Nieuws

Woningen moeten bijna energieneutraal worden

26 februari 2021
EPB eisen nieuwbouw

Nieuwbouwwoningen moeten nog energiezuiniger worden. Sinds begin 2021 hanteren het Vlaamse en Waalse Gewest hiervoor striktere regels. Maar de ambities liggen op termijn ook hoog voor het bestaande woningenpark.

Sinds jaren worden de eisen die aan nieuwbouwwoningen worden opgelegd, alsmaar strikter. In de strijd tegen de klimaatopwarming zetten Vlaanderen en Wallonië in dit jaar een nieuwe – en misschien laatste - stap naar de bijna energieneutrale woning.

Brussel nam al het voortouw

Het Brussels Gewest had zo’n 6 jaar geleden al het voortouw genomen met de invoering van eisen die deels geïnspireerd zijn op het passieflabel. Daarmee wou het Gewest inspelen op de NZEB-ambities op Europees vlak; NZEB staat voor Nearly Zero Energy Building of een woning die nagenoeg geen energie meer behoeft voor onder meer de verwarming. Sindsdien zijn er in het Brussels Gewest geen noemenswaardige veranderingen meer geweest.

Strikter E-peil in Vlaanderen en Wallonië

Vlaanderen hanteert sinds 2006 de eis van het maximaal toegestane E-peil voor nieuwbouwwoningen. Dat E-peil is niets anders dan een score voor de energiezuinigheid van een woning. In Vlaanderen geldt voor bouwaanvragen (omgevingsvergunningsaanvragen) voor nieuwbouw of herbouw in 2021 een maximaal E-peil van E30. Dat is nog iets strenger dan in 2020, toen E35 nog het richtsnoer was, en meteen ook het voorziene eindstadium, dat ooit begon met E100.

Naast dat E-peil blijven uiteraard andere voorschriften gelden zoals maximaal toegelaten warmteverliezen (U-waarden) voor dak, muren, vloer en beglazing. Verder gelden er eisen omtrent de energetische prestaties van de gebouwschil, het zgn. S-peil. Dat laatste behelst niet alleen de thermische isolatie maar ook de vormefficiëntie van de woning, de luchtdichtheid, de grootte, de oriëntatie en het type van beglazing, beschaduwing en het vermijden van oververhitting alsook het benutten van nuttige zonnewinsten.

Oorspronkelijk zou dat S-peil in 2021 verstrengen van S31 naar S28, maar die stap is met minstens een jaar uitgesteld. Tot slot is een minimumaandeel aan hernieuwbare energie voor de woning vereist.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, gaat men ervan uit dat je BEN bouwt, wat staat voor bijna energieneutraal.

In het Waals Gewest zijn de eisen voor nieuwbouw eveneens strenger geworden, meer bepaald op het vlak van twee E-waarden: de maximaal toegelaten Ew-waarde zakt van 65 naar 45 en de toegestane Espec-waarde zakt van 115 naar 85. Daarmee is ook daar de stap gezet naar bijna energieneutrale of QZEN-woningen (QZEN staat daar voor Quasi Zéro Energie).

Meer uitleg over de verschillende E-waarden en de andere eisen vind je in ons dossier “Welke eisen voor een nieuwbouw?”

Naar ons dossier

Aanpak van de gebouwschil heeft prioriteit

Het is cruciaal om altijd eerst maximaal in te zetten op de gebouwschil van de woning: de gevels, de vloer, de ramen en deuren en het dak. Het komt erop aan om al die vlakken zo goed mogelijk te ontwerpen en af te werken op het gebied van isolatie, luchtdichtheid, oriëntatie en compactheid. Die schil, die generaties kan overleven, zul je achteraf immers niet zo snel meer aanpakken.

Systemen voor verwarming of warm water of van hernieuwbare energie hebben veelal een beperktere levensduur van 20 tot hooguit 30 jaar. Je zult ze dus sowieso ooit nog, minstens deels, moeten vervangen. Bovendien zorgt een beter presterende gebouwschil ervoor dat een verwarmingsinstallatie met een lager vermogen volstaat.
Voor de energie die je alsnog nodig hebt, is het zaak om die zoveel mogelijk uit systemen van hernieuwbare energie te halen.

Weloverwogen renoveren

Nieuwbouwwoningen vormen slechts een beperkt deel van het woningenbestand. Elk Gewest heeft daarom een actieplan op langere termijn uitgewerkt om ook bestaande woningen energiezuiniger te maken tegen 2050 zodat ze op energetisch vlak de vergelijking kunnen doorstaan met een recente nieuwbouwwoning.
Hoe je zo’n renovatie het best aanpakt, lees je in ons dossier “Stapsgewijs renoveren: weloverwogen aanpakken”.

Naar ons dossier