Persbericht

Strijd tegen discriminatie bij verzekeringen: het 20-jarige gevecht van Testaankoop opnieuw gelanceerd?

14 december 2022

Al bijna 20 jaar strijdt de consumentenvereniging Testaankoop onophoudelijk tegen discriminatie in verzekeringen, met name in de hospitalisatieverzekering.

Dat heeft de afgelopen jaren geresulteerd in minutieus lobbywerk, maar natuurlijk ook in tal van rechtszaken. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (gelijkheid van mannen en vrouwen erkend in 2011), het Grondwettelijk Hof in 2014 (toezicht houden op premieverhogingen is verenigbaar met Europees recht), of recent nog voor het Hof van Cassatie in een individuele zaak tegen verzekeringsmaatschappij DKV: al deze overwinningen zijn evenveel stappen in een gevecht van lange adem.

En de strijd is nog niet gestreden. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het hoogste rechtsorgaan, heeft zojuist een voor Testaankoop historisch oordeel geveld over non-discriminatie op het gebied van verzekeringen.

Het verhaal start in 2004. Testaankoop, toen al pionier, spant een eerste rechtszaak aan tegen de discriminerende praktijken van DKV. DKV beloonde immers jonge aangeslotenen, zijnde de (relatief) goede risico's, en penaliseerde de oudere, vermoedelijk slechtere, risico's. De uitspraak in eerste aanleg volgde grotendeels de argumenten van de consumentenorganisatie. Dit was een van de allereerste concrete toepassingen van de gloednieuwe antidiscriminatiewet.

Tot grote verbazing werd het vonnis echter in hoger beroep vernietigd, op basis van een laconiek en bevooroordeeld deskundigenrapport in het voordeel van DKV. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft vandaag - in een op z’n zachtst gezegd vernietigende uitspraak voor de Belgische justitie en de Belgische Staat – de twijfels van Testaankoop over de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van toen aangestelde deskundige bevestigd. De deskundige in kwestie had via een samenwerkingsverband nauwe banden met DKV, maar toch volgde het Hof van Beroep, dat de deskundige zelf had aangesteld, in alle opzichten zijn rapport.

We citeren het Europese Hof (Nederlandse vertaling, met daaronder officiële Franse versie):

“23. Gelet op deze elementen is het Hof van oordeel dat het bestaan van het genoemde samenwerkingsverband noodzakelijkerwijs aanleiding had kunnen geven tot objectief gerechtvaardigde twijfels bij de verzoekster over de billijkheid van de deskundigenprocedure en, bijgevolg, van de procedure van de rechterlijke macht in zijn geheel. Dit des te meer omdat het Hof van Beroep de beslissing in eerste aanleg vernietigde door resoluut te vertrouwen op het betwiste deskundigenrapport. De rechtbank stelt vast dat verzoekster uitdrukkelijk heeft verzocht om afwijzing van het betwiste deskundigenrapport, zodat de regering niet kan worden gevolgd wanneer zij verzoekster verwijten niet om een tweede deskundigenrapport te hebben verzocht.”

“23. Eu égard à ces éléments, la Cour considère que l’existence dudit partenariat a nécessairement pu entraîner des doutes objectivement justifiés dans le chef de la requérante quant à l’équité de la procédure d’expertise et, par conséquent, de la procédure judiciaire dans son ensemble. Il en va d’autant plus ainsi que la cour d’appel a réformé la décision de première instance en prenant appui de façon déterminante sur le rapport d’expertise litigieux”

Voor Jean-Philippe Ducart, manager bij Testaankoop, die de zaak vanaf het begin heeft gevolgd, is dit een geweldig moment in de geschiedenis van de organisatie: “Het geeft een enorme voldoening om te zien dat onze strijd die nu al meer dan 20 jaar duurt opnieuw wordt beloond en waarschijnlijk nieuw leven wordt ingeblazen. Het recht op een eerlijk proces is een grondrecht, ook in het kader van de legitieme strijd tegen discriminatie op het gebied van verzekeringen.”

Testaankoop herinnert er ook graag aan dat deze fundamentele principes voor iedereen gelden, en dus ook voor verzekeringsmaatschappijen die al geruime tijd proberen sommige van deze principes en bepaalde wettelijke regels te omzeilen.

Wat de praktische gevolgen van dit historische vonnis zijn, zal Testaankoop de komende weken met haar advocaten onderzoeken.

Toegang pers

Om als journalist toegang te krijgen tot alle inhoud, vragen wij u ons een email te sturen.