Fashion Models Provinciebaan, 3, Hulshout
afgesloten Niet succesvol

Deze klacht is Publiek

Je klacht:

A. V.

aan: Fashion Models

08/06/2019

Graag wensen wij via deze weg kort te reageren op de negatieve berichtgeving over ons bedrijf naar aanleiding van de reportage op VTM Nieuws dd. 05.06.2019 en het daaraan ten grondslag liggende artikel op de website van Test-Aankoop. Wij ontkennen formeel de lasterlijke en volstrekt onjuiste beweringen aan ons adres. Er is hoegenaamd geen sprake van (poging tot) oplichting, integendeel. Het bewuste artikel op de website van Test-Aankoop (en de louter daarop gebaseerde reportage van VTM Nieuws) vindt zijn oorsprong in één onterechte klacht van een oud-model, daterende van ruim twee jaar geleden. De dame in kwestie had zich destijds aangeboden voor een gratis fotoshoot, die ook – wel degelijk kosteloos – werd uitgevoerd. Zij was zeer tevreden van het resultaat en sloot vervolgens met onze firma een contract af voor de aanmaak van een portfolio (inclusief uitgebreide fotoreportage) en modelopleiding ter waarde van 575 EUR. Na het volgen van deze opleiding én de aanmaak van een portfolio wenste zij plots en geheel tot onze verbazing het contract te verbreken, met terugbetaling van de betaalde vergoeding. Uiteraard werd dit door ons geweigerd. Alle contractuele verplichtingen werden door ons tijdig en correct nageleefd. De betreffende klant heeft zich blijkbaar vervolgens gewend tot een familielid/kennis, werkzaam bij Test-Aankoop. Dit bleek voldoende voor Test-Aankoop om ons bedrijf zwart te maken op hun website door middel van allerhande uit de lucht gegrepen en leugenachtige beweringen. In dit artikel werden andere (zogezegd benadeelde) klanten opgeroepen om hun geld terug te eisen. Uiteraard zijn wij nooit ingegaan, en zullen wij ook in de toekomst niet ingaan op dergelijke verzoeken tot terugbetaling. Wij staan recht in onze schoenen en houden ons stipt aan de contractuele afspraken. Het dient trouwens benadrukt dat de dame die de kat destijds de bel aanbond tot op heden geen juridische procedure tegen ons bedrijf heeft opgestart. Wij vernemen dat ondertussen bij Test-Aankoop een 30-tal gelijkaardige klachten zouden zijn binnengekomen. Bij nazicht blijkt dat in al deze klachten – waarvan het merendeel voor zover bekend afkomstig van niet-bestaande klanten – letterlijk passages uit het artikel van Test-Aankoop worden overgenomen, en het bijgevolg enkel en alleen gaat om een kwaadwillige poging om geld van ons bedrijf te recupereren. Uiteraard gaan wij hier niet op in. Volledigheidshalve: de gratis fotoshoot waarvan sprake op onze website, is wel degelijk kosteloos en omvat een 10-tal foto’s (zonder mak-upbehandeling) die via (een beveiligde toegang op) onze website gratis ter beschikking worden gesteld van het model. Vervolgens wordt deze de mogelijkheid geboden om een portfolio aan te maken en een professionele modelopleiding te volgen voor de som van 575 EUR. Indien akkoord, wordt er een contract ondertekend. De negatieve berichtgeving in (en op sociale) media is louter gebaseerd op misleidende en volstrekt foutieve communicatie vanwege Test-Aankoop. Er is geen enkele reden tot ongerustheid of paniek. Test-Aankoop werd inmiddels door onze raadsman formeel aangemaand het betreffende artikel offline te halen. Wij bekijken ondertussen welke verdere juridische stappen daartegen kunnen worden ondernomen. Ondanks ons uitdrukkelijk verzoek (en van onze raadsman) om de reportage niet uit te zenden (of minstens uit te stellen om ons toe te laten gebruik te maken van ons recht van antwoord), werd hieraan door VTM Nieuws geen gevolg gegeven. De ruime meerderheid van onze modellen zijn en blijven uiterst tevreden van onze dienstverlening, en lieten ons herhaaldelijk hun ongenoegen blijken omtrent de berichtgeving in de media. Wij nodigen u – net als hen – uit om uw (hopelijk positieve) reacties aan ons kenbaar te maken, per e-mail (info@fashion-models.be) en/of via sociale media. Dit kan ons zeker helpen in de strijd tegen het onrecht dan ons wordt aangedaan. Wij houden ons ondertussen ter beschikking voor verdere toelichting, indien gewenst. Met vriendelijke groeten,

Gewenst oplossing

  • excuses van testaankoop