Dossier

Scheiden: de diverse procedures

01 mei 2012
scheiden procedures

01 mei 2012

De kans dat een huwelijk op de klippen loopt en uitmondt in een echtscheiding gaat al decennia in stijgende lijn. De echtscheidingsprocedures werden in 2007 versoepeld.

De belangrijkste wijziging in de echtscheidingsprocedures is dat het niet langer nodig is om te kunnen bewijzen dat de andere partner een fout heeft begaan.

We overlopen de diverse procedures voor partners die uit elkaar willen gaan.

Scheiden door onderlinge toestemming

In dat geval komen de partners onderling overeen om alle problemen eerst samen te regelen en laten die daarna door de rechtbank controleren en bekrachtigen. Dat kan alleen als er nog een voldoende grote onderlinge verstandhouding is.

Scheiden op grond van een feitelijke scheiding

In dat geval geven de partners elkaar de tijd om na te denken over hun leven als koppel. Het huwelijksvermogensstelsel blijft dan bestaan. Ook de gezinswoning blijft beschermd: een partner kan dus niet in zijn eentje beslissen om die te verkopen. Een feitelijke scheiding is soms een proefperiode en een opstap naar een echtscheiding.

Scheiden op grond van een onherstelbare ontwrichting

Als partners al zes maanden of een jaar feitelijk gescheiden hebben geleefd, kunnen ze zonder meer overstappen op een echtscheidingsprocedure op grond van een onherstelbare ontwrichting, zonder dat het nodig is om te bewijzen dat de andere partner een fout heeft begaan. De onherstelbaarheid van het huwelijk blijkt dan gewoon uit de tijdspanne dat de partners al gescheiden leven.
Partners kunnen ook meteen voor die procedure kiezen zonder eerst een tijdje gescheiden te leven. Dat is het geval als ze oordelen dat de onderlinge verstandhouding dermate zoek is dat ze samen hoe dan ook niet tot overeenkomsten over hun echtscheiding zullen kunnen komen.

Een einde maken aan de samenwoning

Wie wettelijk samenwoont, kan op twee manieren een einde maken aan de samenwoning. Ofwel via de procedure van de dringende en voorlopige maatregelen voor de vrederechter, wanneer de verstandhouding tussen de partners danig is verstoord. Ofwel met een schriftelijke verklaring op de burgerlijke stand van de gemeente, door beide partners samen of door slechts een van hen.
Partners die alleen officieus, dus feitelijk, samenwonen, kunnen zonder één wettelijke formaliteit een einde maken aan hun samenleving.