back

sloop en heropbouw premie geweigerd

vlaanderen energie

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

P. M.

aan: vlaanderen energie

26/10/2020

Beste, Mijn zoon Kristof Mulkens zit momenteel in het proces van een nieuwbouwwoning met afbraak van oude woning. Dit is een duur en intens gebeuren, daar we -om budgetere redenen- heel wat werken zelf uitvoeren. Bij deze vroegen we aan energie-vlaanderen een afbraak- en renovatie premie aan. Door omstandigheden hebben de aanvraag datum met 3 dagen overschreven (is afhankelijk van aanvraagdatum omgeving vergunning, waar wij gekeken hebben naar goedkeuringsdatum), waardoor de administratie onze premie (zeer belangrijk voor ons) weigert. Vlaanderen moet voldoen aan de europerse normen voor vergroening (EU verordening), en toch laten zij inwoners in de kou staan, dit is onbegrijpelijk. Zien jullie nog een weg om hier toch iets te forceren? Mvg Paul Mulkens

Gewenst oplossing

  • herzien advies renovatiepremie

Berichten (1)

vlaanderen energie

aan: P. M.

16/11/2020

Geachte, Als antwoord op uw bericht van 05.11.2020 19:47 geven wij graag het volgende mee: Ik heb als klachtenmanager van het Vlaams Energieagentschap (VEA) uw klacht met betrekking tot de sloop-en-heropbouwpremie goed ontvangen, waarvoor dank. Uw klacht werd conform de bepalingen uit het hoofdstuk 'klachten' van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 behandeld. De regels met betrekking tot de sloop-en-heropbouwpremie (SHP) zijn opgenomen in artikel 7.12.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010, samen te lezen met overgangsbepalingen in artikel 12.3.17 en 12.3.17/1 van dat besluit. Het is echter de beleidskeuze van de Vlaamse Regering geweest om de premie-aanvraag bij de SHP expliciet te koppelen aan het aanvragen van de vergunning, en niet aan het verkrijgen van de vergunning, en ook om daar een temporele voorwaarde m.b.t. de aanvraagtermijn aan te koppelen. De Vlaamse Regering heeft er voorts voor gekozen om - aangezien dit enkel een tijdelijke regeling met gesloten budgettaire enveloppe betrof en geen permanente steunregeling betrof - dit te koppelen aan de vergunningsaanvraag en niet aan het verlenen van de vergunning, met de bedoeling om een level-playing-field te creeren aangezien het vergunningsproces in de ene gemeente (of desnoods via beroep) sneller gebeurt dan in de andere. Het moment van de vergunningsverlening - het weze in eerste aanleg bij de gemeente of in beroep bij de Deputatie - is in deze zodoende niet van belang, al zal de verleende vergunning later als bewijsstuk wel een voorwaarde zijn om de premie daadwerkelijk na de sloop uit te kunnen betalen. Op die wijze is er een uniforme standaard voor alle aanvraagdossiers die onafhankelijk is van externe factoren (het moment van de vergunningsverlening) en die voor iedereen daardoor gelijk is. Artikel 7.12.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 bepaalt dat de premie binnen drie maanden na het aanvragen van de omgevingsvergunning bij het VEA moest worden aangevraagd. De SHP zou eindigen per 31 oktober 2019. Aangezien de Vlaamse Regering op 20 december 2019 besliste om de SHP met één jaar te verlengen, was er evenwel door de Vlaamse Regering in een overgangsbepaling (art. 12.3.17/1, tweede lid Energiebesluit) voorzien op grond waarvan dossiers waarvan de aanvraag tot het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vermeld in artikel 7.12.1, werd ingediend vanaf 1 november 2019, maar voor de inwerkingtreding van die bepaling (1 januari 2020), nog in aanmerking kwamen op voorwaarde dat de aanvraag, op straffe van onontvankelijkheid , alsnog werd ingediend vóór 1 april 2020. Voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2020 zou dan weer de 'oude' termijn van drie maanden gelden. Het is de vervaltermijn uit de overgangsbepaling die op dit dossier van toepassing is. Aangezien de omgevingsvergunning in dit dossier op 20 december 2019 werd aangevraagd, diende de premie-aanvraag volgens de overgangsbepaling uit artikel 12.3.17/1, tweede lid uiterlijk vóór 1 april 2020 te geschieden. Men diende in dit dossier echter pas een aanvraag voor de sloop- en herbouwpremie'¯in op 3 april 2020 (3 dagen te laat). Hoe erg de huidige gezondheidscrisis ook mogen wezen, zij is in deze geen onoverwinnelijke overmacht die verhindert dat de subsidieaanvraag bij het VEA kan plaatsvinden. Door de in de regelgeving vervatte timing, heeft men dat zelf in handen en is men daarvoor niet afhankelijk van acties van derden. Ik begrijp uw frustratie maar het VEA heeft niet de bevoegdheid om van de door de Vlaamse Regering vastgestelde regelgeving af te wijken en uitzonderingen toe te staan, en moet die regelgeving loyaal toepassen. Onontvankelijkheid houdt in dat de aanvraag moet worden geweerd wegens schending van een elementaire voorwaarde: in casu de tijdigheid van de premie-aanvraag.Indien de premie-aanvraag niet tijdig werd ingediend, dan heeft het VEA inderdaad geen andere mogelijkheid dan de premie-aanvraag op basis van het huidige vergunningsdossier af te wijzen. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop deze klacht werd behandeld, kan u zich steeds tot de Vlaamse ombudsdienst wenden. We hopen u hiermee van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groeten, Frederik Dewaele Klachtenmanager Vlaams Energieagentschap Koning Albert II-laan 20 bus 17 1000 Brussel Dit elektronisch bericht en de eventuele bijlage(n) hebben een informeel karakter. Het kan op geen enkele wijze een invloed hebben op de contractuele relaties tussen het Vlaams Energieagentschap en de betrokken partij. Alle officiele communicatie moet gebeuren per gewone briefwisseling. DISCLAIMER: zie s:www.energiesparen.be ---------------- Uw origineel bericht van 05.11.2020: ---------------- HERINNERING - Klacht: sloop en heropbouw premie geweigerd - (CPTBE01080842-68)