Dossier

Als je een conflict hebt met je aannemer of architect

08 april 2019
Verzoeningscommissie Bouw bouwproblemen

Bouwgeschillen zijn jammer genoeg realiteit: koudebruggen, barsten in de ruwbouw, waterinfiltratie … Naar de rechtbank stappen is onbetaalbaar, je bent beter af bij de Verzoeningscommissie Bouw. Wij behartigen daar jouw belangen!

Wanneer je een klacht hebt over het ontwerp van je architect of over de uitvoering van de bouwwerken door een aan nemer, is de stap naar de rechtbank heel moeilijk. Maar dat hoeft ook niet: je kunt het geschil evengoed buiten het gerecht om laten beslechten, meer bepaald door een expert van de Verzoeningscommissie Bouw. Dat is een volwaardig alternatief voor de rechtbank, de instantie heeft officieel de bevoegdheid om zich uit te spreken over geschillen tussen consumenten en bouwprofessionals. Goedkoper, sneller en toegankelijker bovendien. En wij zijn er ook nog eens om jouw belangen te behartigen!

Vier troeven

1. Het is goedkoper dan voor de rechtbank. 
Op de rechtbank moet je als je een gerechtelijk expert wilt, al gauw € 1 500 à € 3 000 voorschieten. Voor velen is dat onbetaalbaar, voor een zaak waarvan de uitkomst onzeker is. 
Bij de commissie start je met een basisbedrag van € 275 plus btw, dus € 332,75, per partij, en daar kunnen de kosten zich toe beperken als het geschil bij een eerste plaatsbezoek door een expert reeds kan worden beslecht, wat meestal het geval is. Als bijkomend onderzoek nodig is, komen er kosten bij, maar daar moet een bestek van worden opgemaakt dat moet worden goedgekeurd door de aanvrager. 

2. Het gaat veel sneller dan voor de rechtbank. 
Een rechtszaak sleept over het algemeen zeer lang aan: een tot twee jaar gewoon in eerste aanleg is niet uitzonderlijk. Vaak door allerhande procedurele kunstgrepen. 
Bij de commissie moet een geschil binnen zes maanden afgerond zijn.

3. Het is toegankelijker dan een rechtbank.
Consumenten zijn bang om naar de rechtbank te stappen. 
De commissie van haar kant is laagdrempelig: er is slechts een minimum aan formaliteiten en een advocaat is niet onmisbaar. 

4. Wij behartigen jouw belangen.
Test Aankoop zetelt binnen de commissie als vertegenwoordiger van de consumenten. Je kunt er dus van op aan dat jouw belangen worden behartigd. Je staat dus niet alleen tegen de beroepsverenigingen die de aannemers en de architecten vertegenwoordigen.

Kan iedereen daar terecht?

Ja, op voorwaarde dat beide partijen schriftelijk de bevoegdheid van de commissie hebben aanvaard. Daardoor verklaren ze zich ermee akkoord dat een van hen een geschil aan de commissie kan voorleggen.

Het is dus het best wanneer je de bevoegdheid van de Verzoeningscommissie Bouw meteen in het contract met de aannemer en de architect hebt laten opnemen. 

Maar ook als er niet zo’n beding is, belet niets je om op het ogenblik dat er eenmaal een geschil is ontstaan, te proberen om de tegenpartij ervan te overtuigen om naar de commissie te stappen. Dat gebeurt in de praktijk heel geregeld.

Kan dat voor alle bouwgeschillen?

Neen. Je klacht moet betrekking hebben op een of meer gebreken in het ontwerp van de architect of de uitvoering van de werken. 

De commissie zal je dus niet kunnen helpen als je meent dat je architect te veel ereloon aanrekent of je aannemer te veel factureert, tenzij een technisch geschil aan de basis ligt.

Hoe verloopt de geschillenbeslechting?

De commissie stelt een expert aan die ter plekke gaat kijken bij de consument. Ze beschikt over een pool van 250 mensen die bij haar een speciale opleiding als expert-verzoener hebben gevolgd. Ze hebben elk hun specialisatie in een of andere bouwtechniek en al ten minste 10 jaar ervaring daarin. 

De expert probeert de partijen te verzoenen. Hij legt alles achteraf vast in een verslag. Beide partijen hebben zich er op voorhand akkoord mee verklaard dat ze dat verslag als bindend zouden aanvaarden.

Die verzoening lukt voor de meeste dossiers. 

Als verzoenen echter onmogelijk blijkt en een van de partijen daarna naar de rechter stapt, is ook die gebonden door het verslag en zal hij meestal geen nieuwe expertise laten uitvoeren. Dat zal de procedure aanzienlijk versnellen. Dus ja, zelfs als er geen verzoening in zit, is het geen verloren moeite.

Contacteer de Verzoeningscommissie Bouw

Mail: emmanuelle.salvatori@just.fgov.be
Tel.: 02 504 97 86, elke werkdag van 9.30 tot 12.30 uur en van 14 tot 16 uur
Website: http://www.bouwverzoening.be/