Nieuws

GGO’s: uitspraak over omstreden studie

11 december 2012
ogm

De EFSA heeft uitspraak gedaan over de studie van professor Séralini, die gewag maakt van de mogelijke negatieve langetermijneffecten van de genetisch gemodificeerde maïs NK603 en het herbicide Roundup van Monsanto.

De Europese Voedselautoriteit EFSA (European Food Safety Authority) en zes Europese lidstaten oordelen unaniem dat de Franse studie geen relevante nieuwe gegevens aanbrengt die een onmiddellijke herziening van de toelating van het gebruik van maïs NK603 in diervoeders en menselijke voeding noodzakelijk maakt.

Ophefmakende studie

De Franse studie verscheen in september in het Amerikaanse tijdschrift "Food and Chemical Toxicology". Ze deed twijfel rijzen over twee producten van het merk Monsanto: het genetisch gewijzigde maïs NK603 en het herbicide Roundup, op basis van glyfosaat, evenals generische onkruidbestrijders. In de publicatie schreven de auteurs dat een levenslange blootstelling aan genetisch gemodificeerde (Roundup-tolerante) maïs en aan het onkruidbestrijdingsmiddel zelf dodelijke ziekteverschijnselen veroorzaakt bij ratten. De bekendmaking van die onderzoeksresultaten zorgde voor grote opschudding. Tegenstanders van GGO's eisten meteen striktere goedkeuringsprocedures of zelfs een verbod op GGO's in de EU. De Europese Commissie heeft de EFSA dan ook gevraagd om na te gaan of de studie nieuwe wetenschappelijke inzichten bevat die er aanleiding toe geven de toelating van genetisch gemodificeerde maïs in Europa te herbekijken. Op 28 november oordeelde het agentschap dat dit niet het geval is.

Uitspraak van de EFSA

Volgens Per Bergman, directeur Risicobeoordeling van de EFSA, mag het onderzoek vanwege de vele tekortkomingen niet beschouwd worden als een kritische wetenschappelijke studie. De experts komen tot de conclusie dat het Franse onderzoek van slechte kwaliteit is qua studieopzet, rapportage en statistische onderbouwing. Bijgevolg is het niet mogelijk om het verhoogde aantal tumoren bij ratten toe te schrijven aan de GGO maïs NK603 of de herbicide glyfosaat.
In een antwoord op die kritiek erkent professor Séralini dat het aantal geteste ratten te klein was om conclusies te kunnen trekken over de tumorincidentie en sterfte. Zowel de EFSA als het Duitse BuRO en het Nederlandse RIVM benadrukken dat dit weerwoord onverenigbaar is met de eerdere beweringen van de Franse onderzoeksgroep.
Noch de veiligheidsbeoordeling van menselijke voeding en dierenvoeder, noch de herbicide glyfosaat zal dus worden gewijzigd.

Evaluatie van de Belgische Bioveiligheidsraad

De Bioveiligheidsraad, bevoegd voor de risico-evaluatie van genetisch gemodificeerde organismen in België, kwam tot hetzelfde besluit.De onafhankelijke experts die de studie hebben geëvalueerd, stelden een aantal tekortkomingen vast in het protocol van de proef, de voorstelling van de resultaten, de statistische analyse, de interpretatie van de resultaten en de redactie van het artikel. Hieruit besluiten ook zij dat de toelating van GGO maïs NK603 niet onmiddellijk moet worden herzien.
Niettemin heeft de raad aan de EFSA gevraagd om dringend de huidige richtlijnen en procedures voor GGO’s te evalueren, om daar eventueel beter de langetermijnevaluatie in te integreren.