Persbericht

Efficiënte afwasmiddelen die ook respect hebben voor het milieu… ze bestaan!

06 april 2021

Test Aankoop en haar zusterorganisaties in Spanje, Italië en Portugal hebben de groene claims en milieuprestaties van 115 vaatwasmiddelen geanalyseerd. Helaas bracht deze analyse onnodige en bedenkelijke stoffen aan het licht, evenals overbodige en slecht ontworpen verpakkingen. Tegelijk zag de consumentenorganisatie ook groene claims die niet altijd gerechtvaardigd zijn. Toch zijn er ook goede leerlingen! De organisatie dringt er bij de fabrikanten dan ook op aan in te spelen op de vraag van de consument naar efficiënte en milieuvriendelijke producten.  Dit onderzoek maakt deel uit van het CLEAN Project.

115 onderzochte producten

Test Aankoop en haar zusterorganisaties in Italië, Spanje en Portugal onderzochten de bestanddelen, de milieueffecten en de algemene prestaties van 115 afwasmiddelen, 29 daarvan  zijn ook in België verkrijgbaar. Naast de milieucertificeringen van elk product, zoals het Europees ecolabel, analyseerden de consumentenorganisaties ook de aanwezigheid van ecologische claims.

 

Onnodige en schadelijke stoffen

Van de 115 geanalyseerde producten hebben sommige een betrekkelijk eenvoudige lijst van bestanddelen met 8 tot 15 verschillende stoffen, wat moet worden toegejuicht, aldus de consumentenorganisaties Anderen bevatten dan weer meer dan 35 stoffen!  Van deze 115 producten zijn er ongeveer 80 (15 in België) die ten minste één stof bevatten die door de consumentenorganisatie als zorgwekkend wordt beschouwd. Dit is des te betreurenswaardiger omdat deze stoffen - zoals parfums en kleurstoffen - vaak niet prestatiebevorderend zijn en dus vermeden zouden kunnen worden.

Daarenboven bevatten verschillende bestanddelen die nodig zijn in vaatwasmiddelen, zoals tensioactieve stoffen, emulgatoren, kalkaanslagremmers, bewaarmiddelen of bleekstabilisatoren, allemaal stoffen die een risico vormen voor het milieu. Zij kunnen gemakkelijk worden vervangen door andere stoffen met dezelfde functie die minder schadelijk zijn.

 

Overbodige en slecht ontworpen verpakkingen

Helaas lijkt eco-design van verpakkingen voor de meeste merken nog steeds geen prioriteit te zijn. Tal van de in het onderzoek opgenomen producten worden inderdaad verkocht in halfgevulde verpakkingen, worden niet gemaakt van gerecycleerde materialen of worden er  nep-gecertificeerde labels op de verpakking  geplaatst.

 

Prestaties op vlak van milieu moeten beter

Van de 56 geanalyseerde vaatwasmiddelen heeft slechts 35% een laag milieueffect (in België iets meer dan de helft), wat een goede of zeer goede score impliceert voor alle in aanmerking genomen criteriaDe situatie is beter voor afwasmiddelen, waarvan meer dan de helft een goede of zeer goede milieuprestatie heeft behaald.

 

Groene claims die ongegrond zijn

Test Aankoop en haar zusterorganisaties hebben verschillende gevallen van greenwashing aangetroffen op de verpakking. Op meerdere in België verkochte producten vonden ze bijvoorbeeld de vermelding “zonder fosfaat” wat geen enkele meerwaarde betekent aangezien fosfaat sinds 2017 is verboden. 

Test Aankoop wil dat de duurzame keuze voor de consument ook de gemakkelijkste (niet de duurste) is. Uit haar analyse blijkt dat er interessant geprijsde producten zijn die goed presteren en minder schadelijk zijn voor het milieu. De kaarten liggen dus in handen van de fabrikanten om de consument echt groenere producten aan te bieden! Laat maar zien...

 

De inhoud van dit persbericht geeft uitsluitend de mening van de auteur weer, en valt uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie die erin is vervat.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.