Dossier

Wat is burenhinder en wat kan je er tegen doen

02 juni 2023
rechter

Beter een goede buur dan een verre vriend, gaat het gezegde, en daar valt zeker iets voor te zeggen. Maar wat als het niet zo goed botert met je buren, en ze een constante bron van overlast en ergernis zijn? We bekijken verschillende voorbeelden en de oplossingen.

Wat is bovenmatige burenhinder?

We zijn allemaal vrij om ons leven in te vullen zoals we zelf willen, en dat geldt uiteraard ook voor wat we doen in onze woning. Dat betekent natuurlijk ook dat we verdraagzaam moeten zijn voor ons buren: ook zij mogen zelf beslissen wat ze doen en laten, ook als wij het liever anders hadden gewild. Maar als iedereen zomaar kan doen wat die wil, zonder enige grens, dan zou de wereld snel niet meer leefbaar zijn. 

Daarom bestaan er juridische regels die de grenzen aangeven tussen buren. Eerst en vooral zijn er talrijke concrete regels die we allemaal moeten volgen: je mag je gras op zondag niet afrijden voor dit of dat uur, je aanplantingen mogen maar tot die afstand van de perceelgrens reiken, vanaf een bepaald uur mag er geen lawaai meer gemaakt worden … Die regels zijn heel specifiek, en dus gemakkelijk om te volgen. Ze kunnen echter verschillen van gemeente tot gemeente. 

Maar soms kunnen je buren toch enorme hinder veroorzaken, zonder dat ze zo’n specifieke regel overtreden hebben. Daarom bestaat er ook een algemene regel, die inhoudt dat je geen bovenmatige hinder mag veroorzaken bij je buren. Maar wat is bovenmatige hinder?

Wanneer is hinder buiten proportie?

In geval van onenigheid is het de vrederechter die zal bepalen of de hinder die je buur veroorzaakt bovenmatig is. Daarbij zal de vrederechter rekening houden met alle omstandigheden, zoals onder andere:

het tijdstip van de hinder (lawaai ’s nachts is erger dan overdag);
de frequentie (is er elke dag hinder, of slechts af en toe eens);
de intensiteit (is er oorverdovend lawaai, of valt het al bij al nog mee);
wie er eerst woonde (als je in een straat vol cafés gaat wonen, dan heb je misschien minder recht op klagen dan wanneer er plots een café naast jou wordt geopend);
de publieke bestemming van het perceel waar de hinder vandaan komt (hinder van een publiek perceel, bv. een park, waar iedereen van kan genieten, wordt makkelijker aanvaard).

Dit zijn de omstandigheden die de wettekst zelf vermeldt, maar de vrederechter mag ook andere zaken meenemen in diens beoordeling. Zo zal het gekraai van een haan bijvoorbeeld minder snel als bovenmatige hinder worden beschouwd op het platteland dan in de stad. En als je in het drukke centrum van de stad woont, dan kan je maar moeilijk klagen als je overdag wat lawaai hoort van de winkels en horeca in je buurt.  

Hoe kan de rechter helpen?

Als de vrederechter van oordeel is dat het evenwicht tussen de twee percelen verstoord is, dan zal de vrederechter maatregelen nemen om dat evenwicht te herstellen: 

een vergoeding die de hinder compenseert;
het betalen van de kosten om compenserende maatregelen te nemen (vb. de eigenaar van een café moet betalen om zijn zaak beter te isoleren, zodat de buren minder last hebben van de luide muziek);
het bevel om de handeling die het evenwicht veroorzaakt te stoppen.

De rechter zal vooral heel voorzichtig zijn om die laatste mogelijkheid te gebruiken. Dat kan enkel als dat bevel niet leidt tot een nieuw onevenwicht, en het een normaal gebruik en genot van het perceel niet in de weg staat.

Preventieve en gepaste maatregelen

Je hoeft zelf niet te wachten tot er hinder is om stappen te ondernemen. De rechter kan ook preventieve maatregelen opleggen als er ernstige en manifeste risico’s zijn inzake veiligheid, gezondheid of vervuiling. 

Kort samengevat kan je stellen dat de wet een evenwicht zoekt tussen de belangen van de twee buren. En als dat evenwicht verstoord is, dan moet dat hersteld worden met gepaste maatregelen. 

Voorbeelden van burenhinder en oplossingen

Met enkele voorbeelden van bovenmatige burenhinder krijg je een beter zicht op de verschillende soorten burenhinder. We werpen ook een meer concrete blik op de regels. 

We bekijken ook wat je kan doen tegen burenhinder en bieden enkele oplossingen.