Dossier

Meldformulier voor klachten over medicatie

17 mei 2017
effets secondaires

17 mei 2017

Neemt u een geneesmiddel dat onverwachte bijwerkingen geeft? Vindt u uw siroop abnormaal bitter? Hebt u moeilijkheden om uw pil uit de strip te halen? Als u eender welke klacht hebt over een of meer geneesmiddelen, laat het ons dan weten via ons meldformulier!

1. Wat is een bijwerking?
Een medicijn kan in ons lichaam één of meerdere reacties uitlokken. Behalve de gewenste werking tegen een bepaalde kwaal heeft het dan ook vaak één of enkele andere effecten. Worden die als negatief ervaren, dan spreken we van een bijwerking. Het gaat dus om een onbedoeld, al dan niet schadelijk effect dat optreedt wanneer u een geneesmiddel gebruikt in de normale dosering voor de voorkoming of genezing van een aandoening.
Wie bijwerkingen ondervindt en in welke mate, hangt af van de genomen dosis, de leeftijd, de gezondheidstoestand, de weerstand enz. Wie verschillende medicijnen neemt, loopt meer kans op een bijwerking. Ook kleine kinderen en ouderen zijn vatbaarder, omdat ze de stoffen nog niet of niet meer optimaal verwerken. 
Tijdens de zwangerschap zijn vele medicijnen af te raden, vanwege de mogelijke gevolgen voor de baby.
2. Sinds ik een bepaald medicijn gebruik, heb ik last van ongewone symptomen. Wat moet ik doen?
Als u vermoedt dat de symptomen aan het geneesmiddelengebruik te wijten zijn, aarzel dan niet om dat met uw arts, apotheker of tandarts te bespreken. Die kan er het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking van op de hoogte brengen. 

U kunt uw probleem ook beschrijven in het meldformulier op deze website. Wie een papieren versie verkiest, kan die aanvragen op het nummer 02/542 33 94.

3. Waarom is geneesmiddelenbewaking nodig?
Aan de verschijning van een nieuw geneesmiddel gaan gemakkelijk 10 jaren van onderzoek en ontwikkeling vooraf. Toch zijn lang niet alle effecten gekend op het moment dat het op de markt komt. Het onderzoek heeft immers zijn beperkingen: de duur is beperkt, het aantal testpersonen selectief (bv. weinig of geen ouderen, kinderen, mensen met een bepaalde ziekte) en de methodologie om bijwerkingen op te sporen niet altijd even goed. Geen enkel geneesmiddel kan dus met zekerheid volkomen “veilig” worden genoemd. Al streeft de farmaceutische industrie wel naar een zo hoog mogelijke veiligheidsgraad, anders gezegd, zo weinig mogelijk kans op bijwerkingen. Eens een medicijn verkrijgbaar is, mogen we dus aannemen dat het “relatief veilig” is. Pas wanneer het door een grote en gevarieerde groep mensen wordt gebruikt, duiken er meer en zeldzame (on)gewenste effecten op. Het blijft dus belangrijk om door te gaan met de opsporing en evaluatie van bijwerkingen eens een medicijn in omloop komt.
4. Wat houdt geneesmiddelenbewaking in?
Geneesmiddelenbewaking of “farmacovigilantie” is het geheel van methodes om het risico van bijwerkingen te evalueren en trachten te voorkomen eens een geneesmiddel op de markt is. Dat is nodig ter bescherming van de patiënt.
Het is het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking, een afdeling van het Geneesmiddelenagentschap - de vroegere farmaceutische inspectie – van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dat in ons land instaat voor de inzameling, analyse en interpretatie van informatie en de verspreiding van de resultaten onder professionele gezondheidsbeoefenaars (dokters, apothekers, tandartsen enz.) en eventueel verbruikers. Indien nodig kan de overheidsdienst Volksgezondheid beslissen om maatregelen te nemen. Het kan dan gaan om een waarschuwing aan zorgverleners, een aanpassing van de bijsluiter (bv. ongewenste effecten aanvullen of contra-indicaties toevoegen) of een wijziging van de aflevering (vrij verkrijgbaar of niet).  In zeldzame gevallen kunnen de bijwerkingen zodanig ernstig zijn, dat het geneesmiddel wordt geschorst of teruggetrokken.
5. Hoe gaat geneesmiddelenbewaking in zijn werk?
In ons land kan de patiënt met zijn klachten enkel terecht bij een arts, apotheker of tandarts. Die kan ze op zijn beurt signaleren aan het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking aan de hand van officiële meldingsformulieren (“gele fiches”). Ze zijn uitsluitend bestemd voor zorgverleners, niet voor verbruikers. Wel kunt u nu ook gebruik maken van ons meldformulier. Alle meldingen over bijwerkingen worden doorgestuurd naar het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking, een afdeling van het Geneesmiddelenagentschap. Uw persoonlijke gegevens worden enkel meegedeeld mits u daar toestemming voor geeft door op het formulier “gelezen en goedgekeurd” aan te vinken. Andere klachten (i.v.m. de bijsluiter, prijs enz.) worden door een team van artsen en apothekers van Test-Aankoop geanalyseerd en indien nodig overgemaakt aan bv. de farmaceutische firma in kwestie of de Dienst Goed Gebruik van het Geneesmiddelenagentschap, evenwel zonder uw persoonlijke gegevens.
6. Waarom is een patiëntenmeldpunt nodig?
De informatie van patiënten is nuttig als aanvulling op die van zorgverleners. Een van de huidige problemen is immers onderrapportage, vermits zorgverleners de meldingen van hun patiënten niet altijd doorgeven. Mogelijk komt dat doordat ze het probleem bekend of onvoldoende ernstig vinden, een oorzakelijk verband weinig waarschijnlijk achten of het te druk hebben voor een officiële aangifte. Sommige vinden het meldingssysteem omslachtig of onderschatten het nut ervan. Bovendien wordt de patiënt enkel gehoord wanneer hij naar zijn arts, apotheker of tandarts stapt. Vaak gebeurt dat echter niet, bijvoorbeeld omdat hij niet meer met hen in contact staat (na de behandeling, bij zelfmedicatie,…) of het onderwerp te gevoelig vindt (bv. seksuele of psychische problemen). Niet alleen zijn de reacties van patiënten doorgaans talrijker, ze houden ook verband met alle soorten van geneesmiddelen, toedieningsvormen en gebruikers. Bovendien worden ze niet eerst “gefilterd” door een zorgverlener, wat vaak concretere klachten aan het licht brengt. Daarom wil Test-Aankoop alvast het voortouw nemen om u de kans te geven klachten over medicijnen kenbaar te maken via een patiëntenmeldpunt.

Afdrukken Versturen via e-mail
Exclusief voor abonnees

Krijg toegang tot deze inhoud

Ontdek deze inhoud en veel meer voor slechts € 4!


Ik ontdek Test Aankoop voor slechts € 4