Persbericht

Test Aankoop juicht de maatregelen van de federale regering toe en roept de gewesten op om hieraan mee te werken

12 oktober 2021

De elementen van het "energiepakket" dat door de federale regering ten uitvoer wordt gelegd om de gezinnen te helpen het hoofd te bieden aan de stijgende energieprijzen, zijn nu bekend.

De eerste maatregel die wordt overwogen is, zoals te verwachten valt, de uitbreiding van het sociale tarief. Test Aankoop reageert tevreden op deze maatregel die zal voorkomen dat consumenten met een laag inkomen, die een jaar lang van het sociaal tarief hebben kunnen profiteren, plots zouden gedwongen worden een duur contract op de markt af te sluiten.  De consumentenorganisatie dringt erop aan dat de noodzaak van een verdere verlenging van deze maatregel opnieuw moet worden beoordeeld wanneer hij afloopt, hetgeen aan het eind van het eerste kwartaal van 2022 het geval lijkt te zijn. Daarnaast voorziet het pakket ook in een energievoucher voor huishoudens die profiteren van het sociale tarief. De boodschap is duidelijk: de regering wil de meest kwetsbare huishoudens helpen. Test Aankoop steunt deze maatregel, die volgens haar doeltreffender is dan een energiecheque voor alle Belgische gezinnen die ook de rijke gezinnen zou toekomen die geen steun nodig zouden hebben.

"Wat wel ontbreekt bij de maatregelen van het energiepakket zijn de middenklassers: zij komen niet in aanmerking voor het sociaal tarief, maar dat belet niet dat ze door de stijging van de energieprijzen worden getroffen", zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. "Voor deze mensen is immers alleen de bevriezing van de federale bijdrage en de steun aan windenergie op zee voorzien. Concreet wil dit zeggen dat zo'n 30 à 50 euro verhoging vermeden wordt op een rekening die kan oplopen tot 2700 euro[1]. Peanuts dus. Wij betreuren het dat ons voorstel om de btw te verlagen tot 6% op een basisverbruik van gas- en elektriciteit, niet door de regering is overgenomen, aangezien huishoudens hierdoor ongeveer 140 euro[2] op hun rekening hadden kunnen besparen”, klinkt het nog.

Aangezien het leeuwendeel van de elektriciteitsfactuur gespekt is met regionale openbare dienstverplichtingen en taksen, roept Test Aankoop de gewestregeringen op het voorbeeld van de federale regering te volgen voor de posten van de factuur die hen ten deel vallen. De consumentenorganisatie klaagt er al jaren over dat de elektriciteitsrekening een belastingfactuur is en dringt erop aan hieraan een einde te maken.  Het feit dat alle posten, zoals heffingen, steun voor hernieuwbare energie, enz. nog steeds in de energierekening, vooral de elektriciteitsfactuur, zijn opgenomen, is geen eerlijke manier om projecten te financieren die nodig zijn voor de energietransitie en zet hier bovendien een rem op.

De consumentenorganisatie verheugt zich overigens over de invoering van een energienorm die het mogelijk maakt het bedrag van de Belgische energiefactuur te vergelijken met de situatie in de buurlanden om de koopkracht van de gezinnen te beschermen. "De invoering van een energienorm, waarover al vele jaren wordt gesproken, krijgt nu eindelijk vorm. Dit is des te noodzakelijker omdat de Belgische elektriciteitsfactuur een van de hoogste in Europa is", aldus Simon November, die niettemin voorzichtig blijft gezien de weinige details die bekend zijn over de precieze ontwikkeling van deze norm en de voorziene gevolgen in geval van overschrijding ervan.

Als gevolg van de inspanningen van Test Aankoop heeft de federale regering besloten de oneerlijke handelspraktijken van bepaalde leveranciers aan te pakken. "Wij hebben de praktijken van bepaalde leveranciers die zonder toestemming van hun klanten verhogingen van voorschotfacturen hebben opgelegd, krachtig aan de kaak gesteld. Deze praktijk zal nu worden verboden, hetgeen wij toejuichen. Wij roepen de regering op om het hele consumentenakkoord te verbeteren en bindend te maken voor alle energieleveranciers," besluit Simon November.[1] Officiële consumptiecijfers van de CREG voor gas – en elektriciteitsfactuur in september

[2] Cijfers op basis van een gemiddeld verbruik van een gezin die zich op gas verwarmt en kookt. Startpunt : 10 000 kWh en 1500 kWh voor elektriciteit