Nieuws

Een afgezwakte wettelijke garantie, geen stappen tegen veroudering… NEEN ! 

19 februari 2018
Garantie

Aanstaande donderdag stemt de Commissie interne markt en consumentenbescherming over een voorstel van richtlijn van de Europese Commissie over de wettelijke garantie. De commissie wil een maximale harmonisatie, wat de rechten van consumenten in gevaar brengt. Wij verzetten ons hier uitdrukkelijk tegen en richtten een schrijven aan de Belgische Europarlementairen in deze commissie.

Wat de Europese Commissie met haar voorstel van richtlijn wil bereiken, is een maximale harmonisatie. Met andere woorden, geen enkele lidstaat mag een zwakkere bescherming bieden aan consumenten… maar ook geen betere dan wat wordt voorgeschreven. Dit brengt onze huidige én toekomstige consumentenrechten in gevaar.

Dit zou betekenen dat de in België bestaande garantie tegen verborgen verbreken zal verdwijnen! Maar ook dat een wettelijke garantietermijn langer dan 2 jaar, zoals bijvoorbeeld Frankrijk en Portugal reeds toepassen en wij in België ook graag zouden zien, niet langer mogelijk zou zijn. Ondenkbaar op een ogenblik dat we volop strijden tegen het fenomeen van de geplande veroudering!  

De wettelijke garantie is cruciaal 

De wettelijke garantie biedt de consument de mogelijkheid om zich te richten tot de verkoper indien zich binnen de twee eerste jaren volgend op de aankoop van een product een gebrek wordt vastgesteld. Tijdens de eerste 6 maanden die volgen op de aankoop geldt een vermoeden van gebrek aan overeenstemming, wat betekent dat de consument niet moet bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het moment van aankoop. Het is dan aan de verkoper om eventueel het tegendeel te bewijzen.

Na 6 maanden worden de rollen echter omgekeerd en is het de consument die zal moeten bewijzen dat het gebrek reeds bestond op moment van aankoop. En dat is in de praktijk voor een gewone consument vrijwel onmogelijk! Het is dan ook niet verwonderlijk dat klachten gelinkt aan het niet toepassen van de garantie na 6 maanden bij ons in de top 3 opduiken van de meest vastgestelde klachten. De wettelijke garantie die in theorie 2 jaar van toepassing is, geldt in de praktijk dus slechts 6 maanden.

Strijd tegen de geplande veroudering

Wij stellen ook vast dat bepaalde belangrijke maatregelen, zoals die in de strijd tegen geplande veroudering, ontbreken in het commissievoorstel. Zo bijvoorbeeld de verplichting om de verwachte levensduur van het product te vermelden op de verpakking of informatie over de beschikbaarheid van wisselstukken.

Brief aan parlementairen

Onaanvaardbaar voor onze organisatie! En dus hebben wij een schrijven gericht aan de Belgische Europarlementsleden die zetelen in deze Commissie (Anneleen Van Bossuyt, Pascal Arimont en Marc Tarabella) met de vraag rekening te houden met onze aanbevelingen.

Deel de boodschap

Om de boodschap luid en duidelijk tot bij de verschillende Europarlementsleden te krijgen, werkten wij samen met BEUC, de Europese consumentenorganisatie, enkele treffende campagnebeelden uit. Verspreid ze mee om ruchtbaarheid te geven aan deze actie en je eigen consumentenrechten mee te beschermen!