Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA

Betaal je te veel voor je bezoek aan de tandarts?

De meeste consumenten menen dat hun tandarts onvoldoende informatie geeft over de aangerekende kosten; velen weten bovendien niet eens of ze al dan niet een supplement betalen.

We willen deze problematiek op de politieke agenda zetten en samen met jou ten strijde trekken tegen supplementen.

Neem je getuigschrift bij de hand en ontdek via onze module of ook jij een supplement betaalde.

De gegevens die je ingeeft in deze module over je tandartsbezoek worden anoniem verwerkt.

Datum en betaald bedrag


Dit veld is verplicht

Veelgestelde vragen

Wat is een maximumtarief?

Bij sommige prestatiecodes staat de vermelding “maximumtarief”. Dat zijn speciale codes die in principe alleen geconventioneerde tandartsen gebruiken. De codes staan voor prestaties die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds, maar waarvoor de overheid toch tariefzekerheid heeft willen creëren door maximumtarieven op te leggen aan geconventioneerde tandartsen. De tandarts mag je dit bedrag alleen aanrekenen indien hij je hierover geïnformeerd heeft en je hierin toegestemd hebt. In de berekening in deze module komt het bedrag dat je voor deze prestatiecodes volledig uit eigen zak moet betalen omwille van praktische overwegingen terecht onder het remgeld.

Wat is het mondzorgtraject?

Om recht te hebben op de maximale terugbetaling van bepaalde behandelingen bij de tandarts moet je het vorige kalenderjaar naar de tandarts geweest zijn, én hiervoor je getuigschrift binnengebracht hebben bij het ziekenfonds. Heb je het voorbije jaar geen bezoek aan jouw tandarts gebracht, dan moet je dit jaar meer uit eigen zak betalen voor prestaties zoals het vullen van een gaatje, het ontzenuwen of laten trekken van een tand, evenals voor prestaties die te maken hebben met prothesen.

Deze maatregel geldt niet als je jonger dan 18 jaar bent, en ook niet voor prestaties zoals de jaarlijkse preventieve controle of prestaties die te maken hebben met aandoeningen van het tandvlees.

Wat is een geconventioneerde en een niet-geconventioneerde tandarts?

Om tariefzekerheid te bieden aan patiënten maken ziekenfondsen om de twee jaar afspraken met tandartsen over de tarieven. Deze afspraken worden in een akkoord gegoten. Tandartsen zijn vrij om dit akkoord al dan niet te aanvaarden. Tandartsen die het akkoord aanvaarden krijgen jaarlijks een soort van financiële vergoeding van de overheid.

Tandartsen die dit akkoord aanvaarden zijn geconventioneerde tandartsen. Deze zijn ofwel

 • volledig geconventioneerd: deze tandartsen moeten in principe de officieel vastgelegde tarieven altijd respecteren en mogen geen ereloonsupplementen aanrekenen.
 • gedeeltelijk geconventioneerd: deze tandartsen rekenen enkel op bepaalde tijdstippen de officiële tarieven aan, en op andere momenten mogen ze ereloonsupplementen vragen.

Tandartsen die het akkoord met de ziekenfondsen niet aanvaarden noemt men niet-geconventioneerde tandartsen, deze mogen hun tarieven vrij bepalen en ereloonsupplementen aanrekenen bovenop de officiële tarieven.

Let op: deze afspraken gelden alleen voor prestaties die je ziekenfonds terugbetaalt. Voor prestaties die niet terugbetaald worden mogen alle tandartsen vrij hun tarieven bepalen.

Hoe kan ik weten of mijn tandarts geconventioneerd is?

Tandartsen zijn bij wet verplicht om patiënten te informeren over hun statuut door dit duidelijk te afficheren. Tandartsen die gedeeltelijk geconventioneerd zijn moeten ook vermelden tijdens welke dagen en uren ze de officiële tarieven respecteren

Uit verschillende onderzoeken van Test Aankoop blijkt echter dat de meerderheid van de tandartsen deze verplichting niet nakomt.

Je kan dit wel opzoeken op de website van het Riziv en van verschillende ziekenfondsen. Als je een afspraak maakt bij jouw tandarts kun je er ook best telefonisch naar informeren.

Wat zijn prestatiecodes?

Alle prestaties van tandartsen die het ziekenfonds terugbetaalt, worden opgenomen in een lange lijst en krijgen een nummer. Die lange lijst noemt men de nomenclatuur, en de nummers zijn zogenaamde nomenclatuurnummers. Al deze nummers hebben een eigen omschrijving, een officieel tarief, bedrag dat terugbetaald wordt en remgeld. Vaak zijn er specifieke voorwaarden verbonden aan de terugbetaling zoals leeftijd of frequentie van zorg. Tandartsen moeten de nummers van de prestaties die ze uitvoeren vermelden op het getuigschrift van verstrekte zorg; dat is het witte briefje dat je indient bij het ziekenfonds.

Wat is verhoogde tegemoetkoming?

Sommige mensen genieten een voorkeurregeling bij het ziekenfonds, de zogenoemde "verhoogde tegemoetkoming". Zij moeten minder remgeld betalen dan de andere patiënten.

Er zijn twee categorieën:

 • Al wie dat statuut omwille van een specifieke situatie automatisch heeft gekregen van het ziekenfonds. Het gaat voornamelijk om personen die een leefloon trekken of een door het OCMW gelijkgestelde sociale bijstand, personen die aanspraak maken op de inkomensgarantie voor ouderen, personen met een handicap en gezinnen die een verhoogde gezinsbijslag genieten.
 • Al wie dat statuut omwille van zijn beperkt inkomen heeft gekregen na een inkomensonderzoek. Hiervoor moet je zelf een aanvraag indienen bij jouw ziekenfonds.

Je ziekenfonds informeert je in principe over de toekenning van verhoogde tegemoetkoming. Je krijgt dan ook andere klevers met een aangepaste code. Die code vind je onderaan op de klever en eindigt dan op een 1.

Wat is een bewijsstuk?

Soms zal je tandarts je een document meegeven, dat in officiële termen bewijsstuk genoemd wordt, en dat gelijkt op een factuur. In twee situaties is de tandarts daartoe verplicht.

 • Als je tandarts jou via de derdebetalersregeling factureert. Dat betekent dat je enkel nog het remgeld en eventuele supplementen betaalt; het ziekenfonds regelt het andere deel rechtstreeks met de tandarts.
  In dat geval krijg je geen getuigschrift. Op het bewijsstuk krijg je een overzicht van de terugbetaalde en niet-terugbetaalde prestaties, met een beschrijving en een overzicht van de kosten voor jou en voor het ziekenfonds.
 •  Als je tandarts zowel een prestatie verricht heeft die het ziekenfonds terugbetaalt, als prestatie(s) die het ziekenfonds niet terugbetaalt.

In dat geval krijg je zowel een getuigschrift als een bewijsstuk. Op het bewijsstuk krijg je een overzicht van de niet-terugbetaalde prestaties en de kost ervan. Voor de terugbetaalde prestaties moet minstens het bedrag vermeld staan dat je tandarts je hiervoor aangerekend heeft.

Wat moet ik doen als mijn geconventioneerde tandarts toch meer aanrekent?

Geconventioneerde tandartsen zijn verplicht de officiële tarieven te volgen voor terugbetaalde prestaties. Volledig geconventioneerde tandartsen moeten dit altijd, gedeeltelijk geconventioneerde tandartsen op de uren en dagen die ze opgegeven hebben aan het Riziv.

Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen:

 • Als je een zogenaamde “bijzondere eis” stelt aan je tandarts, zoals vragen om een raadpleging buiten diens normale werkuren, zonder dat er hiervoor een absolute tandheelkundige of medische noodzaak bestaat, mag ook een geconventioneerde tandarts supplementen aanrekenen. Hij moet je daarover wel vooraf informeren.
 • Voor behandelingen of onderzoeken die het ziekenfonds niet terugbetaalt mogen alle tandartsen vrij hun tarieven bepalen.
 • Soms rekent de tandarts bepaalde extra materialen aan die hij gebruikt en die niet in de terugbetaling zitten. Bijvoorbeeld een uitneembare prothese; deze is terugbetaald vanaf de leeftijd van 50 jaar, en het terugbetaald bedrag is berekend op het maken en plaatsen van een prothese in kunsthars. Als je kiest voor een skeletprothese, dat bijkomend een metalen plaatje heeft voor een betere bevestiging, mag een geconventioneerde tandarts voor dat onderdeel bijkomend kosten aanrekenen, mits hij je hier voorafgaand over inlicht. Het probleem is dat het niet steeds duidelijk is wanneer dit mag en wanneer niet.

Als je tandarts in je ogen onterecht een supplement aanrekent, spreek je hem hierover in eerste instantie best zelf aan. Je kunt dit ook melden aan je ziekenfonds.

Waar kan ik terugvinden wat de officiële tarieven van de tandarts zijn voor bepaalde behandelingen?

Voor de meeste courante behandelingen die terugbetaald worden door het ziekenfonds kun je informatie over de tarieven vinden op onze website en de websites van de ziekenfondsen. Ook op de website van het Riziv kun je informatie vinden over deze tarieven maar deze is eerder gericht op zorgverleners.

Ik vind de prestatiecode niet terug. Wat nu?

Als je de melding krijgt ”geen geldige code”, kan dit verschillende redenen hebben.

Misschien heb je je vergist bij het ingeven van de code, of heeft je tandarts zich vergist in één of meerdere cijfers van de code, en bestaat de prestatiecode dus gewoon niet.

Het is ook mogelijk dat je een prestatiecode hebt ingegeven waarvoor je via deze module niet op een betrouwbare manier kan berekenen of je al dan niet een supplement hebt betaald.

Voor de volgende prestatiecodes voorziet deze module niet in een berekening:

 • codes 378954 en 378965 voor een uitneembare bovenprothese bij kinderen (tot 18 jaar)
 • codes 378976 en 378980 voor een uitneembare onderprothese bij kinderen (tot 18 jaar)
 • codes 378335 en 378346 voor de voortijdige vervanging van een uitneembare prothese omwille van een belangrijke verandering in gebit, bot of weefsel bij kinderen tot 18 jaar
 • codes 308335 en 308346 voor de voortijdige vervanging van een uitneembare prothese omwille van een belangrijke verandering in gebit, bot of weefsel bij volwassenen

 Indien je hierbij vragen hebt, kan je ons contacteren via dit formulier.

Wat is parodontologie?

De parodontologie is een onderdeel van de tandheelkunde die zich bezighoudt met de zorg van de steunweefsels rond de tanden en kiezen: het kaakbot, het tandvlees en de ligament vezels tussen tandwortel en het bot. Slechts enkele prestaties binnen de parodontologie zijn terugbetaald door onze ziekteverzekering. Zowel een algemeen tandarts als een tandarts-specialist in de parodontologie mogen deze prestaties uitvoeren. De meeste parodontologen zijn niet-geconventioneerd en moeten de officiële tarieven dus niet respecteren.