Nieuws

De prijzen van Brusselse groenestroomcertificaten dalen fors. Waarom? En hoe reageer je het best?

27 april 2023
Prijsverlaging van groenestroomcertificaten in Brussel: berekening rendabiliteit

Te veel toegekende groenestroomcertificaten, minder vraag van leveranciers en dalende prijzen van groenestroomcertificaten in Brussel. Wat zijn de onderliggende redenen voor deze daling? Kun je nu beter verkopen of wachten? Welke gevolgen heeft dit voor het financieel rendement van je installatie? 

Is het over en uit voor de groenestroomcertificaten? 

Zoals elk jaar nam mevrouw Reber uit Schaarbeek contact op met energieleveranciers om haar 7 groenestroomcertificaten aan te bieden, maar dat werd een koude douche. 90 % van de benaderde leveranciers had er genoeg van of wilde ze niet meer kopen. De resterende 10 % bood haar een prijs onder het gegarandeerde minimum van € 65. Toch werden vorig jaar nog certificaten voor ongeveer € 95 per stuk verkocht. Wat is er aan de hand in 2023? 

Groenestroomcertificaten om het financieel rendement te verbeteren

Ter herinnering: In Brussel krijgt elke eigenaar van een hernieuwbaar energiesysteem (bv. zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, enz.) nog steeds groenestroomcertificaten voor een periode van 10 jaar. Zo kunnen ze het financieel rendement van hun systeem verbeteren of ten minste de afschrijving ervan versnellen. Elk jaar worden deze Brusselaars er dus toe aangezet hun groenestroomcertificaten aan de hoogste bieder te verkopen. 

Verlaging van de prijs van groenestroomcertificaten

De Brusselse energieregulator Brugel geeft aan dat de gemiddelde prijs van groenestroomcertificaten voor particulieren in het 1ste kwartaal van 2023 € 87 bedroeg. Een prijs die nog steeds “hoog” is, wat waarschijnlijk verklaard kan worden door de instandhouding van eerdere contracten. Gezien de trend in de maand april is er alle reden om aan te nemen dat de gemiddelde prijs van groenestroomcertificaten in het 2de kwartaal zeker zal dalen.

Waarom een dergelijke daling van de prijs van groenestroomcertificaten? 

We kunnen het antwoord in een paar woorden samenvatten: het onevenwicht tussen vraag en aanbod, voornamelijk als gevolg van deze 3 redenen: 

  1. Het totale elektriciteitsverbruik is gedaald in 2022 en daarom moeten de leveranciers minder groenestroomcertificaten kopen (aankoop van groenestroomcertificaten volgens de geleverde hoeveelheden energie).

  2. In het zonnige jaar 2022 is de productiviteit van zonne-installaties met 15 % gestegen (ten opzichte van de afgelopen 10 jaar). Dit heeft bijgedragen aan een toename van het aantal groenestroomcertificaten (uitgegeven op basis van de productie van de installaties).

  3. Het aantal ton aan huishoudelijk afval dat in de Brusselse verbrandingsoven werd verbrand, was hoger dan verwacht. De daaruit voortvloeiende toename van de elektriciteitsproductie droeg ook bij tot een hogere emissie van groenestroomcertificaten.

De energieregulator Brugel kon moeilijk anticiperen op deze parameters. Als gevolg hiervan - meer toegekende groenestroomcertificaten en minder vraag van de leveranciers – was er een onevenwicht waardoor de prijzen daalden.

Wat te doen? Je certificaten nu verkopen of wachten? 

Brugel heeft een studie gelanceerd om de quota te wijzigen zodat de voorraad groenestroomcertificaten afneemt en de markt weer in evenwicht komt. Wachten met verkopen zou dus kunnen lonen, rekening houdend met het feit dat de geldigheidsduur van de uitgegeven certificaten niet langer 5 jaar is maar sinds januari 2023 onbeperkt is.

De impact van de dalende prijzen op het financieel rendement van je installatie 

In principe zou de impact van deze prijsdaling op het financieel rendement van je installatie beperkt moeten zijn, zoals we in deze twee grafieken laten zien. 

De volle blauwe lijn gaat uit van een (voorzichtige) prijs van groenestroomcertificaten van € 80.

De blauwe stippellijn houdt rekening met de (eerder pessimistische) gegarandeerde waarde van € 65.


Het financieel rendement van zonnepanelen in de 3 gewesten

Je vindt alle informatie over zonnepaneleninstallaties - inclusief berekeningen van het financieel rendement voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië - in ons dossier Zonnepanelen: alles wat je moet weten

Alles wat je moet weten over zonnepanelen