Nieuws

Verdeeldheid over AstraZeneca is nefast voor vertrouwen

19 maart 2021

Is het vaccin van OxfordUniversity/AstraZeneca de oorzaak van de meldingen van bloedklonters? Het EMA vond geen oorzakelijk verband. Enkele gevallen worden nog verder onderzocht. Wij betreuren dat ieder Europees land apart besliste om al dan niet voort te gaan met de vaccinatie. Dit gebrek aan eenduidigheid is nefast voor het vertrouwen.

Lopen we gevaar?

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de meldingen die waren binnengekomen onderzocht en kwam tot het besluit dat bloedklonters globaal gezien niet vaker voorkomen bij gevaccineerden dan bij niet-gevaccineerden. Wel waren er zeldzame gevallen van bloedklonters in meerdere bloedvaten (7 meldingen) of in de hersenen, gecombineerd met een verlaagd aantal bloedplaatjes (deze spelen een rol bij de bloedstolling) (18 meldingen). Tesamen dus 25 meldingen op 20 miljoen gevaccineerden, voornamelijk bij vrouwen onder 55 jaar. Dat komt neer op een kans van 1,25 per miljoen gevaccineerden, wat meer is dan verwacht.

Een oorzakelijk verband met het vaccin kon niet worden aangetoond, maar is ook niet met zekerheid uit te sluiten. De zaak zal daarom verder worden onderzocht.

Hoe moet het nu verder?

In afwachting adviseerde het agentschap om meer informatie en een waarschuwing over deze zeldzame bijwerkingen op te nemen in de bijsluiter en mensen er bewust van te maken dat ze onmiddelijk een arts moeten contacteren als ze na vaccinatie met het OxfordUniversity/AstraZeneca vaccin één van volgende symptomen vertonen:

  • kortademigheid
  • pijn in borstkas of buik
  • zwelling of koude in arm of been
  • ernstige of verergerende hoofdpijn of wazig zicht
  • aanhoudende bloeding
  • vele kleine blauwe plekken, rode of paarse puntjes of bloedbaren onder de huid

Omdat deze mogelijke bijwerkingen zo zeldzaam zijn, kwam het agentschap tot het besluit dat de voordelen van vaccinatie − waaronder het voorkomen van Covid-19, dat zelf (fatale) bloedstollingsproblemen kan veroorzaken − nog ruimschoots opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen.

Was ons land onvoorzichtig?

Dat ons land bleef vaccineren met het OxfordUniversity/AstraZeneca vaccin terwijl al onze buurlanden deze vaccinatiecampagne uit voorzorg even on hold zetten, kan natuurlijk de wenkbrauwen doen fronsen. Toch is het in onze ogen geenszins abnormaal om eerst het oordeel van het EMA af te wachten alvorens concrete maatregelen te nemen. EMA is juist opgericht om uniforme beslissingen te nemen over geneesmiddelen die gelden in alle lidstaten. Dat is de normale gang van zaken in niet-coronatijden.

Dat andere overheden de vaccinatie met het OxfordUniversity/AstraZeneca-vaccin ad hoc en afzonderlijk stopzetten is volgens ons nefast voor het vertrouwen van de bevolking in de coronavaccins. Waarom wordt er niet één coherent Europees signaal gegeven, waarbij duidelijk gecommuniceerd wordt waarom er op die manier wordt gehandeld? Transparantie en coördinatie is cruciaal om de argwaan bij de bevolking niet te voeden. We hopen dan ook dat hieruit de nodige lessen worden getrokken voor eventuele incidenten in de toekomst.

Hoe dan ook blijven wij dit dossier van dichtbij opvolgen in ons dossier coronavaccins.

Naar het dossier coronavaccins