Dossier

Groepsverzekering: de fiche onder de loep

17 juli 2021
Groepverzekeriing

Wij lichten enkele begrippen toe die je zult vinden op de fiche die je jaarlijks van je groepsverzekering krijgt.

Wat is een referentiebezoldiging?

Bij sommige bedrijven is bepaald dat het jaarloon waarop de te betalen premies worden berekend, 12 keer het maandloon omvat. Bij andere vermenigvuldigt men het maandloon met 13,92, zodat ook de eindejaarspremie en het dubbele vakantiegeld mee in de berekeningsbasis zitten. Om te weten wat nu precies de jaarlijkse referentiebezoldiging is, moet je er het pensioenreglement op naslaan.

Hoeveel premie werd er voor jou betaald?

De twee meest populaire systemen voor de berekening van de premies zijn die van de vaste bijdragen en die van de vaste prestaties.

In het stelsel van de vaste bijdragen is vooraf vastgelegd welke bijdragen moeten worden betaald voor de groepsverzekering, bijvoorbeeld 2 % van het loon. Het totale eindkapitaal is dan niet gekend want het hangt onder meer af van het rendement van de premies.

In het stelsel van de vaste prestaties is bij het sluiten van de overeenkomst bepaald welk kapitaal of welke rente minimaal zal worden uitgekeerd op de einddatum van de groepsverzekering. Het kan bijvoorbeeld gaan om een rente van 70 % van het laatste loon verminderd met het bedrag van het wettelijke pensioen van de bewuste werknemer.

Wat betekent het kapitaal of een rente bij leven?

Een "kapitaal bij leven" houdt in dat de werknemer op zijn 65e een eenmalig kapitaal uitgekeerd zal krijgen. Andere contracten stellen de uitkering van een periodieke rente voorop.

Het kapitaal of de rente die op de fiche vermeld staat, zal op de einddatum worden uitgekeerd als de aangeslotene nog in leven is. Toch zal de uitkering niet per se overeenstemmen met wat daar aanvankelijk stond: het loon stijgt immers normaliter altijd wat met de jaren. Bovendien gaat het om een bruto-uitkering: daar gaan nog belastingen, een RIZIV-bijdrage en een solidariteitsbijdrage van af.

Wat betekent het kapitaal of een rente bij overlijden?

Als er een "dekking bij overlijden" is, heeft de persoon die als begunstigde is aangeduid, recht op een kapitaal of rente als de werknemer vóór de einddatum, vaak zijn 65e verjaardag, zou overlijden. In de praktijk is de begunstigde meestal de huwelijkspartner of de wettelijk samenwonende partner van de werknemer. Het kapitaal bij overlijden is vaak gelijk aan een aantal keer de zgn. referentiebezoldiging, bijvoorbeeld een of twee keer. 

Wat betekent de winstdeelneming bij leven of bij overlijden?

Een winstdeelneming bij leven is een extra rendement dat de verzekeraar geeft boven op het gewaarborgd rendement. Als hij dat eenmaal heeft toegekend, is het gegarandeerd, maar de werknemer zal het (pas) op de einddatum krijgen.

Een winstdeelneming bij overlijden is het extraatje dat kan worden uitgekeerd als de werknemer overlijdt.

Wat als je van werkgever verandert?

In dat geval kun je bijvoorbeeld vragen dat de spaarpot die op dat moment is opgebouwd of het minimumbedrag gegarandeerd door de werkgever als dat laatste hoger zou uitvallen, wordt overgedragen naar de pensioeninstelling van je nieuwe werkgever of naar een zogenoemde gemeenschappelijke kas van jouw keuze.

Maar je mag het bestaande verzekeringsproduct ook gewoon laten staan bij de oude verzekeraar.