Voeding en gezondheid onder de loep van logo TA
Nieuws

Verdeeldheid over AstraZeneca is nefast voor vertrouwen

19 maart 2021

Is het vaccin van OxfordUniversity/AstraZeneca de oorzaak van de meldingen van bloedklonters? Het EMA vond geen oorzakelijk verband. Enkele gevallen worden nog verder onderzocht. Wij betreuren dat ieder Europees land apart besliste om al dan niet voort te gaan met de vaccinatie. Dit gebrek aan eenduidigheid is nefast voor het vertrouwen.

Lopen we gevaar?

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) heeft de meldingen die waren binnengekomen onderzocht en kwam tot het besluit dat bloedklonters globaal gezien niet vaker voorkomen bij gevaccineerden dan bij niet-gevaccineerden. Wel waren er zeldzame gevallen van bloedklonters in meerdere bloedvaten (7 meldingen) of in de hersenen, gecombineerd met een verlaagd aantal bloedplaatjes (deze spelen een rol bij de bloedstolling) (18 meldingen). Tesamen dus 25 meldingen op 20 miljoen gevaccineerden, voornamelijk bij vrouwen onder 55 jaar. Dat komt neer op een kans van 1,25 per miljoen gevaccineerden, wat meer is dan verwacht.

Een oorzakelijk verband met het vaccin kon niet worden aangetoond, maar is ook niet met zekerheid uit te sluiten. De zaak zal daarom verder worden onderzocht.

Hoe moet het nu verder?

In afwachting adviseerde het agentschap om meer informatie en een waarschuwing over deze zeldzame bijwerkingen op te nemen in de bijsluiter en mensen er bewust van te maken dat ze onmiddelijk een arts moeten contacteren als ze na vaccinatie met het OxfordUniversity/AstraZeneca vaccin één van volgende symptomen vertonen:

  • kortademigheid
  • pijn in borstkas of buik
  • zwelling of koude in arm of been
  • ernstige of verergerende hoofdpijn of wazig zicht
  • aanhoudende bloeding
  • vele kleine blauwe plekken, rode of paarse puntjes of bloedbaren onder de huid

Omdat deze mogelijke bijwerkingen zo zeldzaam zijn, kwam het agentschap tot het besluit dat de voordelen van vaccinatie − waaronder het voorkomen van Covid-19, dat zelf (fatale) bloedstollingsproblemen kan veroorzaken − nog ruimschoots opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen.

Was ons land onvoorzichtig?

Dat ons land bleef vaccineren met het OxfordUniversity/AstraZeneca vaccin terwijl al onze buurlanden deze vaccinatiecampagne uit voorzorg even on hold zetten, kan natuurlijk de wenkbrauwen doen fronsen. Toch is het in onze ogen geenszins abnormaal om eerst het oordeel van het EMA af te wachten alvorens concrete maatregelen te nemen. EMA is juist opgericht om uniforme beslissingen te nemen over geneesmiddelen die gelden in alle lidstaten. Dat is de normale gang van zaken in niet-coronatijden.

Dat andere overheden de vaccinatie met het OxfordUniversity/AstraZeneca-vaccin ad hoc en afzonderlijk stopzetten is volgens ons nefast voor het vertrouwen van de bevolking in de coronavaccins. Waarom wordt er niet één coherent Europees signaal gegeven, waarbij duidelijk gecommuniceerd wordt waarom er op die manier wordt gehandeld? Transparantie en coördinatie is cruciaal om de argwaan bij de bevolking niet te voeden. We hopen dan ook dat hieruit de nodige lessen worden getrokken voor eventuele incidenten in de toekomst.

Hoe dan ook blijven wij dit dossier van dichtbij opvolgen in ons dossier coronavaccins.

Naar het dossier coronavaccins

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

104 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

26/07/2021

De bevolking is bedrogen geweest i.v.m. de COVID-19.

Heb nog steeds enkele vragen die onbeantwoord zijn.

1. Wat is het plan B als de vaccinatie niet lukt?
Want Europa heeft alles op alles gezet met vaccinatie.

2. Hoeveel levens zijn er gered geweest met de matregelen tegen geen maatregelen,
rekening houden met de collaterale schade? bv mensen die niet behandeld zijn geweest of te laat omdat de ziekenhuizen enkel voor covidpatienten bedden moesten vrijhouden?
Mensen die schrik hadden / hebben om naar de doctors te gaan, of zelfs veel te laat er naar toe gegaan zijn waardoor tumor, kankergezwellen zo groot geworden waren dat er niets meer aan te doen viel. En dan spreek ik nog niet over de Miljoenen doden die er zullen zijn wegens ondervoeding door de maatregelen.
Dus als men de som maken hoeveel mensen hebben wij gered?
Of is er hier nooit geen rekening mee gehouden geweest en enkel gekeken om de virus in te perken?

3. Hoeveel heeft dit al wereldwijd gekost aan subsidies en alles erop en eraan, had de economie niet beter af geweest met een omgekeerde lockdown?

pnws.be/.../

4. De mondmasker:
die helpen niet en hebben geen enkele nut. Dat waren de woorden van Prof. Marc Van Ranst in begin van de pandemie, daarna was wij hebben er geen, dan hebben wij de fase gehad dit moet dienen als schrikeffect om de mensen te laten herinneren dat er een virus circuleert. daarna is het verplicht geworden. Het ging ook maar tijdelijk zijn.
Nu na 14maanden zitten wij nog met deze mondmaskers.
Labo testen hiervoor is geen realiteit. Mensen gebruiken als eerst de mondmasker niet zoals in een labo wordt getest.
FFP2 en FFP3 zou beter kunnen werken maar is ongezond voor onze lichaam, duur en moet veel te snel vernieuwd worden wat niemand doe.
Dit is een maatregelen om de schijn hoog te houden.

5.De Eerste hulplijn.
Waarom hebben ze de eerste hulplijn uitgeschakeld? Hierdoor heeft het beleid zelf gezorgd voor een overbelastingen van de ziekenhuizen.
Normaliter wie ziek valt moet naar zijn behandelde arts gaan (huisdoctor) gaan en die moet hem verder helpen. Deze zal medicijn voorschrijven en opvolgen, en dit opvolgen en als de een medicijn niet helpt zal hij een andere voorschrijven en er zal overleg en dialoog gepleegd worden tussen de huisdoctoren zelf. Wat nog het snelste naar een geneesmiddelen kan leiden. Nee nu is dit verboden geweest door de Orde van de geneesheer en er zou en moest een PCR test afgenomen worden patiënten werden terug naar huis gestuurd met een paracetamol en als ze te ziek werden moesten ze naar het ziekenhuis, hiermee hebben wij zelf een overbezetting in de hand gewerkt.

7. PCR Test
Tot op vandaag wordt deze test gebruikt.
Door deze test zijn er ook al heel vele foutieve testen uitgekomen.
Waardoor mensen verkeerd diagnose gekregen hebben. En foutieve negatieve of positive uitslag kregen. Hierdoor zijn er mensen niet of in de verkeerde afdelingen terechtgekomen
Dit door te hoge Cyclusen in de labo's m.a.w. is dit voor mij een onbetrouwbare test die hete verschil niet kan maken tussen levende of dode cellen.

8. Bacterien
Blijkbaar is er ook ontdekt dat er na een besmettingen op Covid Slechte Bacterie ontstaan in de lichaam en dat er hierdoor vele mensen erdoor gestorven zijn.
9. Vaccinatie:
Ik ben geen antivaxxer zoals ze mij dikwijls aanspreken.
Oudere vaccin hebben idd al hun bewijzen geleverd dat ze wel helpen.
Maar nu de Covid-19 vaccin is voor mij totaal onbetrouwbaar,
1 zelfs na 14dagen vaccinatie moeten men nog met een mondmasker rondlopen en men kan nog steeds besmet worden en de ziekte doorgeven blijkbaar, toch eigenaardig vindt ik deze.
Gisteren heb ik nog een artikel gelezen in het nieuwsblad , i.v.m. IJsland die al meer dan 80% gevaccineerd zijn. Nu is 3/4 van de besmette personen al 2keer gevaccineerd geweest en toch zijn ze nu besmet.
Tja nu gaan jullie zeggen er komen minder mensen in het ziekenhuis!
Ja, en daar zal de vaccinatie ermee te maken hebben.
Of is dat deze variant eigenlijk minder erg is dat ze ons willen laten geloven?
Wie zal het zeggen, niemand.
Mijn vertrouw is volledig weg.
Zo goed in de politiekers, virologen, en iedereen die de Covid-19 vaccin aanbeveelt.
Trouwens de vaccin zijn nog in een experimenteel fase tot einde 2023 en ik wil geen proefdier zijn. Wat trouwens verboden is geweest om menselijke proeven te organiseren op de bevolking , hierbij verwijs ik naar de Nuremberg proces.

10. Onze rechten van vrijheid die ons afgenomen worden
Onze Europese rechten van de Mensen zijn ons afgenomen.
Deze rechten zijn ons volledig ontnomen.
A. Eedaflegging van Hippocrates (-460 // 377): ′′ Ik zal niemand vergif geven, als men me vraagt, noch het initiatief nemen van een dergelijk voorstel. ′′ ′′
B. Code van medische ethiek, artikel 36:
Artikel R4127- 36 van de Volksgezondheid: ′′ De toestemming van de onderzochte of verzorgde persoon moet in ieder geval worden nagegaan. Wanneer de zieke, in staat om zijn wil uit te spreken, het onderzoek of de voorgestelde behandeling weigert, moet de arts deze weigering respecteren nadat hij de zieke heeft ingelicht over de gevolgen ervan ′′
C. Code van Neurenberg (1947): ′′ De instemming van het menselijk onderwerp is absoluut essentieel. Het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten heeft dit verbod overgenomen tegen onvrijwillige experimenten in de tekst van 1966 waarin staat dat niemand zonder toestemming aan een medisch of wetenschappelijk experiment kan worden onderworpen
D. Verklaring van Genève voor artsen (1948): ′′ Ik zal de autonomie en de waardigheid van mijn patiënt respecteren. Ik zal mijn medische kennis niet gebruiken om de mensenrechten en de burgerlijke vrijheden te schenden, zelfs niet onder dwang. Ik zal het absolute respect voor het leven van mensen houden, zodra ik het ontwerp heb. Ik zal de gezondheid van mijn patiënt als mijn eerste zorg beschouwen ′′
E. Verklaring van Helsinki (1996) ondertekend door 45 landen waarvan Frankrijk:
Artikel 25: ′′ De betrokkenheid van personen die in staat zijn een geïnformeerde toestemming te geven voor medisch onderzoek moet vrijwillig zijn. Geen enkele persoon die in staat is om zijn toestemming te geven, kan bij een onderzoek worden betrokken zonder zijn toestemming te hebben gegeven ′′
F Verdrag van Oviedo (1997) ondertekend door 29 landen waaronder Frankrijk):
Artikel 5: ′′ een interventie op het gebied van de gezondheid kan pas worden uitgevoerd nadat de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven. Deze persoon ontvangt vooraf voldoende informatie over het doel en de aard van de interventie en de gevolgen en de risico ' s ervan. De betrokkene kan te allen tijde vrij zijn toestemming intrekken ′′
G. Wet Kouchner (4 maart 2002):
Artikel 111-4: ′′ iedereen neemt met de zorgverlener en rekening houdend met de informatie die hij verstrekt, beslissingen over zijn gezondheid. De arts moet de wil van de persoon respecteren nadat hij hem op de hoogte heeft gebracht van de gevolgen van zijn keuzes. Als de wil van de persoon om een behandeling te weigeren of te onderbreken, zijn leven in gevaar brengt, moet de arts alles in het werk stellen om hem ervan te overtuigen de noodzakelijke zorg te aanvaarden. Geen enkele medische handeling of behandeling kan worden uitgevoerd zonder de vrije en geïnformeerde toestemming van de persoon en deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken ′′
H.Arrest Salvetti (2002): geen medische behandeling verplicht in de Europese Unie: ′′ als niet-vrijwillige medische behandeling is verplichte vaccinatie een inmenging in het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer bij artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden ′′ (arrest Salvetti / Italië-EVRM besluit van 9 juli 2002; nr. 42197/98)
I. ′′ iedereen heeft recht op respect voor zijn lichaam. Het lichaam is onschendbaar ′′
10 Resolutie 2361 van de Raad van Europa (28 januari 2021): advies: het Parlement verzoekt de lidstaten en de Europese Unie met klem:
Artikel 731: ′′ ervoor zorgen dat burgers en burgers worden geïnformeerd dat vaccinatie niet verplicht is en dat niemand onder politieke, sociale of andere druk staat om zich te laten vaccineren, als hij of zij dat niet wenst persoonlijk ′′
Artikel 732: ′′ ervoor te zorgen dat niemand wordt gediscrimineerd omdat hij niet is gevaccineerd, vanwege een potentieel risico voor de gezondheid of om zich niet te laten vaccineren ′′

De vaccin zou nooit verplicht worden.

De Europese hof heeft duidelijk gesteld dat er niet gediscrimineerd zou worden voor mensen die het niet willen. Frankrijk Italië Malta Griekenland zijn er al goed mee bezig en de rest van Europa is aan het volgen.

Het is een politiek geworden van Verdeel en Heers maatschappij.

BIG PHARMA heeft teveel belang in de verkoop van hun vaccin.

Sorry ik kan hier nog veel over schrijven waarom ik geen vertrouw heb in deze allemaal
Maar ik denk dat vele deze al niet meer zullen lezen en mij uiteraard in een verkeerde vakje zullen steken

Meld je aan om toegang te krijgen.

27/07/2021
, Gereageerd:

Je hebt gelijk. Alleen gaat de grote stroom mee met de informatie van tv en radio. Iedere dag weer. Terwijl de feiten anders liggen. Deze worden niet getoond. Maar gecensureerd . Er is een oorlog aan de gang. Dit speelt al jaren. Geleid door Klaus Swab. En oa een rijke man uit de computer wereld. De wereld/regering leiders worden aangestuurd door Swab.
Zij zeggen dat er teveel mensen zijn. Vandaar de druk op vaccinatie. Er zijn twee soorten. Het 1 heeft een soort eiwit dat je lichaam doorgaat en in een orgaan gaat zitten. Vervolgens gaat het vermenigvuldigen. Zoals een kankercel. Binnen 1.5 jaar ben je dood of chronisch ziek. Een voorbeeld van een 53 jarige man, hij wordt plots niet lekker. Gaat naar het ziekenhuis en sterft 3 dagen later. De dokter zei dat het kanker was. Hoe kun je in 3 dagen sterven aan kanker??

Het andere vaccin is voor de mensen die mogen blijven. Deze bevatten een chip.
Zie de berichten van mensen waarvan de arm magnetisch werd NA VACCINATIE.
Waarom moest 5G er zo snel doorgedrukt worden? Begrijp je.
De ouderen moeten sterven.
Ik werk bij ouderen. Van de woongroep die uit 7 a 8 mensen bestaat is de helft al overleden. Maar hun overlijden wekt geen argwaan..
Kortom er vind momenteel een genocide plaats.!!

Meld je aan om toegang te krijgen.

30/07/2021
, Gereageerd:

Wij hebben er in ieder geval geen enkel belang bij om zaken te censureren, of anders voor te stellen dan ze zijn. Wij vertrouwen op onze eigen experten om onze meningen en adviezen op te stellen die te lezen zijn in onze magazines en op onze site. Ons doel hierbij is om de consument op een objectieve manier te informeren, gebaseerd op onze eigen expertise. Dat geldt voor Corona, maar ook voor 5g uiteraard. We hebben een interessant dossier over hoe gevaarlijk 5g nu precies is op onze site staan, ik geef je de link even mee: www.test-aankoop.be/.../5g-gevaar . We hoeven ons nog niet meteen over te geven aan complottheorieën om juiste informatie te krijgen. ^Bertrand

Meld je aan om toegang te krijgen.

15/07/2021

Ik ben zelf 3 dagen zwaar vermoeid geweest en snellere hartslag van Astra . Mijn 2 de vaccin is voor 10 Augustus. Hopelijk wat minder bijwerkingen nu

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/07/2021

Ik heb mijn 2 prikken gekregen van Pfizer. Van de eerste prik niets gevoeld . De tweede ook niets gevoeld maar de dag nadien wel vermoeid. Ik ben in elk geval blij dat ik gevaccineerd ben. Ik ben 70 jaar en de ziekte opdoen kan heel ernstige gevolgen hebben. Ik wil graag nog een tijdje mijn kleinkinderen zien.

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/06/2021

Ikzelf 67 jaar oud per 26/08, heb mijn eerste prik Pfizer/BioNTech-Comirnaty gehad op 27/04 en de tweede op 01/06, op de kop 5 weken later. Ik heb na de eerste nauwelijks bijwerkingen gehad uitgezonderd een weinig pijn in de arm rond de prikzone. Na de tweede prik idemdito.
Het is pas nu onlangs (sinds midden juni) dat ik last ondervind van spier- en gewrichtspijnen en vermoeidheid.
Wel moet ik toegeven dat ik hypergevoelig ben voor hoge pollenconcentraties en tegen de daaraan gepaarde hooikoortssymptomen (niezen/branderige, tranende en jeukende ogen) Cetirizine EG gebruik. Ik had wellicht mijn voorzorgen moeten treffen tegen hooikoorts door reeds in het voorseizoen een dagelijks pilletje in te nemen. Doch weet dat ik niet graag medicijnen inneem tenzij strikt noodzakelijk (en zodoende soms te laat).
Wel maakte ik een uitzondering en liet mij jaarlijks vaccineren tegen griep (vanaf plusminus 1995 tot heden).
Daarom twijfelde ik ook niet om mij tegen Covid te laten vaccineren, na mij grondig te hebben geïnformeerd.

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/07/2021
, Gereageerd:

Beste Francis, bedankt om je ervaring en je mening hier met ons te delen. Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/06/2021

Zijn er al veel wetenschappelijke studies omtrent vaccinatie en borstvoeding?

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/06/2021
, Gereageerd:

Wetenschappelijke studies, weet ik niet. Maar er worden wel enorm veel problemen gemeld na vaccinatie. Neem een kijkje op vigiaccess.org de database van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het vierkantje onderaan de hoofdpagina moet je aanvinken om toegang te krijgen. Dan vul je de merknaam 'Comirnaty' (mRNA-vaccin van Pfizer) in om te zoeken. Daarna klik je op de balk 'Adverse Drug Reactions' en dan zoek je in de lijst naar 'Reproductive system and *** disorders'. Klik je daar op dan krijg je een ellenlange lijst van gemelde problemen. Hopelijk heb je er iets aan.

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/06/2021
, Gereageerd:

Ik heb bovenstaande info per abuis twee keer gepost. En in beide gevallen wordt er het Engelse woord voor 'borst' vervangen door '***'. Ik typte wel degelijk dat Engelse woord in want ik ga mezelf natuurlijk niet censureren. Wie is die persoon die (delen van) commentaren censureert? Is het een algoritme? Welk gevaar schuilt er in het schrijven van een woord? Kan de moderator mij daar een antwoord op geven?

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/07/2021
, Gereageerd:

Hallo Willem, bedankt om dit even te melden, we bekijken dit eerst intern met ons IT-team, en koppelen dan terug naar jou. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

01/07/2021
, Gereageerd:

Beste An, ik ben benieuwd naar de verklaring.

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/07/2021
, Gereageerd:

Dag Willem, wij gebruiken inderdaad een 'bad word' filter, we gaan momenteel nog na hoe we er in dit geval een mouw aan kunnen passen. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/07/2021
, Gereageerd:

Ik hoop dat jullie er een mouw aan kunnen passen want de samenhang waarin ik het woord gebruikte is louter medisch, en voor de problemen met de borst verwees ik naar een database van de Wereldgezondheidsorganisatie die voor iedereen vrij raadpleegbaar is.

Meld je aan om toegang te krijgen.

07/07/2021
, Gereageerd:

Hallo Willem, het woord 'borst' staat niet vermeld in onze lijst van 'bad words' ... je kan dit woord dus gebruiken zowel in enkelvoud als in meervoud. We kunnen de lijst helaas niet aanpassen ... ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/06/2021
, Gereageerd:

Beste Peter, er heerst over heel wat zaken nog onduidelijkheid,daarom is verder wetenschappelijk onderzoek nodig om uitsluitsel te kunnen geven, ook wat betreft vaccinatie en borstvoeding.  Onder de vaccins waarop ons land heeft ingetekend kunnen we twee soorten onderscheiden: de RNA-vaccins (Moderna, BioNTech/Pfizer, Curevac) en de vectorvaccins (Johnson & Johnson en OxfordUniversity/AstraZeneca). Beide types werken niet volgens de klassieke methode, maar maken gebruik van de genetische code van een bepaald deeltje van de ziekteverwekker. In dit geval het zogenaamde “spike”-eiwit van het coronavirus, de stekeltjes waarmee het virus zich op onze cellen hecht.

Noch de RNA-vaccins, noch de vector-vaccins kunnen het genetisch materiaal van de ingeënte persoon beschadigen en op die manier mutaties of zelfs kanker veroorzaken. Dat is wetenschappelijk bevestigd.

Om dat te kunnen doen, moeten ze immers tot in de kern van je cellen geraken en zich daar inbouwen in je DNA. Noch de RNA-vaccins noch de vector-vaccins hebben daar de juiste “tools” voor. Bovendien breekt ons lichaam het RNA snel af eens de instructies om het juiste eiwit aan te maken zijn doorgegeven aan de eiwitfabriekjes in onze cellen. Beide soorten vaccins worden beschouwd als een veiliger alternatief voor de traditionele vaccins op basis van dode of afgezwakte ziektekiemen. Ze kunnen immers zelf geen infectie uitlokken (met SARS-CoV-2 of met het onschadelijk gemaakte vectorvirus).

Meer info vind je nog in ons dossier via deze link: https://www.test-aankoop.be/gezond/gezondheidszorg/preventie/dossier/coronavaccins/hoe-werken-coronavaccins ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

13/06/2021

Ik ben gevaccineerd met Pfizer en heb direct daarna een serieuze allergische reactie gehad, te hoge bloeddruk, hartslag, en te lage saturatie, flauwgevallen, ijskoud bibberen misselijk duizelig, een uur bij de EHBO gelegen op de brancard, de arts daar zei tegen mij dat de 2de prik nog een ergere reactie gaat geven en ik direct naar de EHBO moet komen...ik ben nog altijd niet hersteld, alles gaat even zwaar, vermoeid verward, hoofdpijn koud rillingen tot niks in staat dit een dikke week later na drie dagen doodziek te zijn geweest..wil echt de 2de prik niet gaan halen, kom t niet te boven...heb Copd allergische astma en histamine allergie, waarom zou ik t mezelf aan doen vraag ik me af...

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/06/2021
, Gereageerd:

Veel beterschap. Het is uw volste recht de tweede prik niet te halen. Zie ook mijn andere commentaren in verband met de haast-je-rep-je-vaccins.

Meld je aan om toegang te krijgen.

04/06/2021

Ik ben een vrouw van 46 met verschillende neurologische en zeldzame aandoeningen. Ook ik heb AstraZeneca toegewezen gekregen. Steeds meer getuigen mensen over aanhoudende bijwerkingen van het vaccin. Ik begrijp niet waarom zoveel risicopatïenten dit vaccin krijgen. Naast de vele problemen waar we al mee kampen, zitten we niet te wachten op nog meer ellende!
Waarom wordt het vaccin nog toegediend aan vrouwen? Komt er dan niemand op het idee om het voor mannen te houden? Zo loopt de campagne geen achterstand op en worden er geen onnodige risico’s genomen.
Het vaccin weigeren zou nog een lange wachttijd betekenen?! Is het dan niet de bedoeling om iedereen zo snel mogelijk te vaccineren?
Je kunt mensen niet dwingen om een vaccin te nemen dat minder effectief is en een hoop ellende met zich meebrengt, terwijl er andere alternatieven zijn!

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/06/2021
, Gereageerd:

Niets verplicht je om gevaccineerd te worden. Er is geen wettelijke verplichting. Niet de politici, de Staat of de farmaceutische industrie is baas over jouw lichaam. 98 % van de met het virus geïnfecteerde mensen heeft voldoende weerstand zodat ze weinig ziek tot vrijwel zonder symptomen kunnen leven. Immunologen zoals Schetters, Yeadon en anderen vinden daarom een massale vaccinatie onverantwoord, nutteloos en gevaarlijk. De dagelijkse reclame in de grote-publiek-media om zoveel mogelijk mensen over te halen zich te laten vaccineren, is niet gebaseerd op echte degelijke wetenschap. De medicijnenwaakhond Food and Drug Administration gaf Pfizer/BioNTech groen licht voor zijn vaccin onder de noemer Emergency Investigational New Drug. Dat wil zeggen dat dit vaccin - dat nog nooit in de geschiedenis zo vlug werd ontwikkeld - per definitie een experimenteel vaccin is. Zoals moderator An zegt is nog niet alles geweten over dit vaccin en naarmate de vaccinatiecampagne voortschrijdt, verzamelt men meer gegevens over de effecten van het vaccin. Proefnemingen met ratten werden vroegtijdig stopgezet en nu gebruikt men menselijke populaties als proefdieren. De media-voor-groot-publiek nemen nooit het woord 'experiment' in de mond, omdat dit woord een aantal mensen zou kunnen afschrikken om zich te laten vaccineren. Deze media zijn waarschijnlijk goed betaald om handlanger te spelen van de vaccinindustrie. Is het je al opgevallen dat telkens als men iemand vaccineert, die persoon nooit vooraf een bijsluiter wordt gegeven. Vraag ook even aan Test-Aankoop of er mogelijk anorganische elementen in de vaccins aanwezig zijn, onzuiverheden door een niet op punt staand filtersysteem van de fabriek. Een Italiaanse studie toonde in 2018 aan dat in een partij van het Prevenar-13-vaccin (Pfizer) ter voorkoming van pneumokokken microscopisch kleine deeltjes van roestvrij staal werd aangetroffen. Zijn de vaccins tegen Covid-19 vrij van besmetting met dergelijk puin? Dit zijn belangrijke vragen waarop men een antwoord nodig heeft alvorens een prik te krijgen. Bezint voor ge begint.

Meld je aan om toegang te krijgen.

23/06/2021
, Gereageerd:

Hallo Isabelle, bedankt voor je getuigenis. AstraZeneca is een vectorvaccin dat gebruik maakt van de genetische code van een bepaald deeltje van de ziekteverwekker. In dit geval het zogenaamde “spike”-eiwit van het coronavirus, de stekeltjes waarmee het virus zich op onze cellen hecht. Noch de RNA-vaccins, noch de vector-vaccins kunnen het genetisch materiaal van de ingeënte persoon beschadigen en op die manier mutaties of zelfs kanker veroorzaken. Dat is wetenschappelijk bevestigd. Welk vaccin het best werkt is een vraag die voorlopig onbeantwoord blijft, hiervoor is meer onderzoek nodig. 

Nu kunnen we de koplopers onder de vaccins niet goed vergelijken omdat firma’s hun werkzaamheid op een verschillende manier gemeten hebben en de samenstelling van hun onderzoeksgroepen soms ook verschillend was. Voeg daarbij de onzekerheden die er nog bestaan over de duur van de bescherming, het effect op overdracht van het virus en de eventuele zeldzame bijwerkingen, en weten welk vaccin het best werkt, wordt helemaal een onhaalbare kaart.

Het ontbreken van deze informatie staat een optimale vaccinatiestrategie in de weg. Het is immers koffiedik kijken welk vaccin het best werkt algemeen of voor een bepaalde doelgroep. Wel zijn er momenteel enkele studies aan de gang die nagaan of combinatie van twee soorten vaccins de werkzaamheid kan verbeteren. Maar je kan helaas je vaccin niet à la carte kiezen, hoogstens kan je je arts contacteren en met hem bespreken of je in aanmerking komt voor een ander vaccin op basis van je medisch dossier. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/06/2021
, Gereageerd:

Beste An, Kan je mij de peer reviewed wetenschappelijke studies bezorgen die zouden aantonen dat de vaccins tegen Covid-19 het DNA niet kunnen beschadigen, en daardoor geen mutaties of kanker zouden kunnen veroorzaken? Als er geen peer review plaatsvond, hoef je geen studies toe te sturen, want dan is hun waarde discutabel.

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/06/2021

Ik heb een uitnodiging gekregen voor vaccinatie maar er wordt niet vermeld welk vaccin zal worden toegediend, is dat normaal?

Meld je aan om toegang te krijgen.

11/06/2021
, Gereageerd:

Hallo Martine, ja dat is normaal. Nog even ter info: het doel van een vaccin is om een afweerreactie van ons lichaam uit te lokken. Door middel van het vaccin wordt je immuunsysteem op een gecontroleerde manier in contact gebracht met een (deeltje van) een ziekteverwekker, zonder dat dit de ziekte zelf veroorzaakt. Je immuunsysteem gaat daarop reageren, onder andere door antistoffen (ook wel antilichamen genoemd) aan te maken. Die antistoffen zullen in actie schieten wanneer je lichaam later in contact komt met de echte ziekteverwekker. Ze herkennen de ziekteverwekker, waardoor het afweersysteem sterker en sneller zal kunnen reageren om de ziekte te voorkomen.Onder de vaccins waarop ons land heeft ingetekend kunnen we twee soorten onderscheiden: de RNA-vaccins (Moderna, BioNTech/Pfizer, Curevac) en de vectorvaccins (Johnson & Johnson en OxfordUniversity/AstraZeneca). Beide types werken niet volgens de klassieke methode, maar maken gebruik van de genetische code van een bepaald deeltje van de ziekteverwekker. In dit geval het zogenaamde “spike”-eiwit van het coronavirus, de stekeltjes waarmee het virus zich op onze cellen hecht.

De vetdeeltjes van een RNA-vaccin en het onschadelijke virus van een vector-vaccin vormen dus als het ware de “verpakking” waarmee de genetische code voor het spike-eiwit in menselijke cellen binnengesmokkeld wordt bij het inspuiten van het vaccin. Deze genetische code bevat de instructies om het spike-eiwit aan te maken. Deze instructies worden afgelezen door de “eiwitfabriekjes” in de menselijke cellen, wat leidt tot de productie van talrijke spike-eiwitten.

Ons immuunsysteem zal de spike-eiwitten als "vreemd" herkennen en passende antistoffen aanmaken. Deze antistoffen herkennen dit specifieke spike-eiwit, zoals een sleutel past op een slot.

Als het echte coronavirus later je lichaam binnendringt, zal het immuunsysteem de spike-eiwitten herkennen. De productie van antistoffen zal nu veel sneller en sterker op gang komen. De antistoffen zullen zich hechten op de spike-eiwitten van het coronavirus. Op die manier wordt het immuunsysteem aangezet om het virus onschadelijk te maken. 

Noch de RNA-vaccins, noch de vector-vaccins kunnen het genetisch materiaal van de ingeënte persoon beschadigen en op die manier mutaties of zelfs kanker veroorzaken. Dat is wetenschappelijk bevestigd. Beide soorten vaccins worden beschouwd als een veiliger alternatief voor de traditionele vaccins op basis van dode of afgezwakte ziektekiemen. Ze kunnen immers zelf geen infectie uitlokken (met SARS-CoV-2 of met het onschadelijk gemaakte vectorvirus).

Je hebt ook bijwerkingen die eigen zijn aan alle vaccins en te maken hebben met het activeren van het immuunsysteem. Ze zijn vervelend, maar over het algemeen ongevaarlijk. Het gaat dan bijvoorbeeld over pijn, zwelling en roodheid ter hoogte van de injectieplaats, vermoeidheid, koorts, hoofdpijn, spier- of gewrichtspijn of misselijkheid. ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

02/06/2021

Ik heb een uitnodiging gekregen voor vaccinatie maar er wordt niet vermeld welk vaccin zal worden toegediend, is dat normaal?

Meld je aan om toegang te krijgen.

26/05/2021

Heb na de tweede prik 2dagen vermoeidheid ervaren,maar door te rusten is nu alles ok,Ben weer de OUDE,hopelijk nog voor 20 jaar.

Meld je aan om toegang te krijgen.

31/05/2021
, Gereageerd:

Beste, bedankt voor je waardevolle getuigenis. We wensen jou zeker en vast nog 20 jaar en zelfs meer gezonde jaren toe. mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

25/05/2021

Ik ben inwonend in Brussel en jonger dan 45. Er zijn zeldzame bijwerkingen voor Astra Zeneca. Waarom krijg ik Astra Zeneca toegewezen zonder mogelijkheid te veranderen indien dit voor onze leeftijdsgroep weliswaar zeldzame, maar toch risico's inhoudt? Ik vind dit onbegrijpelijk. In Nederland lees ik dat dit vaccin enkel toegekend wordt aan mensen boven de 60 jaar. www.rivm.nl/.../astrazeneca.

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/05/2021
, Gereageerd:

Beste Veronique,

Als je de keuze hebt om astrazeneca te nemen is dat misschien niet slecht want pfizer en moderna zijn mrna vaccins waarvan men totaal de werking op lange termijn niet kent. Alle dierproeven zijn ronduit mislukt en het immuunsysteem wordt enorm aangetast in de volgende maanden/jaartjes waardoor bij een volgende virusaanval later uw immuunsysteem gaat overreageren met alle vreselijke gevolgen van dien. Ik heb deze info van verschillende immunologen, moleculair biologen en zelfs vaccinologen. Daar de media de opdracht en financieel belang heeft om elke critische kijk op het vaccin volledig te bannen en onmiddellijk als complottheorie te bestempelen. Dus als je toch voor een vaccin kiest lijkt me uw keuze de beste. De media en overheid zetten AstraZeneca in een slecht daglicht om die mrna vaccins te promoten omdat dat financieel veel meer opbrengt enz.. ik ken de bijwerkingen en dodental van de andere vaccins ook en het zeker niet om over naar huis te schrijven.

Meld je aan om toegang te krijgen.

29/06/2021
, Gereageerd:

Dat de media het vaccin in een slecht daglicht stellen is terecht. Medicijnenwaakhond FAGG heeft aan de media laten weten dat de dood van een jonge vrouw waarschijnlijk gelinkt is aan dat AstraZeneca-vaccin (Vaxzevria). Vaxzevria is net zoals de andere vaccins ter voorkoming van Covid-19 een haast-je-rep-je-vaccin. De geschiedenis laat veel voorbeelden zien van ernstige bijwerkingen van vaccins die in periodes van enorme druk en verwachtingen op de markt werden gebracht. Er waren besmette poliovaccins in 1955, gevallen van het Guillain-Barré-syndroom bij ontvangers van griepvaccins in 1976 en narcolepsie in verband met één griepvaccin-merk in 2009. Bronnen: doi.org/.../jama.2020.8917 en doi.org/.../bmj.k3948 Alle vaccins ter voorkoming van Covid-19 zijn best te vermijden, temeer omdat men door een gezonde levensstijl reeds voldoende weerstand kan opbouwen. In geval je toch de ziekte krijgt, is het aangewezen om in het vroegste stadium van de ziekte (thuis in quarantaine) een combinatie van medicijnen te gebruiken. De combinatie van Hydroxychloroquine, Zink en Azithromycine boekt heel goede resultaten waardoor de kans om op de afdeling intensieve zorgen te belanden heel klein wordt. Neem een kijkje in de wetenschappelijke literatuur. Bronnen: doi.org/.../j.ijid.2020.09.1460 en doi.org/.../j.amjmed.2020.07.003 .

Meld je aan om toegang te krijgen.

24/05/2021

Mijn zoon, 49 jaar, heeft 2 beroertes gehad, de tweede verleden jaar. Hij heeft onlangs zijn uitnodiging voor vaccinatie gekregen. Tot zijn verbazing/schrik krijgt hij AstraZeneca.
Kan iemand mij vertellen waarom? Mensen met gevaar voor een beroerte zouden dit vaccin niet mogen krijgen, zelfs al is het gevaar klein. Alleen psychologisch , het weten. Mijn zoon heeft er niet van geslapen. Toch heeft hij zijn vaccin gehaald, ot nu toe zonder problemen.
Gisteren krijgt mijn andere zoon zijn uitnodiging. Hij is geen risicopatiënt. Wat krijgt hij : Moderna en zal dus eerder zijn 2de spuit krijgen .

Waar is de logica ??

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/06/2021
, Gereageerd:

Bedankt, Theresia, voor je getuigenis. De vaccinatie wordt uitgevoerd volgens het vaccinatieplan opgesteld door de bevoegde autoriteiten. Daaarin werden een aantal prioritaire groepen bepaald. De selectie van risicopatiënten gebeurde op basis van 3 bronnen: het kankerregister, de ziekenfondsen en de huisartsen. Patiënten die de laatste 5 jaar een kankerdiagnose gehad hebben, patiënten waarvan het ziekenfonds weet dat ze chronische medicatie krijgen voor een risico-aandoening en patiënten waarvoor de huisarts aangeeft dat zij één van de opgelijste risico-aandoeningen in hun globaal medisch dossier hebben staan, zullen automatisch een oproepingsbrief ontvangen. Behoor je dus tot zo’n risicogroep, dan hoef je hier zelf niets voor te doen, tenzij je geen globaal medisch dossier hebt bij een vaste huisarts. In dat geval laat je best zo snel mogelijk zo’n dossier aanmaken. 

Op onze site hebben we een tool ter beschikking, nl Mijn Vaccin Balans, die je helpt helpt om je individuele voordelen en risico’s van een coronaprik in te schatten, op basis van je profiel en het soort vaccin: 

https://www.test-aankoop.be/gezond/gezondheidszorg/preventie/bereken-zelf/mijnvaccinbalans 

Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/05/2021

Jullie moeten maar eens kijken naar wie de geldstromen gaan van de 'Bill and Melissa Gates Foundation' (op de link , kijk naar het voorbeeld met de vele cirkels) . Toeval? En het Europese Patent voor een 'coronavirus' dat op 20/11/2019 toegekend is aan het Pirbright Institute . Het Pirbright Institute is founded by 'Bill and Melissa Gates Foundation'.Nog Toeval ? En de simulatie over de 'uitbraak van een dodelijk coronavirus' die in het John Hopkins Centrum gehouden werd in oktober 2019 . 'Event 201' genoemd : werd georganiseerd door 'Bill and Melissa Gates Foundation' , de WHO , het WEF (Klaus Schwab) , en de CDC . Nog meer toeval ? Hier is de link : bewusteburgers.be/.../

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/05/2021

Laat je vaccineren bewijs genoeg dat het werkt en ja bij alles wat je doet is wel een heel klein risico, als je over alles negatief doet dan heb je zelf ook geen leven meer.

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/05/2021
, Gereageerd:

Bewijs genoeg dat het werkt ?? Dat zou ik graag willen zien. Het omgekeerde is echter waar. In de Seychellen, Indië, Malediven, Bahrein, Uruguay en Chili stijgen de covid cijfers en dit na massale vaccinatie. Ik heb vele krantenartikels bewaard dat er in vele rusthuizen telkens een corona uitbraak is NA vaccinatie. Geloof aub die bangmakende elektronische propaganda doos (tv) niet blindelings want zo blijft de massa gedesinformeerd, zie wat de media met de mensen deed in 1933 in Duitsland. Iedereen weet: De geschiedenis herhaalt zich. Dit zal nooit veranderen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/06/2021
, Gereageerd:

Als men naar de VRT luistert, valt het op dat, telkens je in het nieuws hoort dat er ergens in de wereld een nieuwe opstoot is van een variant van het virus, er niet bij wordt verteld hoeveel van de nieuw geïnfecteerde mensen reeds gevaccineerd waren. Zou het kunnen dat men dat om 'politiek correcte redenen' verzwijgt? Ik heb de indruk dat de hoofdstroommedia er alles aan doen om de experimentele vaccins die nu gebruikt worden steeds in volkomen positief daglicht te stellen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/05/2021
, Gereageerd:

Etienne : als de vaccins meer slachtoffers maken dan het virus zelf , dan scheelt er toch iets ? In Europa alleen zijn er op dit moment 10.000 doden en 400.000 mensen met blijvende 'vaccinatieschade' ! En dit op zeer korte tijd ! 60% van de nieuw ontdekte 'coronagevallen' zijn mensen die reeds een tweede vaccinatie gekregen hebben ! En dan nog : laat u 'vaccineren' : maar de afstand moet blijven , je kan nog wel besmet raken en je moet die mondkapjes verpllicht aanhouden ! Wat is het nut dan van die 'vaccinatie's' ? NOOIT laat ik mij 'vaccineren' !

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/05/2021
, Gereageerd:

Groot gelijk Derek, Je doet met jou lichaam wat je zelf wilt. Iets rechtstreeks in de bloedbaan spuiten is niet iets waar je licht mag over gaan en vooral als je weet dat
je bij die 98 % zit die geen of lichte symptomen krijgt als je geïnfecteerd wordt met corona.
De kans dat je op termijn een aandoening krijgt ( een openstaande vraag) is 50% en misschien meer, wat volgens mijn boerenverstand wil zeggen dat het voor deze groep van 98% best niet te overwegen is of het moest zijn dat je het lot wil tarten en je huidige goede
gezondheid niet belangrijk is. Ik maak zelf die afweging en niemand moet mij daarbij helpen en vooral de overheid niet! Dus ik zeg: vaccineer die personen die er een statistisch "voordeel" kunnen uithalen en laat de rest met rust want een massa vaccinatie gaat problemen geven. Met de natuur moet je niet sollen. En dan nog, als je weet dat een griepvaccin, waar ze

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/05/2021
, Gereageerd:

... al jaren ervaring mee hebben, maar een effectiviteit van 45% heeft, hoe kan dan dit coronavaccin waar ze amper een jaar ervaring mee hebben, een effectiviteit hebben van 90% terwijl er ondertussen al 10-tallen andere varianten in omloop zijn? Onlogisch en
ongeloofwaardig zou ik zeggen. Mijn grote bezorgdheid in heel het verhaal: De mensen leven al een heel jaar bij wijze van spreken in een steriliseerbokaal zonder het essentiële
contact met bacteriën en virussen ( of toch serieus gereduceerd) en worden dan nu alleen getraind voor één bepaalde variant van het coronavirus waardoor dat er een probleem kan ontstaan als iedereen na verloop van tijd plotseling uit zijn steriliseerbokaal moet kruipen en met een "ongetraind" immuunsysteem de strijd moet aanvatten tegen andere virussen en bacteriën. Volgens mij kan dit nog een hard eitje worden voor de mensen die zich teveel fixeren op het vaccin als zijnde de eindstreep en niets kan er nog gebeuren. Opgepast en zorg dat je natuurlijk immuunsysteem in topconditie is om de strijd in het najaar aan te gaan. Goede voeding, geen stress, goede rust en vooral geen chemicaliën in je lichaam proppen zoals alcohol. Als je een beetje "licht" bent in je hoofd is je immuunsysteem ook in een roes en slapen de soldaten :) ... dus ik verwacht problemen als de maskers afvallen en de handgels niet meer vloeien, maar ik hoop dat ik mis ben.

Meld je aan om toegang te krijgen.

21/05/2021
, Gereageerd:

Geen enkel van de cijfers die je citeert klopt. En dan spreek ik niet van een factor 1 of 2 dat je er naast zit, maar van minstens een factor 100. Genoeg om de rest van je bullshit dus zeker niet te lezen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/06/2021
, Gereageerd:

Dat 98 % van de met SARS-CoV-2 geïnfecteerde mensen weinig ziek zijn tot vrijwel geen symptomen vertonen, is een gegeven dat men kan vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat het overheidsbeleid in Nederland mee bepaalt. De professor immunologie Theo Schetters verwijst hiernaar in dit gesprek: www.youtube.com/watch Schetters is in het algemeen een voorstander van vaccins, maar hij kant zich tegen de huidige massale vaccinatie tegen Covid-19 aangezien de meeste mensen reeds voldoende weerstand hebben. Massale vaccinatie kan leiden tot de risico's van hyperimmunisatie.

Meld je aan om toegang te krijgen.

28/06/2021
, Gereageerd:

Immunologen zoals prof. dr. Theo Schetters, een voorstander van vaccins, zijn gekant tegen de huidige massale vaccinatie. Hij vindt het goed om te focussen op risicogroepen, maar niet op de grote groep van mensen die voldoende weerstand hebben. Op 5 december 2020 beweerde vaccinoloog Pierre Van Damme dat de vaccins algeheel veilig en algehele bescherming zouden bieden. Maar de rapporten over het vaccin van Pfizer verschenen pas op latere datums. In het rapport over het Pfizer-vaccin van de Food and Drug Administration kan men aan Tabel 11 afleiden dat het risico op de ernstige vorm van Covid-19, niet-gevaccineerde tegenover gevaccineerde, vermindert met 0,01 %. Deze tabel 11 gaat over proefpersonen waarvan men geen bewijs had dat ze besmet waren met SARS-CoV-2 en waarvan sommigen 7 dagen na de tweede dosis toch te kampen hadden met ernstige Covid-19. Het FDA-rapport werd gesponsord door Pfizer/BioNTech en de FDA gaf groen licht voor het vaccin, terwijl normaal gezien een vaccin minstens 50 % effectiviteit moet hebben om een vergunning te krijgen. Dit staat uitgelegd in dit artikel (met referenties): www.dewereldmorgen.be/.../ Mijns inziens is deze hele vaccinatiestrategie op misleiding, fraude en bedrog gebaseerd. Triest dat zoveel instanties en mensen zich laten inpakken.

Meld je aan om toegang te krijgen.

20/05/2021

Ben risicopatiënt, 34% nierwerking, had liever Moderna of Pfizer gekregen, hogere bescherming, ze hebben mijn medisch dossier in hun bezit, zotte en domme manier van werken

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/05/2021

Waarom wordt er hoegenaamd niets gecommuniceerd over reizen buiten Europa, alsof Europa van de rest van de wereld is afgesloten?

Meld je aan om toegang te krijgen.

31/05/2021
, Gereageerd:

Beste Dirk, op de site van Buitenlandse Zaken kan je de nodige informatie hiervoor terugvinden: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/05/2021

@moderator : help : ik zie dat ik 3 maal hetzelfde gepost heb . Dit is niet de bedoeling . Ik weet ook niet hoe dit gekomen is . En ik weet niet hoe ik er 2 zou kunnen verwijderen .

Meld je aan om toegang te krijgen.

31/05/2021
, Gereageerd:

Beste Derek, bedankt om dit even te melden, ik heb dit in orde gebracht en een aantal van je posts verwijderd. Mvg, ^An

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/05/2021

Het is stilaan overduidelijk dat er een 'wereldwijde coup' gepleegd is om 'The Great Reset' van het WEF (Klaus Schwab) te voltooien ! Onze eigen ONVERKOZEN premier A. De Croo is daar zelfs vice-premier van de tak die de 'vergrijzing' moet aanpakken . In Nederland net hetzelfde verhaal : Daar zijn Rutte , Kaag en De Jonge de uitvoerders voor het WEF ! Onze Europese mensenrechten , de grondwet en het zelfbeschikkingsrecht worden door een bende corrupte criminele ministers geschonden en via 'wetsvoorstellen' aangepast zodat zij ALLE macht over ons , de burgers , zouden krijgen ! Ik weet niet of het toegestaan is om links te plaatsen (dus ik doe het even niet) . Het internet staat vol met getuigenissen , onderzoeken , bewijslast , enz dat heel deze 'covid-19' totaal misbruikt is . Hun doel behoort tot de agenda van het WEF : bangmakerij (zodat het burgervolk zo snel mogelijk het vaccin zou willen) , de 'vaccins' : er is nu al bewezen dat dit de dood van 10.000 personen veroorzaakt heeft , en een 400.000 mensen achterlaat met blijvende 'vaccinatieschade' ! Jullie weten dat er een tijd terug 'fake news' over Bill Gates verteld werd? Dit 'fake news' zit vol met waarheden : gaande van de toekenning van het Europese patent (EP3172319B1) aan het Pirbright Institute op datum 20/11/2019. Het Pirbright Institute = Bill and Melissa Gates Foundation ! De Bill and Melissa Gates Foundation hebben in Belgie alleen al 87 bedrijven , ziekenhuizen en virologen jarenlang 'geld' gegeven (de cijfers staan op de Gates Foundation zelf). Ook de Europese Commissie en de Europese mediamagnaten krijgen geld . Sciensano , Darts-IP (de zus Arianne van A. De Croo) , Annick Penders (de vrouw van A. De Croo) enz krijgen 'smeergeld' ! Dit is 1 grote fraude zaak ! Doe wat moeite en zoek het op ! Al diegenen die zeggen dat de vaccins veilig zijn liegen : Alle 'vaccins' zitten in 'fase3' en MOETEN als 'experimenteel of testvaccin' toegepast worden ! Nu al is er aangetoond dat bij 60% van de nieuwe coronagevallen , mensen zijn die hun 2de coronaprik gehaald hebben! Deze vaccins zijn gemaakt om een groot deel van de bevolking terug te dringen ! Ook dit staat er in de agenda van het WEF! Net als het bewust kapot maken van onze economie . Dan komen ze met een NIEUWE wereldmunt : geen baar geld meer , enkel digitaal ! O wee als je niet gevaccineerd bent : dan wordt je compleet afgesloten , geen reizen meer , geen festivals meer , waarschijnlijk verlies je je werk en kan je niet meer aan uw geld ! IK kan uren doorgaan met voorbeelden geven : dit zijn echte FEITEN ! Ik heb mij zelfs bij een Brusselse advocate aangesloten. Ondertussen worden de regeringen in Israel , Duitsland en Nederland voor het Internationaal Strafhof aangeklaagd voor 'zware misdaden tegen de mensheid' en/of 'Genocide' ! Belgie zal ook volgen , maar ondertussen sterven er dagelijks onschuldige mensen aan de 'vaccinaties' . Indien jullie meer vragen hebben dan mogen jullie mij contacteren ...

Meld je aan om toegang te krijgen.

19/05/2021
, Gereageerd:

helemaal gelijk Derek,
Als ik het me goed voor heb, werken de vaccins niet tegen de varianten waardoor mensen op termijn waarschijnlijk meer vaccins nodig zullen hebben. Nog meer vuiligheid in ons lijf gespoten. Het moet gewoon stoppen.

Meld je aan om toegang te krijgen.

14/05/2021

Na lang zoeken, ben ik één van mijn vragen eindelijk te weten gekomen, nl. wie beslist er wie welk vaccin krijgt. Er is in Vlaanderen hierover geen enkele transparantie, geen enkele objectieve beslissingsboom die aantoont dat er op een objectieve manier beslist wordt wie welk vaccin krijgt. Wel ben ik te weten gekomen dat elk vaccinatiecentrum dit zelf bepaalt. Hoe bepalen ze dat ? Wie bepaalt dat ? Mogen deze namen bekend gemaakt worden ? Welke criteria hanteren ze ? Als men zegt dat Astra Zenica hoofdzakelijk ernstige bijwerkingen gaf bij vrouwen onder de 60 jaar, waarom worden dan uitgerekend vrouwen uitgenodigd voor Astra Zenica ? Waar is de logica ? Waarom worden mensen met de aandoening lupus anticoagulans uitgenodigd voor Astra Zenica ? Blijkbaar is de toewijzing AZ of Pfizer niet gebaseerd op medische gronden maar wel op willekeur. Er komen momenteel schandalen aan het licht over mensen die in vaccinatiecentra voor hun tijd, door politieke inmenging en vriendjespolitiek vroeger werden ingeënt. Mag er ook luidop gezegd worden dat diezelfde politieke inmenging en vriendjespolitiek bepaalt wie welk vaccin krijgt ? En is dit aanvaardbaar ? Ik denk het niet ? Als iemand AZ krijgt, is die persoon dan gedoemd om de volgende jaren steeds opnieuw AZ te krijgen ? Het wordt tijd dat er ook bij deze vorm van willekeur een onderzoek start. Keuzes inzake gezondheid zouden steeds 100 % vrij moeten zijn van politieke inmenging. Momenteel is het blijkbaar taboe om de keuze AZ of Pfizer in vraag te stellen, maar ik doe het toch.

Meld je aan om toegang te krijgen.

17/05/2021
, Gereageerd:

Beste Bart, je stelt daar terecht een aantal pertinente vragen, ook wij pleiten al langer voor duidelijkheid hieromtrent. 

In ons land buigt een speciaal comité binnen het FAGG zich over ieder contract dat Europa met een vaccinfabrikant heeft afgesloten. Zij formuleren een advies dat vervolgens wordt bekeken door de zogenaamde interministeriële conferentie volksgezondheid, samengesteld uit onze ministers van volksgezondheid. Zij beslissen uiteindelijk of België al dan niet intekent op een bepaald contract.

Sinds 27 april is deze informatie eindelijk openbaar gemaakt. Een goede zaak volgens ons. Meer info vind je hier: https://www.test-aankoop.be/gezond/gezondheidszorg/preventie/nieuws/coronavaccins-transparantie 

Wij zullen al deze documenten analyseren en we zullen ons blijven inzetten voor meer transparantie. Mvg, ^An 

Meld je aan om toegang te krijgen.

25/05/2021
, Gereageerd:

Het is toch effectief ongelooflijk dat een burger maar een willekeurige keuze moet ondergaan in het geval dat er risico's zijn gedefinieerd in het geval van Astra Zeneca voor vrouwen in een bepaalde leeftijdsgroep. De overheid wenst een maximaal aantal mensen te laten vaccineren. Optimaal en democratisch zou dan wel zijn dat mensen niet een vaccin willekeurig toegewezen krijgen die in hun geval een bekend, weliswaar beperkt risico inhoudt.

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/05/2021

zaterdag 8 mei astra zencia vaccin toegediend; Had iedereen verwittigd dat ik allergische reacties heb geen probleem tot na de prik .STond vol netelroos de ziekenboeg alle hens aan dek stond reeds tot midden vol netelroos kreeg eenantihistaminnica toegedient en een uurtje later naar huis zonder medicatie indien het herbegon ?? geen bijkomend geneesmiddel meegekregen .ONGELOOFLIJK WAT EEN GELUK DAT AZ NIET MEER ZAL TOEGEDIEND WORDEN NA JULI ( HOPELIJK) Ik weet niet of ik mijn 2 de prik zal gaan halen vergeten te zeggen ik was de dag erna zo ziek als nen hond mmaar volgens regering niets aan de hand ??Nemen ze ons voor dommerikken

Meld je aan om toegang te krijgen.

10/05/2021
, Gereageerd:

Beste Andree, een gekend fenomeen is het NOCEBO-effect: "Verwachtingen van de patiënt over bijwerkingen voorspellen het optreden ervan"

www.lvmp.nl/.../

Het NOCEBO-effect staat als een paal boven water en zal waarschijnlijk voor meer
en meer bijwerkingen zorgen vooral nu dat we stilaan de mensen gaan vaccineren
die al een half jaar hebben kunnen nadenken over alles wat er zou kunnen misgaan. Iets belangrijk om over na te denken vind ik en het is trouwens jou lichaam.

Community

Voeding en Gezondheid

banner

Gerelateerde discussies