Nieuws

Kinderalimentatie berekenen: alles onder dezelfde methode?

18 juni 2021

Voor de berekening van de onderhoudsbijdrage voor kinderen en de verdeling tussen beide ouders in kader van een echtscheiding, werden tot nu toe verschillende methodes naast elkaar gebruikt. Volgens La Ligue des Familles zou één methode zou eenvoudiger en doorzichtiger... 

Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn gescheiden ouders verplicht de kosten van huisvesting en opvoeding van hun kinderen te delen afhankelijk van hun situatie. Deze bijdrage is gebaseerd op verschillende criteria. Denk aan de uitgaven in verband met het kind, de huisvestingsregeling, de bijdrage in natura van elke ouder tijdens de periode van huisvesting in zijn of haar woning, het bedrag van de gezinstoelagen en andere sociale voorzieningen. In geval van onenigheid tussen de ouders is het aan de rechter om te beslissen. Daartoe kan de rechter verschillende methoden gebruiken om het aandeel van elke partij eerlijk te bepalen. 

Momenteel zijn er vijf berekeningsmethoden om deze bijdrage van elke ouder te schatten. Deze methoden worden gebruikt door rechters, advocaten, bemiddelaars en notarissen en zijn gebaseerd op verschillende formules. Zo worden bij de zogenaamde "Renard"-methode eerst de kosten per kind geschat voordat deze over de twee ouders wordt verdeeld. De Gezinsbond, die de belangen van ouders en kinderen in Vlaanderen en Brussel behartigt, maakt gebruik van zijn eigen "Contriweb"-systeem, dat rekening houdt met de fiscale voordelen van degene die bijdraagt aan de alimentatie. Dan zijn er ook nog de "Pareto"- en de "Hobin"-methode. Een veelvoud van formules, berekeningen en tussenpersonen bemoeilijken het proces en leiden soms tot ongelijke resultaten tussen de moeder en de vader. 

Minder tussenpersonen, meer transparantie

Om tot een eerlijke verdeling te komen, vraagt La Ligue des Familles om een vereenvoudigde, transparantere en flexibelere berekeningsmethode. De minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), deelt mee dat de evaluatie van de software voor deze berekening van alimentatiebetalingen is voorgelegd aan de Federale Commissie voor Alimentatie. Zij hebben de taak aanbevelingen te doen en advies uit te brengen aan het ministerie van Justitie over de kosten van onderhoud, onderwijs en opleiding van de kinderen van gescheiden ouders vast te stellen. De Federale Commissie voor Alimentatie kan dus een objectieve berekeningsmethode voorstellen. 

Zonder afbreuk te doen aan de beoordelingsvrijheid van de rechter bij het bepalen van het bedrag van de bijdrage, zijn wij van mening dat een vereenvoudiging van de berekening van alimentatie en meer transparantie een stap voorwaarts zouden betekenen in de strijd tegen ongelijkheden tussen ouders. In het geval van één enkele methode is het geenszins de bedoeling dat zij de bevoegdheid van de rechter vervangt. Deze kunnen naast elkaar blijven bestaan om een solide basis te dienen voor de verdeling van de alimentatie. 

De criteria van artikel 203 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk dat de ouders naar evenredigheid van hun draagkracht moeten bijdragen in de kosten van hun kinderen, moeten ook in dit evaluatieschema in aanmerking worden genomen. Er zijn namelijk ouders in loondienst, zelfstandige ouders, werkloze ouders, enz. 

Weigert je ex kinderalimentatie te betalen? Lees ons dossier om te weten te komen over alle rechtsmiddelen die u ter beschikking staan.