personeelkrediet

Kies de beste persoonlijke lening

Op zoek naar de goedkoopste persoonlijke leingen? Volg onze gids en bespaar.

Stap-voor-stap gids

Wat wordt bedoeld met "persoonlijke lening"?

Een persoonlijke lening is een vorm van consumentenkrediet. Het is meer bepaald een lening op afbetaling waarvoor je, anders dan bij bijvoorbeeld een autofinanciering of een lening voor verbouwingen, niet moet verantwoorden waarvoor je het geld wilt gebruiken.

Je mag de centen dus gerust gebruiken om het jongste model smart tv mee te kopen, een verre reis of een groots huwelijksfeest mee te bekostigen, of een of andere onvoorziene uitgave mee te vereffenen. Je hoeft hoe dan ook geen aankoopfactuur voor te leggen.

Wij beschikken over een vergelijkingstool voor persoonlijke leningen waarmee je de goedkoopste tarieven kunt vinden. Dat hangt af van het bedrag dat je wilt lenen en de afbetalingstermijn.
Terug naar boven

Hoeveel geld kan ik maximaal lenen via een persoonlijke lening?

Voor alle vormen van consumentenkrediet waarvoor Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht van 28/2/2013 van toepassing is, dus ook een persoonlijke lening, geldt momenteel een maximum van € 75 000.

Als je méér leent, is de kredietgever niet verplicht om je de bescherming te bieden die in die wet werd opgelegd.
Terug naar boven

Mag een kredietgever het krediet zo duur maken als hij wil?

Het tarief van een consumentenkrediet moet worden uitgedrukt als een jaarlijks kostenpercentage, of kortweg JKP. Dat moet alle kosten van het krediet omvatten. Dus als bijvoorbeeld een verzekering wordt opgelegd of als er administratieve kosten zijn, moeten die kosten inbegrepen zijn.

Kredietgevers zijn vrij om dat JKP te bepalen, met één beperking: de wetgever heeft vastgelegd hoeveel ze maximaal in rekening mogen brengen. 

Er zijn diverse maxima, volgens de kredietformule en het kredietbedrag. Ze kunnen twee keer per jaar worden herzien, telkens op 1/6 en 1/12, volgens de evolutie van bepaalde referentie-indexen. Wij beschikken over een dossier waarin je meer details kunt lezen over wat een consumentenkrediet je maximaal mag kosten.

Terug naar boven

Kan ik me nog bedenken als ik al heb getekend voor de lening?

Ja, je kunt dat binnen een bepaalde termijn. Voor een persoonlijke lening heb je 14 kalenderdagen bedenktijd, te rekenen vanaf de dag waarop je de kredietovereenkomst hebt getekend. 

Tijdens die 14 dagen kun je dus nog op je beslissing terugkomen en uiteindelijk afzien van de overeenkomst die je had getekend, zonder dat je daarvoor een reden moet opgeven. Je moet dan alleen in een aangetekende brief aan de kredietgever laten weten dat je aan het krediet wenst te verzaken.

Terug naar boven

Ben ik verplicht om een beding van loonafstand te tekenen bij een persoonlijke lening?

Tja, niemand tekent graag zo'n beding want daarmee geef je de kredietgever het recht om rechtstreeks bij je werkgever een deel van je loon op te eisen als je niet op tijd afbetaalt (hij mag dat zonder dat er een rechtbank aan te pas moet komen!). Maar het probleem is dat wie weigert om dat beding te tekenen, riskeert de lening niet te krijgen ...

Goed om te weten: je riskeert nooit je loon volledig te moeten afstaan. De wetgever heeft daar een maximum voor vastgelegd (het bedrag wordt jaarlijks herzien).

Terug naar boven

Loop ik een risico als ik mij borg stel voor een lening?

Jazeker, want door je borg te stellen verbind je je er tegenover de kredietgever toe om de schuld van een andere persoon te betalen als die de overeenkomst niet naleeft.

Denk beter twee keer na alvorens je borg te stellen, want die verbintenis is niet te onderschatten. Kredietgevers vragen namelijk bijna altijd een "hoofdelijke en ondeelbare" borg. "Hoofdelijk" betekent dat zij zich rechtstreeks tot jou, de borgsteller, mogen wenden, zonder dat ze eerst alle middelen moeten hebben aangewend om de schuldenaar te doen betalen. "Ondeelbaar" geeft aan dat als meerdere personen zich borg hebben gesteld, de kredietgever de volledige som van eender wie van hen mag vorderen, m.a.w. je riskeert de hele nog verschuldigde som in je eentje te moeten ophoesten. 

Toch ben je ten dele wettelijk beschermd. Je moet bv. altijd vooraf worden ingelicht over elke wijziging in de kredietovereenkomst. Je verbindt je ook enkel en alleen voor het kredietbedrag.

Terug naar boven

Wat gebeurt er als ik mijn persoonlijke lening niet op tijd afbetaal?

Zodra blijkt dat je je een maand niet aan je verplichting hebt gehouden, stuurt de kredietgever je een rappel. Als je de volgende maand nog altijd niet in orde bent, volgt een ingebrekestelling met de eis om binnen een maand alle achterstallen te betalen. Ga je daar niet op in, dan zijn de gevolgen heel zwaar:

  • Het krediet stopt.
  • De kredietgever zal in één keer dit van je eisen: de achterstallige betalingen + het kapitaal dat je nog verschuldigd bent + een schadevergoeding. Hij zal daarbovenop verwijlintresten aanrekenen zolang je niet betaalt.
  • Daarnaast word je opgenomen in de lijst van wanbetalers bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Zelfs als je je alle achterstallige betalingen hebt aangezuiverd, zul je daar nog een jaar in vermeld blijven, wat een serieuze belemmering zal zijn als je ergens een nieuw krediet zou willen aanvragen, bijvoorbeeld een hypotheeklening. Alle kredietgevers zijn immers verplicht om bij die instantie inlichtingen over je in te winnen alvorens een nieuw krediet toe te kennen.
  • In bepaalde gevallen kunnen er nog andere negatieve gevolgen zijn. Is het een krediet op twee namen, dan deelt de andere partij uiteraard in de klappen. Ook de persoon die zich borg heeft gesteld voor jouw krediet en dus heeft beloofd om te betalen als jij dat niet doet, zit in hetzelfde schuitje. Heb je een loonoverdracht ondertekend? Dan kan de kredietgever een deel van je inkomsten opeisen – er zijn wettelijke beperkingen – zonder dat daarvoor hij eerst naar de rechtbank moet. Je kunt dat weliswaar soms aanvechten, maar doe dat niet zonder juridisch advies in te winnen.
Terug naar boven

Wat betekent het dat ik door mijn lening word opgenomen in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Ongeacht of je stipt afbetaalt of niet, zodra je de kredietovereenkomst hebt getekend, zullen je gegevens worden opgenomen in de Centrale voor Kredieten voor Particulieren. Datis een openbare gegevensbank met twee soorten van bestanden:

  • In het positieve bestand worden de gegevens verzameld van alle consumenten die een krediet hebben lopen.
  • De wanbetalers komen in het negatieve bestand terecht.

Telkens wanneer je een krediet aanvraagt, is de kredietgever verplicht om die kredietcentrale te raadplegen. Zo ziet hij meteen welke leningen je allemaal hebt lopen, voor hoeveel geld, en of je al dan niet correct afbetaalt. Kwestie van een goed beeld te hebben van je financiële situatie vóór hij je als cliënt aanvaardt. En de kredietgever die jou daadwerkelijk een krediet toekent, moet dat binnen twee dagen na de ondertekening van het contract aan de kredietcentrale melden. 

Je mag de kredietcentrale vragen wat er precies over jou wordt bijgehouden, dat is je volste recht.

Terug naar boven

Kan ik volledig zelf bepalen over hoeveel tijd ik de afbetaling van de lening wil spreiden?

De looptijd van je persoonlijke lening werd bij de aanvang vastgelegd. Die is hoe dan ook wettelijk beperkt, de maximale afbetalingstermijn hangt af van het bedrag van de lening. 

Terug naar boven