Dossier

Het belang van je rekeninguittreksels

28 januari 2021
Het belang van uw rekeningafschriften

Kijk je rekeninguittreksels altijd goed na. En bewaar vooral die met belangrijke info, want ze hebben een zekere bewijskracht in geval van een geschil.

Zodra je een betaalopdracht hebt gegeven aan je bank of zodra je een betaling hebt ontvangen, is de bank verplicht om de details daarvan op een duurzame drager aan je te bezorgen. Vroeger kreeg je daarvoor papieren rekeninguittreksels toegestuurd. Daarna werd bankkantoren uitgerust met toestellen waar je de mogelijkheid had om je uittreksels zelf te gaan printen. En met het elektronisch bankieren werd nog een stap verder gegaan: je kunt die documenten online consulteren.

Rekeninguittreksels zijn een belangrijke informatiebron waar je beter een minimum aan aandacht aan besteedt. Consumenten staan daar te weinig bij stil. Zeker de jonge garde.

Uittreksels zijn verre van onnuttig

Als communicatiemiddel van je bank

Het is heel gebruikelijk voor een bank om met de klanten te communiceren via een vermelding op de uittreksels van de zichtrekening. Zo staat het ook bij alle banken in de algemene voorwaarden. Aangezien het belangrijke info zoals een wijziging van de kosten kan betreffen, heb je er alle baat bij om de mededelingen van de bank op je uittreksels aandachtig te lezen. Zodat je indien nodig je rekening anders gaat gebruiken of zelfs van bank verandert. 

Als je van bank wilt veranderen, maak dan zeker gebruik van onze Koopwijzer zichtrekeningen. Wij helpen je daar de rekening kiezen die voor jou het goedkoopst is al naargelang je bankgewoontes.

NAAR ONZE KOOPWIJZER ZICHTREKENINGEN

 
Als controlemiddel voor jou
Daarnaast bieden de uittreksels jou de kans om systematisch je bankverrichtingen overlopen. Misschien heb je een verkeerd bedrag overgeschreven of iets twee keer betaald? Hoe sneller je dat opmerkt, hoe sneller de zaak kan worden uitgeklaard. En als je je uittreksels een tijdje bewaart, kun je zelfs als de moderne versie van het huishoudboekje gebruiken. Bijvoorbeeld om de balans op te maken van hoeveel je het afgelopen jaar hebt besteed aan je winkeluitgaven bij Colruyt of aan het pompstation van Esso. Bij heel wat banken kun je daarvoor gebruikmaken van een handige zoektool via je internetbanking of je bankapp.
Als bewijs voor jou
Tot slot kunnen de uittreksels als bewijs van een betaling dienen. De dag waarop je een rappel krijgt van je telecomprovider voor een factuur van vorig jaar, zul je wat blij zijn als je met een rekeninguittreksel kunt bewijzen dat je had betaald. Idem dito wanneer je het onderhoudsgeld dat je voor je zoon stort, in je belastingaangifte opneemt en de fiscus het betalingsbewijs vraagt (hij mag zeven jaar in de tijd terugkeren!). 

Wij raden aan om ze 10 jaar te bewaren

Uiteraard is niet alle info op je rekeninguittreksels even belangrijk. We betalen immers almaar méér elektronisch. En van elke verrichting vind je een spoor in je uittreksels. Zowel wanneer je je bankkaart hebt bovengehaald om je nieuwe wasmachine te betalen als voor elk broodje dat je voor je lunch koopt. Maar eigenlijk zijn er slechts bepaalde verrichtingen die ertoe doen en waarvan het bewijs nuttig kan blijken.

Voor de sommen die men van jou zou kunnen eisen, bewaar je het betalingsbewijs beter zolang de verjaringstermijn niet is verstreken, dus tot op het ogenblik dat de schuldeiser wettelijk gezien niets meer van jou kan eisen. Die termijn verschilt al naargelang het geval en schommelt tussen 1 en 10 jaar (cf. ons dossier Hoelang kan men van je de betaling van ene schuld eisen?). Gemakshalve raden wij 10 jaar aan voor alle betalingsbewijzen. 

Daarnaast zijn er heel af en toe verrichtingen waarvan je het bewijs beter bijhoudt zolang dat volgens het gezond verstand nuttig kan zijn, desnoods levenslang. Bijvoorbeeld uitgaven voor je huis (zolang je er eigenaar van bent), belangrijke verrichtingen binnen de familie (bv. onrechtstreekse schenking via een overschrijving) of gewoon elke grote uitgave.

Digitaal versus papier

De druk van de banken naar een digitale maatschappij, waar de consument al zijn bankzaken zelf elektronisch regelt, wordt dus almaar groter. Wie niet beschikt over een computer, een tablet of een smartphone, kan zijn uittreksels in principe op papier laten opsturen (behalve bij sommige internetrekeningen), maar je moet daar bijna altijd voor betalen. En als je de uittreksels geregeld wilt ontvangen, is de kans groot dat je rekening in de praktijk op jaarbasis bijna dubbel zoveel gaat kosten. Er zijn ondertussen ook almaar minder printers beschikbaar in de bankkantoren waar je uittreksels kunt afdrukken. De banken zijn die dienst duidelijk aan het afbouwen of schrappen hem zelfs helemaal.

Anderzijds is het een feit dat heel wat consumenten vandaag de dag digitaal bankieren. Via de historiek kunnen ze de lijst van hun bankverrichtingen controleren. Wie een stap verder gaat en de uittreksels elektronisch opvraagt, beschikt meteen over een document met juridische waarde (de verrichtingen worden er genummerd). Dat is belangrijk als je weet dat je via de historiek slechts een beperkte tijd terug in de tijd kunt, zeker met de bankapps, waar de oudste verrichtingen die je kunt terugvinden, soms van slechts zes of twaalf maanden geleden zijn. De ene consument print die elektronische uittreksels thuis zelf af, de andere slaat ze digitaal op. Strikt genomen heeft alleen de digitale versie volledige juridische bewijskracht. Wanneer je als bewijs van een verrichting louter over je eigen print beschikt, zal dat in de praktijk in veel gevallen weliswaar worden aanvaard. Maar het is niet uitgesloten dat de bewijskracht in twijfel wordt getrokken aangezien de mogelijkheid bestaat om een document te wijzigen vóór je het print.

Let wel! Als je voor de elektronische uittreksels kiest, is het doorgaans aan jou om zelf tijdig het initiatief te nemen om ze 10 jaar (of langer) te bewaren. Lang niet alle banken stellen die info immers zolang ter beschikking stellen van hun klanten, wat wij heel erg betreuren. Meer daarover in Je zou bij elke bank 10 jaar lang aan je rekeninguittreksels moeten kunnen.

Als je er zelf niet tijdig aan hebt gedacht om de uittreksels die je belangrijk acht, te bewaren en je er geen toegang meer toe hebt, kun je weliswaar een duplicaat vragen aan de bank (dat heeft dezelfde juridische waarde als een origineel uittreksel). Maar dat is zelden gratis. Bovendien kun je ook hierbij meestal niet onbeperkt teruggaan in de tijd. Als je je rekening hebt afgesloten en dus geen toegang meer hebt tot internetbanking, mag je je uittreksels in principe sowieso vergeten. Slechts enkele banken beweren dat er op verzoek nog een mogelijkheid is om er toegang toe te krijgen.