Nieuws

Aspirine en kanker: vermijd zelfmedicatie

27 december 2010 Gearchiveerd
aspirine en kanker

Gearchiveerd

Recent onderzoek geeft te denken dat aspirine nuttig kan zijn met betrekking tot kanker. Toch raden wij af om nu zomaar dagelijks een dosis aspirine te gaan slikken.

Eind november jongstleden stond in het medisch blad The Lancet een studie als zou aspirine de kans op darmkanker verkleinen alsook het risico eraan te sterven. Begin december publiceerde hetzelfde team vorsers een tweede onderzoek, dat zou aantonen dat aspirine ook de kans op overlijden door andere kankers doet afnemen. Die studies vonden veel weerklank in de media. Sommige mensen denken nu dat ze er goed aan doen om elke dag een aspirientje te slikken. Maar of dat echt een goed idee is, staat helemaal niet vast. 

Oude studies onder de loep

Wat de auteurs hebben gedaan, is gegevens afkomstig van bestaande oudere studies analyseren. Het ging om studies naar het nut van aspirine ter preventie van hart- en vaatziekten. Om na te gaan of een dagelijkse dosis aspirine de sterfte door diverse kankers vermindert, namen ze acht studies onder de loep, met in totaal meer dan 25 000 deelnemers. Bij die studies had men het aantal overlijdens bij de deelnemers genoteerd, alsook de oorzaken ervan. Men wist dus onder andere hoeveel mensen er aan kanker waren gestorven. De studies hadden 5 tot 10 jaar geduurd. Voor drie ervan beschikte men bovendien over gegevens op nog langere termijn over de doodsoorzaken bij de deelnemers. De vorsers stellen vast dat de deelnemers die dagelijks aspirine slikten (75 mg lijkt te volstaan) minder kans maakten om aan kanker te sterven dan degenen die geen aspirine kregen. Die uitspraak geldt natuurlijk alleen met betrekking tot kankers waarvoor er genoeg gegevens beschikbaar waren : slokdarm, alvleesklier, hersenen, longen, maag en prostaat. Aangezien er aan de acht studies maar weinig vrouwen hadden deelgenomen, kunnen de auteurs geen uitspraken doen over een mogelijk effect van aspirine inzake zogenaamde vrouwelijke kankers, zoals borstkanker.

De andere analyse, die ze kort voordien hadden gepubliceerd, richtte zich alleen op darmkanker. De vorsers namen hiervoor vijf studies onder de loep, waaruit ze concludeerden dat aspirine de kans op het krijgen van darmkanker doet afnemen, alsook de kans om eraan te sterven.

Een relatieve daling van het risico

Aspirine zou een globale reductie van 20 % van het overlijdensrisico door kanker bewerkstelligen, stellen de auteurs. Dat getal is het resultaat van een ingewikkelde berekening waar we niet verder op ingaan. Ons lijkt het nuttiger na te gaan wat dit betekent in absolute getallen. Kijken we bijvoorbeald naar een van de acht door hen bekeken studies, de Early Treatment Diabetic Retinopathy Study. Van de 1 856 deelnemers die dagelijks aspirine moesten slikken, stierven er 16 door kanker (0,9 %); bij de 1 855 personen die géén aspirine kregen, waren er 14 overlijdens door kanker (0,75 %). Voor de zeven andere studies is het plaatje min of meer vergelijkbaar. Tellen we alle acht studies bij elkaar, dan waren er bij de 14 035 aspirineslikkers 335 kankerdoden (2,4 %); bij de 11 535 mensen die geen aspirine kregen, telde men 351 doden door kanker (3 %). Er is dus zo te zien een licht voordeel van het jarenlang dagelijks slikken van aspirine.

Voorzichtig blijven

Het gaat ontegensprekelijk om veelbelovende vaststellingen. Toch moeten de conclusies het best worden bevestigd door andere studies en analyses. Nu al besluiten dat we met z'n allen elke dag aspirine moeten slikken, is voorbarig. Zelfs lage dosissen aspirine kunnen ongewenste bijwerkingen hebben, zoals bloedingen van het maag-darmstelsel. Er is ook een risico van microbloedingen in de hersenen, wat voor sommige patiënten erg gevaarlijk zou kunnen zijn. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat de deelnemers aan de studies bijna allen mensen waren met een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen, zoals diabetici of mensen met chronische stabiele angina pectoris. Ze kunnen bezwaarlijk worden beschouwd als representatief voor de algemene bevolking.

Worden de onderzoeksresultaten door verdere analyses bevestigd, dan nog weten we niet of het gunstige effect inzake kanker zwaarder zou doorwegen dan de mogelijke negatieve effecten van een jarenlange inname van aspirine door Jan en alleman.

We raden dus af om op eigen houtje aspirine te beginnen slikken alleen in de hoop zo zijn kans om aan kanker te sterven te verminderen. Men weet immers niet of de voordelen van een dergelijke strategie wel opwegen tegen de mogelijke risico's. U mag het natuurlijk altijd bespreken met uw arts. Misschien oordeelt hij dat het in uw specifieke geval wél verantwoord is.