Dossier

De pensioenbonus

12 december 2014
bonus de pension

De pensioenbonus is een extraatje boven op het wettelijk pensioen dat in 2007 werd ingevoerd om mensen aan te moedigen zo lang mogelijk te blijven werken. Een stand van zaken.

Wie reeds van vóór 2015 een pensioenbonus aan het opbouwen is, kan daarmee blijven doorgaan. Maar wie hoopte er in 2015 mee te beginnen, is eraan voor de moeite. Het systeem is vanaf 2015 afgeschaft. 

Wat nu volgt, geldt dus alleen voor wie reeds vóór 2015 met de opbouw van de pensioenbonus is begonnen.

Voor loontrekkenden

 1. Met uw werk van vóór 1/1/2014 bent u een pensioenbonus beginnen op te bouwen indien u na uw 62e verjaardag of nadat uw 44e jaar beroepsloopbaan was ingezet, bent blijven werken.

  Voor uw arbeidsprestaties van vóór 1/1/2014 hebt u recht op een vast bedrag per dag dat u extra hebt gewerkt: € 2 (geïndexeerd bedrag). Voor meer informatie: ons artikel "Arbeid loont" (Budget & Recht 203 van maart/april 2009).

 2. Met uw werk vanaf 1/1/2014 moest u aan andere voorwaarden voldoen om een pensioenbonus op te bouwen. 
  • Ofwel moest u nog méér dan een jaar zijn blijven werken na de dag dat u met vervroegd pensioen kon gaan. Meer informatie over de vervroegde pensionering in ons dossier "Voor wie met pensioen wil gaan".
  • Ofwel moet u na uw 65e, toen u al een beroepsloopbaan van ten minste 40 jaar achter de rug had, zijn blijven voortwerken.
  • Voor uw arbeidsprestaties vanaf 1/1/2014 hebt u recht op de volgende pensioenbonus:

   a) voor de eerste 12 maanden die recht geven op de bonus (die periode begint dus één jaar nadat u met vervroegd pensioen had kunnen gaan of vanaf uw 65e als u toen al een loopbaan had van ten minste 40 jaar): een vast bedrag van € 1,50 per gewerkte dag;

   b) voor de maanden daarna: een bedrag per gewerkte dag, dat jaarlijks stijgt met € 0,20 (dus € 1,70 vanaf de 13e maand, € 1,90 vanaf de 25e maand enz.) tot maximaal € 2,50 (indien ten minste 61 maanden langer gewerkt).

   Het gaat telkens om geïndexeerde bedragen.

Voor zelfstandigen en ambtenaren

Vroeger was er een aparte regeling voor zelfstandigen en ambtenaren. Voor zelfstandigen was die vrij gelijklopend met die voor loontrekkenden, voor ambtenaren was er sprake van een "pensioencomplement wegens leeftijd" dat reeds eerder werd toegekend en ook anders werd berekend.

Voor periodes gewerkt vanaf 2014 geldt voor hen dezelfde regeling als voor de loontrekkenden.

De uitbetaling

De pensioenbonus wordt uitbetaald vanaf het ogenblik dat het wettelijk pensioen daadwerkelijk van start gaat.
Een voorbeeld. Stel dat u in 2017 op uw 68e met pensioen gaat. We gaan ervan uit dat u na uw 65e elk jaar 200 dagen hebt gepresteerd. U hebt dan recht op een pensioenbonus van: 

 • € 1,50 × 200 werkdagen voor het eerste jaar, plus
 • € 1,70 × 200 werkdagen voor het tweede jaar, plus 
 • € 1,90 × 200 werkdagen voor het derde jaar,

of een extraatje van € 1 020 bruto per jaar boven op uw rustpensioen.