Dossier

Woningverzekering: meer dekking dan je denkt

20 december 2019
uw woning verzekeren een must

Een woningverzekering is een must voor zowel eigenaars als huurders. In Vlaanderen is ze soms zelfs wettelijk verplicht. Maar zelfs al bestaat die verplichting niet, verhuurders leggen zo'n polis vaak in de huurovereenkomst op. Behalve brandschade worden nog heel wat meer gevaren gedekt.

Een goed contract kan het verschil maken

Velen spreken nog altijd over "brandverzekering". Maar "woningverzekering" is een vlag die de lading beter dekt. De dekking gaat standaard immers veel verder dan schade door brand, ontploffing of blikseminslag. Enkele van die andere dekkingen zijn wettelijk verplicht, bv. storm- en hagelschade, alsook natuurrampen. Maar daarnaast bieden alle verzekeraars ook andere, klassiek geworden waarborgen zoals waterschade en glasbreuk. Laat je dus niet imponeren wanneer een verzekeraar benadrukt dat zijn woningverzekering zoveel meer dekt dan alleen brand. En weet dat een goed contract  het verschil kan maken.

Als huurder moet je ook beseffen dat je er belang bij hebt om zo'n polis te sluiten. In Vlaanderen en Wallonië ben je daar soms zelfs wettelijk toe verplicht.

Meer dekking dan je denkt

De woningverzekering vergoedt heel wat schadegevallen. Misschien zelfs méér dan u denkt.
 • Storm- en hagelschade: stormschade mag dan al altijd gedekt zijn, weet dat meestal wel wordt vereist dat de wind een snelheid heeft gehaald van ten minste 80 km per uur of dat ook schade is berokkend in de buurt. En de schade door de druk van sneeuw wordt soms niet vergoed als van jou werd verwacht dat je zelf had moeten ingrijpen en sneeuw had moeten ruimen.
 • Natuurrampen: sedert maart 2006 moeten woningverzekeringen ook dekking bieden voor natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen van natuurlijke oorsprong, aardverschuivingen en overlopende of opstuwende openbare rioleringen. Voor meer info over deze waarborg: ons dossier "Handleiding na een natuurramp".
 • Waterschade: de woningverzekering dekt de schade als gevolg van de breuk van waterleidingen, een lek, waterinsijpeling via het dak, overgelopen sanitaire installaties of elektrische huishoudtoestellen. Maar de schade aan de dakbedekking en de toestellen die de waterschade hebben veroorzaakt, is dan weer vaak niet gedekt.  
 • Glasbreuk: gewone ruiten zijn altijd gedekt, ook als ze verwerkt zijn in meubels. Ruiten in plexiglas, lcd- en ledschermen, zonnepanelen, gebrandschilderde ramen enz. zijn daarentegen niet altijd gedekt of de dekking is beperkt tot een bepaald bedrag.
 • Elektriciteit: er wordt dekking geboden voor elektrische toestellen die na een probleem met de elektriciteit (kortsluiting, overspanning enz.) niet meer kunnen worden hersteld. Meestal wordt de schade gedekt tegen de nieuwwaarde van een soortgelijk toestel. Maar in sommige contracten wordt na 5 à 7 jaar een waardevermindering van 5 tot 10 % per jaar toegepast of krijg je minder vergoeding als het om een computer gaat.
 • Botsing: wanneer je woning schade heeft opgelopen doordat een voertuig er tegen is gereden, word je vergoed door je woningverzekeraar. En meestal is dat ook zo bij schade door een boom die op je woning is gevallen zonder dat het stormde.
 • Bijkomende uitgaven: je wordt voor diverse bijkomende kosten vergoed, zoals wanneer je een tijdelijke verblijfplaats of een opslagruimte moet huren omdat men de schade aan je woning aan het herstellen is. Of wanneer je een expert moet aanspreken om het waterlek in je woning te zoeken. Voor sommige schades vallen ook de kosten voor de heraanleg van de tuin daaronder.
 • Bijkomende plaatsen: meestal wordt ook dekking geboden voor schade aan het vakantieverblijf dat je huurt en aan de studentenkamer die je voor een kind huurt.
 • Diefstal: diefstal van inboedel wordt meestal alleen gedekt als je méér premie betaalt. Doorgaans wordt ook de schade die het gevolg is van de diefstal verzekerd (bv. schade berokkend aan meubels). De schade aan een gehuurde woning door diefstal is een geval apart: hoewel die kosten in principe voor rekening van de verhuurder zijn, is het voor de huurder in de praktijk makkelijker als zijn eigen woningverzekeraar hem vergoedt, wat in sommige contracten wel degelijk zo is. Weet dat als je een elektronische alarminstallatie plaatst, je bij heel wat verzekeraars recht hebt op een korting op de premie.
 • Diefstal met geweld buitenshuis: meestal volstaat reeds een dreiging met fysiek geweld, en hoeven dus geen effectieve verwondingen te zijn toegebracht.

Met talrijke polissen ben je daarnaast nog voor veel meer verzekerd, bv. wanneer graffiti op de gevel van je woning werden aangebracht of wanneer je huiszwam ontdekt in je woning. Soms wordt zelfs dekking geboden wanneer je je nieuwe tabletcomputer hebt laten vallen.

Let wel! Vaak zul je niet tot de allerlaatste cent worden vergoed. Voor de meeste dekkingen geldt immers een franchise: dat is het bedrag dat sowieso voor jouw rekening is. Bij de meeste verzekeraars gaat het om ongeveer €260. Dat is het bedrag dat vroeger bij wet werd opgelegd. Een kleine minderheid van de polissen werkt met een zogeheten Engelse franchise. Als de schade kleiner is dan dat drempelbedrag, dan is er geen vergoeding. Schade boven dat bedrag krijg je wel volledig vergoed.

 

Waarom je er ook als huurder belang bij hebt

Ook als je een woning huurt, kun je eigenlijk niet zonder woningverzekering. En zeker niet alleen voor je inboedel. Je kunt immers aansprakelijk zijn als schade ontstaat, bv. door brand.

 • Ten eerste tegenover de verhuurder, want je moet het huurpand op het einde van het huurcontract aan hem kunnen teruggeven in de staat waarin je het hebt gekregen (behalve de schade door ouderdom, overmacht of normaal gebruik).
 • Ten tweede tegenover derden, voor het geval je bv. een brand veroorzaakt en daardoor ook schade toebrengt aan goederen van anderen, bv. de buren.

Die aansprakelijkheid laat je maar beter door een woningverzekering dekken. Anders riskeer je zelf voor de schade te moeten opdraaien, want die specifieke schade is doorgaans niet gedekt in een familiale verzekering.

In Vlaanderen en Wallonië gaat men nog een stapje verder. 

 • In het Vlaams Gewest zijn sinds 2019 zowel de verhuurder als de huurder wettelijk verplicht om de woning te verzekeren voor brand en waterschade wanneer ze ten vroegste op 1/1/2019 een huurcontract voor een hoofdverblijfplaats hebben getekend. 
 • In het Waals Gewest werd de verplichting voor een woningverzekering op 1/9/2018 ingevoerd. Wel alleen voor de huurders en niet voor de verhuurders. Maar de verplichting betreft ook de reeds lopende contracten, en bovendien gaat ze verder dan alleen de hoofdverblijfplaats: ze geldt voor alle woninghuurovereenkomsten.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er momenteel nog geen sprake van een dergelijke verplichting voor (ver)huurders.

 

Hoeveel kost zo'n verzekering?

 • De premie voor het gebouw hangt in principe af van de waarde van het gebouw. De verzekeraars zijn verplicht om je een evaluatiesysteem aan te bieden waarmee ze je garanderen dat als je het correct gebruikt, ze je na een schadegeval hoe dan ook niet als onderverzekerd zullen beschouwen, zodat ze geen reden hebben om de vergoeding proportioneel te verminderen. 
  Die verplichting betreft zowel eigenaars als huurders. Maar voor een eigenaar wordt de nieuwwaarde verzekerd, dus het bedrag nodig om de woning indien nodig herop te bouwen. Wie daarentegen huurt, moet slechts de werkelijke waarde laten verzekeren, dat is de nieuwwaarde min de slijtage van de woning, of veelal 20 tot 30 % minder. 
  Alle verzekeraars hebben hun eigen manier om de waarde van een woning te bepalen.
 • Voor de premie voor de inboedel gebruiken bijna alle verzekeraars een eenvoudig systeem om vast te stellen voor welk bedrag je je het best verzekert. Sommige nemen een bepaald procent van de waarde van het gebouw. Maar er zijn er ook die je naar het duurste voorwerp in huis vragen en je dan voor alle objecten in huis verzekeren tot maximaal de door jou gekozen waarde. Bij bepaalde verzekeraars moet je op eigen verantwoordelijkheid de waarde van je inboedel schatten. Dat is erg gevaarlijk, want vóór je het weet, vergeet je de huidige waarde van allerlei spullen mee te tellen.
 • Voor natuurrampen hangt de premie veelal af van de eventuele ligging in een gebied met hogere kans op overstromingen. 
 • Voor de diefstaldekking zorgen het type van woning (villa, rijwoning, appartement) en soms ook de ligging (risicogebied of niet) voor een groot verschil in de premie. 
 • Er wordt rekening mee gehouden als het gebouw gedurende langere tijd onbewoond blijft (namelijk meer dan 90 tot 120 dagen per jaar).