? Ontdek onze 10 tips voor beginnende huurders in België. De regels voor huur kunnen verschillen naargelang de regio, maar er zijn ook veel algemene regels. Ontdek onze adviezen om te beginnen huren met kennis van zaken.

Als je nu een huurcontract tekent voor een hoofdverblijfplaats, kunnen er andere regels gelden al naargelang het pand zich in Vlaanderen, Brussel of Wallonië bevindt.

Maar er zijn nog altijd heel wat gemeenschappelijke regels.

1. Onderwerp de woning aan een grondige inspectie

De woning inspecteren

Geef je ogen de kost als je de woning bezoekt. Weet dat de verhuurder wettelijk verplicht is om je de woning "in goede staat van onderhoud" af te geven. Dat houdt in dat het pand moet voldoen aan de elementaire eisen van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Soms moet de verhuurder over een attest van de gemeente beschikken waaruit dat blijkt.

Huurder controleert de huurwoning

Een huurder inspecteert de huurwoning

Rookmelder en energieprestatiecertificaat zijn verplicht

Er moet hoe dan ook een rookmelder zijn geplaatst. Verder is de verhuurder verplicht om een geldig energieprestatiecertificaat voor te leggen. Zo krijgt je een idee over het energieverbruik van de woning.

2. Hou er rekening mee dat de huurprijs wellicht elk jaar zal stijgen

Huurindexering

Het bedrag dat in het huurcontract werd vastgelegd, mag voor de volledige duur van de huur in principe niet meer worden gewijzigd. Maar de verhuurder mag de huurprijs wel elk jaar indexeren op de verjaardag van de inwerkingtreding van het huurcontract. Je kunt de geïndexeerde prijs checken met onze rekenmodule.

NAAR ONZE REKENMODULE VOOR DE HUURINDEXERING

3. Bescherming van je privacy

Informatie die de verhuurder mag vragen

De verhuurder mag inlichtingen inwinnen maar hij mag niemand weigeren op grond van een discriminerend criterium. Daar bestaan duidelijke regels over in de drie gewesten van ons land. Ontdek welke informatie of documenten een verhuurder mag vragen.

Wat als de verhuurder je privacy schendt?

Als de verhuurder toch nog andere info van je eist, laat dan duidelijk blijken dat je weet dat hij daarmee de regels niet naleeft en dreig er desnoods mee om een klacht in te dienen bij Unia.  

4. De waarborg bij een huurcontract

Regels rond huurwaarborg in de verschillende regio's

De verhuurder is wettelijk niet verplicht om een huurwaarborg te eisen, maar de meesten doen dat wel. Hoe de huurwaarborg wordt samengesteld, is echter jouw beslissing. De meest gangbare formule is een geblokkeerde rekening op je naam.

Het maximale bedrag van de huurwaarborg verschilt al naargelang het gewest:

  • In Vlaanderen bedraagt het drie maanden huur.
  • In Brussel en Wallonië gaat het slechts om twee maanden huur als het geld op een geblokkeerde rekening wordt gestort. Wanneer je de waarborg echter in schijven stort of wanneer het OCMW de waarborg voor jou bij een bank regelt, mag de verhuurder drie maanden vragen.

Je kunt alles over de huurwaarborg lezen in ons dossier daarover.

5. Duur van het huurcontract

Een huurcontract wordt ondertekend

Voor welke termijn leg je een huurwoning vast?

Standaardduur is 9 jaar

De normale duur van een huurovereenkomst is negen jaar. De verhuurder kan de huur slechts in heel specifieke gevallen vervroegd opzeggen. Jij van je kant kunt wel op elk moment een einde maken aan de huurovereenkomst, mits je een opzeggingstermijn van drie maanden in acht neemt. Soms mag de verhuurder dan echter een schadevergoeding van je eisen.

Contract van korte duur is mogelijk

Een contract van korte duur is nochtans mogelijk, en dan voor één, twee of maximaal drie jaar. De regels verschillen al naargelang het gewest. Als huurder mag je zo’n contract vervroegd opzeggen, maar de verhuurder heeft dan het recht om een schadevergoeding van je te eisen.

Ontdek hoe je een huurovereenkomst beëindigt, of het nu gaat om een standaardcontract van 9 jaar of een kortlopend contract.

6. Verplichte elementen in het huurcontract

Huur moet schriftelijk gebeuren

In alle gewesten is het verplicht om het huurcontract schriftelijk vast te leggen.

Wat moet in het contract staan?

Dat document moet bovendien een aantal gegevens vermelden m.b.t. de identiteit van de partijen, de huurwoning en het contract. De regels zijn niet identiek in de drie gewesten, maar het gaat wel overal onder meer over naam, geboortedatum -en plaats, adres, exacte duur van de huurovereenkomst, regeling van de kosten. 

7. Vergelijk het huurcontract met onze modelovereenkomst

Nuttige tips om huurcontracten te vergelijken

De verhuurder is verplicht om het huurcontract schriftelijk vast te leggen, en je moet een origineel exemplaar in handen krijgen. Onderteken dat document niet blindelings. Vergelijk het met onze modelovereenkomst (voor negen jaar of voor een korte duur), want daarin zijn de rechten en plichten van huurder en verhuurder billijk verdeeld. We beschikken over een apart model voor elk van de drie gewesten.

8. Een gedetailleerde plaatsbeschrijving opmaken

Maak samen met de verhuurder een plaatsbeschrijving op

Verantwoordelijkheden bij de plaatsbeschrijving

Het is verplicht om bij de intrede in een huurpand een plaatsbeschrijving op te maken. Zo kan de verhuurder de staat van het goed op het einde van de huur met die beschrijving vergelijken en kan hij vaststellen of je huurschade hebt aangericht. Als de plaatsbeschrijving door een expert wordt opgemaakt, zul je de helft van de kosten moeten dragen.

Document plaatsbeschrijving ter beschikking

Je mag ook zelf samen met de verhuurder een plaatsbeschrijving opstellen. Wij beschikken daarvoor over een modeldocument.

9. Ga na of het huurcontract werd geregistreerd

Verplichte inschrijving van het huurcontract

De verhuurder is verplicht om het huurcontract samen met de verplichte bijlagen en de plaatsbeschrijving te laten inschrijven in het officieel register van het plaatselijke registratiekantoor. Als hij dat niet doet binnen de wettelijke termijn van twee maanden, riskeert hij een boete.

Zolang het contract niet is geregistreerd, hoef jij geen opzeggingstermijn te geven en geen opzeggingsvergoeding te betalen. 

  • In Vlaanderen is de enige vereiste dat je de verhuurder op de hoogte brengt van je vertrek.
  • In Brussel en Wallonië daarentegen mag je pas vertrekken als je de verhuurder eerst hebt gevraagd om het contract te registreren en hij daar een maand later nog altijd geen gevolg aan heeft gegeven.

Je mag het contract desgewenst ook zelf laten registreren. Die registratie biedt namelijk het voordeel dat je beter beschermd bent indien de huurwoning wordt verkocht.

10. Beschouw een woningverzekering als een must

Belang van de woningverzekering

Meestal verplicht de verhuurder je in het huurcontract om een woningverzekering te sluiten. In Vlaanderen en Wallonië is dat overigens wettelijk verplicht. 

Zo'n polis is overigens in ieder geval een absolute aanrader voor een huurder.

Wanneer neem je een woningverzekering en wat dekt ze?