Persbericht

Zonnepanelen-saga: Test Aankoop raadt regering aan om bezuiden de taalgrens te kijken

24 februari 2021

In navolging van de Pano-reportage van vanavond waaruit eens te meer de woede van de eigenaars van zonnepanelen blijkt over de verloren belofte van 15 jaar terugdraaiende teller, roept Test Aankoop de Vlaamse regering op om het Waalse voorbeeld te volgen waarbij de prosument de keuze krijgt tussen een terugdraaiende meter of een bidirectionele meter die afzonderlijk kan meten hoeveel van het net wordt afgenomen en hoeveel op het net wordt geïnjecteerd. Zij die kiezen voor een bidirectionele meter zijn er beschermd via een maximumfactuur en zullen voor het gedeelte nettarieven nooit meer betalen dan het forfaitaire prosumententarief. Een uitstekende stimulus om de door de pv-panelen opgewekte energie zelf zoveel mogelijk te gaan benutten zonder afgestraft te worden indien dat niet lukt, vindt Test Aankoop. Bijkomend herhaalt de consumentenorganisatie haar vraag voor een elektriciteitsfactuur ontdaan van taksen en heffingen die iedereen, ook mensen zonder zonnepanelen, ten goede komt.

 

Vertrouwen onherstelbaar beschadigd

Met de aankondiging van een eenmalige financiële compensatie in de nasleep van het arrest van het Grondwettelijk Hof dat een einde maakte aan de terugdraaiende teller, heeft de Vlaamse overheid dan wel snel gereageerd, echter is het duidelijk dat deze toegeving het verlies voor heel wat prosumenten niet zal compenseren en al zeker niet het vertrouwen van de consument in zijn deelname aan de energietransitie zal herstellen, klinkt het bij Test Aankoop.  “Vele consumenten hebben de voorbije jaren geïnvesteerd in zonnepanelen en de berekening van het rendement van die investering is gebeurd op basis van de terugdraaiende teller, niet op basis van een eenmalige premie. Wij begrijpen dan ook de boosheid van de prosument die zich bij de neus genomen voelt, zoals zeer duidelijk blijkt uit de Pano-reportage van vanavond”, zegt Simon November van Test Aankoop.

 

Stabiel beleidskader

Test Aankoop wil dat de overheid een stabiel beleidskader uitbouwt met een duidelijke visie en plan van aanpak op vlak van energiebeleid, zonder steeds veranderende spelregels. De consumentenorganisatie wijst erop dat de medewerking van consument en de prosument cruciaal is om te evolueren naar het energiesysteem van morgen. Gezinnen moeten mee de vruchten kunnen plukken van de transitie en niet alleen opdraaien voor de kosten ervan. Althans als men de ambitie van 1500 megawatt aan zonne-energie effectief wil realiseren tegen 2025, maakt de verbruikersorganisatie zich sterk.

 

Waalse voorbeeld

Om het vertrouwen van de consument te herstellen suggereert Test Aankoop (niet voor het eerst) om het Waalse voorbeeld te volgen. Bezuiden de taalgrens krijgen prosumenten de keuze tussen een analoge terugdraaiende meter of een bidirectionele meter. Zij die kiezen voor het laatste zijn beschermd via een ‘maximumfactuur’ waarbij prosumenten de garantie krijgen dat ze niet méér zullen betalen voor het gedeelte nettarieven in vergelijking met het forfaitaire prosumententarief. Een stimulus om zoveel mogelijk de productie van hun zonnepanelen direct te benutten. Voor Test Aankoop biedt deze oplossing soelaas voor twee problemen : eerst en vooral biedt ze een antwoord op de nieuwe discriminatie die vandaag ontstaat bij zonnepaneeleigenaars die reeds een digitale meter hebben moeten laten installeren en daarbij overtuigd werden door de belofte dat bij vervanging van de meter het systeem van de terugdraaiende teller automatisch behouden bleef.  Zij kunnen immers niet meer voor een analoge meter kiezen en staan voor een voldongen feit. Daarnaast biedt het meteen ook verlichting voor de groepen die het zwaarst worden getroffen door de afschaffing van de terugdraaiende teller: de warmtepompeigenaars of verbruikers met elektrische verwarming die omwille van hun hoge winterverbruik slechts een beperkt zelfverbruik kunnen realiseren. Het neemt meteen ook de nood weg om extra subsidies te geven voor deze groepen gedupeerden.

 

Rechtvaardige factuur

Test Aankoop roept ook opnieuw op om werk te maken van een betaalbaardere, transparantere en rechtvaardigere elektriciteitsfactuur ontdaan van heffingen, toeslagen en openbare dienstverplichtingen die er de voorbije jaren sluiks en mondjesmaat werden in verstopt. Voor de consumentenorganisatie moet de factuur herleid worden tot haar essentie: de elektronen en het vervoer ervan. De verbruikersorganisatie geeft aan dat dit kan leiden tot een belastingverschuiving waarbij de middelen dan worden gehaald uit de algemene begroting of uit via een rechtvaardige klimaatbijdrage. Op die manier profiteren ook mensen die financieel niet in staat zijn om zonnepanelen te leggen maar die nu wel via hun elektriciteitsfactuur bijdragen aan hun buurman die wél pv-panelen heeft, stelt Test Aankoop.

Test Aankoop benadrukt ook dat er dringend duidelijkheid moet verschaft worden over de impact van de invoering van het capaciteitstarief (vanaf 2022) op de elektriciteitsfactuur van de prosumenten. Hierover bestaat immers eveneens veel ongerustheid en onduidelijkheid bij de consument. Informatie over het piekverbruik, een begrip waar de consument vandaag geen enkele voeling mee heeft, is onvoldoende om tot gedragswijzigingen te leiden. Feedback en nuttige praktische adviezen zijn onontbeerlijk, liever vandaag dan morgen, besluit de verbruikersorganisatie.

 

 

www.test-aankoop.be/energyguide  

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.