Nieuws

Elk kind blootgesteld aan pesticiden

19 september 2019

In de lente van 2019 hebben we de urine van 84 kinderen tussen 2 en 15 jaar oud laten analyseren. Ze woonden verspreid over het hele land. Bij alle kinderen hebben we sporen teruggevonden van recente blootstelling aan een of meerdere insecticiden. Bij sommige stoffen, vooral dan de verstoorders van de hormoonhuishouding en van het voortplantingssysteem, is geen enkele dosis risicovrij.

Elk kind blootgesteld

De insecticiden op basis van pyretoïden en organische fosfor waarop ons onderzoek was gericht, horen tot de meest gebruikte pesticiden. Ze worden ingezet in de land- en tuinbouw, in de industrie, maar ook thuis om de strijd aan te gaan met tal van soorten van insecten. Door de omvang van het gebruik en hun verspreiding zijn we allemaal aan deze insecticiden blootgesteld – doordat we ze inslikken of inademen of nog door contact via de huid.

Pesticiden die in ons lichaam terechtkomen, worden omgezet in verschillende metabolieten, dat zijn afbraakproducten van de werkzame stoffen in pesticiden. Die metabolieten worden vervolgens uitgescheiden via de urine. Het zijn die markers – 4 voor de insecticiden op basis van pyretroïden en 6 voor die op basis van organische fosfor – die Test Aankoop in de urine van 84 kinderen heeft opgespoord om zich een beeld te vormen van hun blootstelling aan een 30-tal risicovolle, "niet-persistente" pesticiden. Dit betekent dat de metabolieten soms pas enkele uren of enkele dagen na blootstelling te vinden zijn in de urine.

100 % van de geteste kinderen is blootgesteld

Na het onderzoek kunnen we met zekerheid zeggen dat alle kinderen die aan het onderzoek hebben meegewerkt kort voor de staalname werden blootgesteld aan ten minste één organischefosforinsecticide, en dat 83 van hen aan minstens één insecticide op basis van pyretroïden werden blootgesteld. Geen enkel urinestaal was dus vrij van metabolieten van pesticiden.

Er is geen wettelijke norm die de maximale concentraties in de urine voor deze pesticiden vastlegt. Het is niet mogelijk om te voorspellen of de in de urine waargenomen concentraties nadelige gevolgen zullen hebben voor de gezondheid van de kinderen. Het verband met een of andere aandoening is des te moeilijker vast te stellen omdat kinderen dagelijks aan verschillende chemische stoffen worden blootgesteld die ook toxische effecten kunnen hebben.

We kunnen enkel stellen dat, voor bepaalde stoffen die de hormoonhuishouding en het voortplantingssysteem verstoren, geen enkele dosis totaal risicovrij is.

Blootstelling vermijden

Volgens ons moet er dringend op alle niveaus actie worden ondernomen om de blootstelling aan de vaak toxische pesticiden zoveel mogelijk te beperken. Dat geldt voor de hele bevolking, maar in het bijzonder voor kinderen. Zowel het professionele als het huishoudelijke gebruik ervan moet verminderen, en op termijn moeten ze geleidelijk verdwijnen uit de landbouw, de voeding en ons dagelijks leven.

Wat kun je zelf doen om te vermijden dat je kind wordt blootgesteld aan schadelijke stoffen. Lees onze tips.

Naar de tips