Nieuws

Test Aankoop verheugd over uitbreiding sociaal energietarief

08 december 2020
sociaal tarief energie

De federale regering maakt de nodige middelen vrij om de doelgroep van het sociaal energietarief vanaf februari tijdelijk uit te breiden. Wij pleitten eerder dit jaar voor een uitbreiding van de rechthebbenden tot gezinnen die financieel worden getroffen door de coronacrisis. We verwelkomen dan ook deze beslissing.

Het sociale energietarief, dat in 2003 werd ingevoerd, is een voordelig tarief voor elektriciteit en aardgas voor de meest kwetsbare consumenten. Het wordt meestal automatisch toegekend aan beschermde klanten, dus klanten die recht hebben op een tegemoetkoming of een leefloon. Vandaag genieten zo’n 450 000 huishoudens het sociaal tarief voor elektriciteit en zo’n 270 000 voor aardgas. Het vormt het goedkoopste energietarief op de markt en geldt in heel België.

De zware impact van de pandemie

Dat de financiële impact van de coronacrisis op de financiële situatie van gezinnen niet gering is, bleek al uit onze eigen enquête waarin 62 % van de Belgische huishoudens aangeeft geld te hebben verloren. Gezinnen komen steeds meer in problemen om hun dagelijkse uitgaven te betalen; maar liefst 9% geeft aan dat het moeilijk of zelfs onmogelijk is om de energiefactuur te betalen (tegenover 5 % in 2019) en eenzelfde aantal vroeg betalingsuitstel aan zijn leverancier. Sinds het begin van deze ongeziene gezondheidscrisis heeft al 27 % van de respondenten in zijn spaarpotje moeten graaien om de dagelijkse kosten te dekken

Uitbreiding naar 500 000 gezinnen

De federale regering maakt nu middelen vrij om de doelgroep van het sociaal tarief uit te breiden naar zo’n 500 000 extra gezinnen. Zij zullen vanaf februari 2021 het verlaagde energietarief kunnen genieten, en dat gedurende een jaar.

In juli 2020 werd overigens ook al de berekeningswijze van het sociaal tarief aangepast zodat het sneller de marktevoluties volgt. De herberekening van het tarief gebeurt sinds dan trimestrieel en niet langer halfjaarlijks en bovendien werd een plafond ingevoerd om forse stijgingen tegen te gaan.

Goede beslissing

Test Aankoop was in april te gast in de commissie Energie en Klimaat van de Kamer over de impact van de coronacrisis op het energiebeleid. Wij drongen toen aan op maatregelen om gezinnen met betalingsmoeilijkheden te ondersteunen en pleitten al voor een uitbreiding van het sociaal tarief tot gezinnen die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden terechtkwamen.

We schaarden ons begin juli dan ook achter wetsvoorstellen in die zin en toonden ons voorstander van een sociaal tarief dat het inkomen als criterium hanteert. Tot hiertoe hing het recht op het sociaal tarief immers louter af van het statuut van de consument maar niet van zijn inkomensniveau. Er was dus geen garantie dat alle gezinnen in energiearmoede er aanspraak op kunnen maken.

Een betaalbare energiefactuur voor iedereen

Test Aankoop juicht de pas genomen beslissing van de federale regering hard toe maar stelt vast dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Wij dringen aan op structurele maatregelen die de betaalbaarheid van de energiefactuur voor iedereen moet garanderen. We zijn dat ook blij dat de Federale minister van Energie aangeeft dat de regering zal blijven werk maken van een structureel beleid rond energiearmoede.

Wie geen recht heeft op het sociaal tarief, raden we aan om zelf initiatief te nemen in de zoektocht naar een betaalbare energiefactuur. Dat kan makkelijk via ons nieuwe energieplatform dat je snel naar de meest interessante tariefformules leidt.

NAAR ONS ENERGIEPLATFORM