Persbericht

Energie: “sociaal tarief voor iedereen”

21 september 2021

De media berichten vandaag over de door de CREG aangekondigde stijging van de sociale tarieven.

Geen goed nieuws dus in deze zo al moeilijke tijden, nieuws dat heel wat reacties losweekt.

Het sociaal tarief - een gunsttarief voor elektriciteit en aardgas - wordt meestal automatisch toegekend aan beschermde klanten, meer bepaald afnemers die recht hebben op een toelage of een leefloon. Momenteel genieten ongeveer 870.000 beschermde klanten van het sociale tarief voor elektriciteit en ongeveer 537.500 voor aardgas. Dit tarief - dat overal in België hetzelfde is, ongeacht de leverancier - werd tot voor kort om de zes maanden bepaald door de CREG, de federale energieregulator. Het is gebaseerd op het goedkoopste energietarief op de markt. Bij een halfjaarlijkse aanpassing kon het gebeuren dat het sociaal tarief gedurende langere of kortere tijd niet langer het goedkoopste op de markt was als gevolg van prijsdalingen op de markt. Omgekeerd konden de stijgingen aanzienlijk zijn, zoals begin 2019 het geval was na een sterke stijging van de energieprijzen. De regering heeft toen besloten de tarieven voor een langere periode te bevriezen. Om deze prijsschommelingen beter onder controle te houden, wordt het tarief sinds 1 juli 2020 op kwartaalbasis berekend. Voortaan zal deze dus vier keer per jaar worden aangepast en zal de ontwikkeling van de marktprijs dus sneller worden gevolgd, en we weten dat de marktprijs de afgelopen maanden omhoog is geschoten. Er dient echter op gewezen dat ook een plafond is ingevoerd om buitensporige stijgingen te voorkomen. Zo mag de elektriciteitsprijs met niet meer dan 10% per kwartaal (15% voor aardgas) en 20% per jaar (25% voor aardgas) stijgen.

In juni 2020 werd Test Aankoop uitgenodigd in de commissie Energie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en steunde daar 2 wetsvoorstellen om het sociaal tarief tijdelijk uit te breiden met gezinnen die financieel getroffen werden door de coronacrisis. Een voorstel dat het heeft gehaald. Wij zijn zelfs voorstander van een permanente uitbreiding van een sociaal tarief dat het inkomen als criterium hanteert.

Test Aankoop herhaalt zijn steun voor een uitbreiding van het sociaal tariefstelsel, gebaseerd op het inkomen, en de mogelijke verlenging daarvan, die ondertussen door de minister van Energie is aangekondigd. De consumentenorganisatie pleit er echter opnieuw voor om structureel meer werk te maken van de lasten en de impact van de energierekening op het gezinsbudget:

- Een tijdelijke verlaging van de BTW op energie en op een vaste schijf, bv. 1500 kWh, afhankelijk van het profiel;

- Een zuivering van de energierekening van een hele reeks taksen en
heffingen die eigenlijk met belastingen zouden moeten worden gefinancierd (transparanter en eerlijker voor de verschillende inkomenscategorieën);

De huidige situatie maakt de energiearmoede, waarin 1 op de 5 gezinnen in België zich al bevindt, nog wat erger.  Daarom luiden wij de noodklok en roepen wij de regeringen op snel maatregelen te nemen om de huidige situatie in te dammen. "Meer in het algemeen herhalen wij onze eis de factuur niet als een belastingformulier te behandelen", aldus woordvoerder Simon November. "Als gevolg hiervan behoort de Belgische elektriciteitsfactuur ook al jaren tot de duurste in Europa.”

Wij benadrukken ook het belang om het prijsprobleem structureel aan te pakken, zodat het draaglijk blijft voor de gezinnen: "Wij vragen dat, na een democratisch debat, de financiering van hernieuwbare energie en investeringen in infrastructuur gefinancierd wordt door belastingen volgens het inkomen van de belastingbetaler, of door een klimaatfonds, en niet langer door de energiefactuur op forfaitaire basis of volgens verbruik", besluit Simon November.

Kortom, wij moeten ervoor zorgen dat de tarieven sociaal zijn voor alle residentiële consumenten en dat wij de ziekte behandelen en niet de symptomen.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.