Dossier

Handleiding na een natuurramp

De aangifte van de schade

De aangifte bij je verzekeraar

Als je je tot je woning- of autoverzekeraar kunt wenden, moet je hem het schadegeval zo snel mogelijk melden, zodat hij een dossier opent. Het bewijs van de schade moet je pas later leveren.  

Verzekeraars stellen aangifteformulieren, webpagina’s en apps  ter beschikking, maar een schadegeval mag je ook via  telefoon of mail melden. Je eventuele makelaar of agent is er om je te helpen. Volgens de wet moet die aangifte “zodra mogelijk” gebeuren en uiterlijk binnen de termijn vastgelegd in het contract (doorgaans is dat enkele dagen). Maar de wet verbiedt de verzekeraar om te beweren dat je aangifte te laat was als de melding zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is gebeurd, anders gezegd er bestaat een zekere tolerantie op dat vlak. 

De melding bij de gemeente

Ook al heb je er persoonlijk geen financieel voordeel bij, geef gevolg aan de oproep van je gemeente om haar de schade snel te melden. Je gemeente vraagt dat om zicht te krijgen op de schade op haar grondgebied en om die informatie door te geven in het kader van de erkenningsprocedure voor natuurrampen. Als je gemeente weet heeft van je schade, verhoogt de kans dat de ramp officieel wordt erkend en dat het gewest bepaalde schade zal vergoeden.

De aangifte bij het gewest

Als alleen het gewest kan tussenkomen, wacht dan met de aanvraag van een vergoeding tot de erkenning als ramp in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Je hebt tijd tot de laatste dag van de derde maand die volgt op de maand van de publicatie. Een aanvraag die te vroeg wordt ingediend, is ongeldig! Als er aanvraagformulieren te vinden zijn op de website van het gewest waar de ramp zich heeft voorgedaan, moet je die gebruiken. De gemeentes hebben ervaring met dergelijke aanvragen en hebben ook als taak om je te helpen bij het invullen van de formulieren.