Dossier

De praktische zaken die je moet regelen als je tijdelijk uit elkaar gaat

08 augustus 2023
tijdelijk uit elkaar gaan

Ontdek de belangrijkste aandachtspunten bij een tijdelijke scheiding, zoals de woonplaats, beslissingen over de kinderen en afspraken tussen partners. Ons artikel geeft advies over hoe je dit kunt aanpakken, met de nadruk op het belang van schriftelijke overeenkomsten en opties voor het oplossen van conflicten.

1. De gezinswoning tijdens de tijdelijke scheiding

1.1 Als je feitelijk samenwoonde

Als je “feitelijk” samenwoonde en je partner de enige eigenaar is van de gezinswoning of de huurovereenkomst alleen met hem/haar is gesloten, heb jij niet het recht om daar tijdens de tijdelijke scheiding te blijven wonen.

1.2 Als je getrouwd was of wettelijk samenwonend

Je staat er veel beter voor als je getrouwd was of wettelijk samenwonend. Je bent immers automatisch medehuurder geworden toen de verhuurder op de hoogte werd gebracht van het feit dat jij bij je partner introk. En als het een eigen gezinswoning betreft, kan je partner, ongeacht of ze eigendom is van jullie beiden of alleen van hem/haar, daar normaliter niet zonder jouw akkoord beslissingen over nemen.

Zolang je niet akkoord gaat, zal de rechter het voorlopige genot van de woning aan een van jullie beiden toekennen rekening houdend met jullie kinderen of met jullie financiële middelen.

2. De kinderen tijdens de tijdelijke scheiding

Ook al leven jullie niet meer samen, jullie blijven samen het ouderlijke gezag uitoefenen over jullie gemeenschappelijke minderjarige kinderen.
Maar als de kinderen slechts bij één ouder verblijven, hoeft die ouder voor beslissingen in het dagelijkse leven niet op het akkoord van de partner te wachten, en evenmin voor beslissingen die dringend moeten worden genomen (bijvoorbeeld wanneer een kind dringend moet worden geopereerd). Voor belangrijke beslissingen (school, geneeskundige verzorging …) zul je evenwel nog altijd een akkoord moeten vinden met je partner.

Of jullie nu getrouwd zijn of niet, jullie moeten allebei financieel blijven instaan voor het onderhoud en de opvoeding van jullie kinderen, naar eigen vermogen. En dat zelfs als jullie voor een gelijkmatige verdeling van de huisvesting ("verblijfsco-ouderschap") hebben gekozen. Wanneer de kinderen hun hoofdverblijfplaats bij een van de ouders hebben, vervult die ouder zijn onderhoudsplicht meestal in natura, terwijl de andere ouder dat in geldelijke vorm zal moeten doen, met een onderhoudsuitkering.

3. Een document voor de praktische afspraken tussen ex-partners

Als jullie niet getrouwd zijn, kunnen jullie om misverstanden te voorkomen de praktische afspraken die jullie in der minne hebben gemaakt, het best schriftelijk vastleggen. Het gaat bijvoorbeeld over de verdeling van de gezinslasten, het feit dat een van jullie beiden onder het echtelijke dak mag blijven wonen, wie voor de kinderen zorgt tijdens de vakantieperiodes, het bedrag van het onderhoudsgeld voor de kinderen enz.

Jullie kunnen op elk moment samen beslissen om die afspraken aan te passen. Het verdient aanbeveling om jullie praktische regeling door de familierechtbank te laten bekrachtigen, maar je bent daar niet toe verplicht. Zijn jullie wel getrouwd, dan zijn jullie verplicht om de afspraken aan de familierechtbank voor te leggen. Een rechter kan indien hij dat nodig acht altijd beslissen om de afspraken aan te passen.

4. Conflictbemiddeling voor ex-partners

Als je een meningsverschil hebt met je partner en dat niet in der minne opgelost krijgt, kun je een beroep doen op een bemiddelaar in familiezaken. Die zal een aantal gesprekken met jullie beiden voeren met de bedoeling de praktische aspecten van de breuk in de beste omstandigheden te regelen.

Zijn jullie getrouwd, dan moeten jullie hoe dan ook nog naar de familierechtbank om die afspraken te laten vastleggen. 

Als jullie niet getrouwd zijn en de zaak graag door een rechter laten beslissen, moeten jullie eveneens bij de familierechtbank aankloppen. Dat is de rechtsinstantie die bevoegd is voor alles wat te maken heeft met familiezaken: scheiding, echtscheiding, onderhoudsgeld, wettelijke samenwoning enz.

Meer weten over de gepaste echtscheidingsprocedure?

Wil je scheiden, maar weet je niet wat er in dat geval op je afkomt, lees dan ons uitgebreid artikel over (de procedures rond) scheiden.

Scheiden, hoe begin ik daaraan?