Dossier

Woningverzekering: meer dekking dan je denkt

29 september 2022
uw woning verzekeren een must

Een woningverzekering is een must voor zowel eigenaars als huurders. In Vlaanderen en Wallonië is ze soms zelfs wettelijk verplicht. Maar zelfs al bestaat die verplichting niet, verhuurders leggen zo'n polis vaak in de huurovereenkomst op. Behalve het risico van brandschade worden nog heel wat meer gevaren gedekt.

Een goed contract kan het verschil maken

Velen spreken nog altijd over "brandverzekering". Maar "woningverzekering" is een vlag die de lading beter dekt. De dekking gaat standaard immers veel verder dan schade door brand, ontploffing of blikseminslag. Enkele van die andere dekkingen zijn wettelijk verplicht, bv. storm- en hagelschade, alsook natuurrampen. Maar daarnaast bieden alle verzekeraars ook andere, klassiek geworden waarborgen zoals waterschade en glasbreuk. Laat je dus niet imponeren wanneer een verzekeraar benadrukt dat zijn woningverzekering zoveel meer dekt dan alleen brand. En weet dat een goed contract  het verschil kan maken.

Als huurder moet je ook beseffen dat je er belang bij hebt om zo'n polis te sluiten. In Vlaanderen en Wallonië ben je daar soms zelfs wettelijk toe verplicht.

Meer dekking dan je denkt

De woningverzekering vergoedt heel wat schadegevallen. Misschien zelfs méér dan u denkt.
 • Storm- en hagelschade: stormschade mag dan al altijd gedekt zijn, weet dat meestal wel wordt vereist dat de wind een snelheid heeft gehaald van ten minste 80 km per uur of dat ook schade is berokkend in de buurt.
 • Natuurrampen: sedert maart 2006 moeten woningverzekeringen ook dekking bieden voor natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen van natuurlijke oorsprong, aardverschuivingen en overlopende of opstuwende openbare rioleringen. Voor meer info over deze waarborg: ons dossier "Handleiding na een natuurramp".
 • Waterschade: de woningverzekering dekt de schade als gevolg van de breuk van waterleidingen, een lek, waterinsijpeling via het dak, overgelopen sanitaire installaties (wastafel, bad ...). Maar de schade aan de dakbedekking en de toestellen die de waterschade hebben veroorzaakt, is dan weer vaak niet gedekt.
 • Glasbreuk: gewone ruiten zijn altijd gedekt, ook als ze verwerkt zijn in meubels. Ruiten in plexiglas, lcd- en ledschermen, zonnepanelen, gebrandschilderde ramen enz. zijn daarentegen niet altijd gedekt of de dekking is beperkt tot een bepaald bedrag.
 • Elektriciteit: er wordt dekking geboden voor elektrische toestellen die na een probleem met de elektriciteit (kortsluiting, overspanning enz.) niet meer kunnen worden hersteld. Meestal wordt de schade gedekt tegen de nieuwwaarde van een soortgelijk toestel. Maar in sommige contracten wordt na 5 à 7 jaar een waardevermindering van 5 tot 10 % per jaar toegepast voor elektrische huishoudtoestellen. De schadevergoeding voor een computer ligt vaak lager.
 • Botsing: wanneer je woning schade heeft opgelopen doordat een voertuig er tegen is gereden, word je vergoed door je woningverzekeraar. En meestal is dat ook zo bij schade door een boom die op je woning is gevallen zonder dat het stormde.
 • Andere uitgaven: je wordt voor diverse bijkomende kosten vergoed, zoals de kosten voor een tijdelijke verblijfplaats terwijl de schade aan je woning wordt hersteld. Of wanneer je een expert moet aanspreken om het waterlek in je woning te zoeken. Sommige contracten, en afhankelijk van de situatie, dekken ook de kosten voor de heraanleg van de tuin.
 • Bijkomende plaatsen: vaak wordt ook dekking geboden voor schade aan het vakantieverblijf dat je huurt en aan de studentenkamer die je voor een kind huurt. Sommige verzekeraars dekken de inboedel die je zelf hebt aangebracht zonder te premie te verhogen.
 • Diefstal: dekking van de diefstal van inboedel is meestal optioneel en vereist een hogere premie. Doorgaans wordt ook de schade die het gevolg is van de diefstal verzekerd (bv. schade berokkend aan meubels). De schade aan een gehuurde woning veroorzaakt tijdens een diefstal is een geval apart. Hoewel die kosten in principe voor rekening van de verhuurder zijn, bepalen sommige contracten in de praktijk dat de huurder ze moet betalen. Sommige polissen voorzien daarom in een tussenkomst voor schade veroorzaakt aan het gebouw tijdens een (poging tot) diefstal. Als je een elektronische alarminstallatie plaatst, heb je bij heel wat verzekeraars recht op een korting op de premie voor die dekking.
 • Diefstal met geweld buitenshuis: geweld leidt niet noodzakelijk tot verwondingen. Een dreigement of morele druk die je leven of fysieke integriteit in gevaar brengt, kan hier ook onder vallen.

Talrijke polissen dekken nog veel meer, zoals vandalisme (bv. graffiti op de gevel van je woning), schade veroorzaakt tijdens een poging tot diefstal of huiszwam. Soms ben je zelfs gedekt als je je tablet-pc hebt laten vallen.

Vaak word je niet tot de allerlaatste cent vergoed. Voor de meeste dekkingen geldt immers een franchise. De franchise, waarvan het bedrag vroeger wettelijk werd bepaald, wordt door veel verzekeraars toegepast. Het bedrag ligt niet vast voor de hele duur van het contract: het volgt de evolutie van de consumptieprijsindex. Een kleine minderheid van de polissen werkt met een zogenaamde Engelse franchise. Als de schade kleiner is dan een bepaald bedrag, krijg je geen vergoeding. Schade boven dat bedrag krijg je wel volledig vergoed.

 

Waarom je er ook als huurder belang bij hebt

Ook als je huurt, kun je eigenlijk niet zonder woningverzekering. En zeker niet alleen voor je inboedel. Je kunt immers aansprakelijk zijn:

 • tegenover de verhuurder, want je moet het huurpand op het einde van het huurcontract aan hem kunnen teruggeven in de staat waarin je het hebt gekregen (behalve de schade door ouderdom, overmacht of normaal gebruik)
 • tegenover derden, bijvoorbeeld wanneer je schade veroorzaakt doordat een bad overloopt en het water doorsijpelt in het appartement onder jou.

Die aansprakelijkheid wordt beter gedekt door een woningverzekering. Anders riskeer je zelf voor de schade aan de huurwoning te moeten opdraaien, want die specifieke schade is doorgaans niet gedekt in een familiale verzekering.

In Vlaanderen en Wallonië gaat men nog een stapje verder. 

 • In het Vlaams Gewest zijn sinds 2019 zowel de verhuurder als de huurder wettelijk verplicht om de woning te verzekeren voor brand en waterschade als ze ten vroegste op 1 januari 2019 een huurcontract voor een hoofdverblijfplaats hebben getekend.
 • In het Waals Gewest geldt de verplichting van een woningverzekering sinds 1 september 2018, ook als het huurcontract deze verplichting niet vermeldt. De verplichting betreft alle huurcontracten, ongeacht of het appartement een hoofdverblijfplaats of tweede verblijf betreft. Ze geldt echter niet voor eigenaars.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er momenteel nog geen sprake van een dergelijke verplichting voor (ver)huurders.

 

Hoeveel kost zo'n verzekering?

 • De premie voor het gebouw hangt in principe af van de waarde ervan. De verzekeraars zijn verplicht om je een evaluatiesysteem aan te bieden waarmee ze je garanderen dat als je het correct gebruikt, ze je na een schadegeval hoe dan ook niet als onderverzekerd zullen beschouwen, zodat ze geen reden hebben om de vergoeding proportioneel te verminderen. 
  Die verplichting betreft zowel eigenaars als huurders. Maar voor een eigenaar wordt de nieuwwaarde verzekerd, dus het bedrag nodig om de woning indien nodig herop te bouwen. Wie daarentegen huurt, moet slechts de werkelijke waarde laten verzekeren, dat is de nieuwwaarde min de slijtage van de woning, of veelal 20 tot 30 % minder. 
  Alle verzekeraars hebben hun eigen manier om de waarde van een woning te bepalen.
 • Voor de premie voor de inboedel gebruiken bijna alle verzekeraars een eenvoudig systeem om vast te stellen voor welk bedrag je je het best verzekert. Sommige nemen een bepaald procent van de waarde van het gebouw. Maar er zijn er ook die je naar het duurste voorwerp in huis vragen en je dan voor alle objecten in huis verzekeren tot maximaal de door jou gekozen waarde. Bij bepaalde verzekeraars moet je op eigen verantwoordelijkheid de waarde van je inboedel schatten. Dat is erg gevaarlijk, want vóór je het weet, vergeet je de huidige waarde van allerlei spullen mee te tellen.
 • Voor natuurrampen hangt de premie veelal af van de eventuele ligging van het goed in een gebied met hogere kans op overstromingen.
 • Voor de diefstaldekking zorgen het type van woning (villa, rijwoning, appartement) en soms ook de ligging (risicogebied of niet) voor een groot verschil in de premie. 
 • Als de woning langere tijd leegstaat (meer dan 90 tot 120 dagen per jaar), heeft dat een invloed op de premie van het contract.