Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

 1. Doel van het klachtenbox-platform

  De consumentenorganisatie Test Aankoop stelt de consument, zowel met als zonder hoedanigheid van abonnee van de organisatie, in staat om via het online klachtenbox-platform rechtstreeks een bedrijf aan te schrijven waarmee hij in conflict is of waarmee hij een meningsverschil heeft.

  Het doel van dit platform is om via dialoog consument en bedrijf toe te laten samen tot een oplossing van het geschil te komen. De consument formuleert zijn klacht via het platform (pc en smartphone) en het bedrijf beantwoordt deze klacht eveneens via het platform.

 2. Gebruiksvoorwaarden

  1. Inloggen/Registreren

   Om het klachtenbox-platform van Test Aankoop te kunnen gebruiken, moet de gebruiker  zich kenbaar maken. Hij doet dit door aan te melden op de website indien hij abonnee is van Test Aankoop, dan wel door zich voorafgaandelijke te registreren indien hij geen abonnee is van de organisatie. Pas na registratie zal de gebruiker kunnen inloggen. Daar het platform tot doel heeft consument en bedrijf in dialoog te laten treden, dient de gebruiker die zich registreert correcte gegevens te verstrekken. Dit niet doen zal tot gevolg hebben dat het bedrijf tegen wie de klacht gericht is, niet in de mogelijkheid zal gesteld worden de gebruiker te identificeren, en zal bijgevolg geen oplossing kunnen aangeboden worden.

   Door gebruik te maken van het klachtenbox-platform geeft de gebruiker uitdrukkelijk aan akkoord te zijn met huidige gebruiksvoorwaarden.

  2. Gebruik van het platform

   Het platform dient voor strikt persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden.

   De gebruiker erkent dat alleen hij aansprakelijk is voor de bijdragen die hij op het online platform heeft geplaatst, voor alle gevolgen die daaruit kunnen voortkomen en voor elke niet-nakoming van zijn verplichtingen krachtens de wettelijke regelingen en bepalingen, die op dit platform van toepassing kunnen zijn.

   Test Aankoop draagt geen enkele aansprakelijkheid, noch tegenover de gebruiker die, al dan niet publiek, bepaalde bijdragen geplaatst heeft op het platform, noch tegenover het bedrijf, firma of rechtspersoon die het voorwerp uitmaakt van deze bijdragen

   De gebruiker verbindt zich ertoe om in zijn klacht(en) geen berichten te plaatsen die bedreigend, beledigend, lasterlijk of racistisch zijn, of die tot geweld aanzetten, gevaarlijke praktijken aanmoedigen, een inbreuk plegen op het privéleven van een persoon of zouden indruisen tegen elke andere wettelijke of reglementaire bepaling die van kracht is.

   Dit wel doen kan sancties tot gevolg hebben, met name:

   • eerst ontvangt de gebruiker die de gebruiksvoorwaarden niet zou naleven, per e-mail een waarschuwing;
   • als hij de inbreuk nog eens pleegt, kan Test Aankoop na een bespreking daarvan de gebruiker tijdelijk de toegang tot het platform ontzeggen, en dit gedurende een dag tot een maand (in geval van systematische of herhaaldelijke inbreuken). Daarna krijgt hij eventueel opnieuw toegang;
   • in geval van een ernstige inbreuk kan de uitsluiting definitief zijn. Elke poging om zich opnieuw in te schrijven zal dan resulteren in de verwijdering van de accounts en de berichten.

   Ook verbindt de gebruiker zich ertoe om geen inhoud online te plaatsen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, tenzij hij daarvoor de uitdrukkelijke toestemming heeft gekregen van de eigenaar van deze rechten, of er zelf de auteur van is.

   Bovendien is het verboden om een bericht te plaatsen dat privégegevens van een derde bevat (uitgezonderd de gegevens van het bedrijf dat het voorwerp uitmaakt van de klacht), zoals e-mail- of postadressen, een telefoonnummer of enig ander element waarmee iemand kan worden geïdentificeerd.

   Een gebruiker mag evenmin reclame maken of aanbiedingen met een commercieel oogmerk plaatsen. Ook verboden is het vermelden van links naar commerciële websites, of elke andere praktijk die naar reclame verwijst.

   Eveneens mag een gebruiker geen hyperlinks meedelen of vragen, die naar andere websites of fora met een onwettige inhoud verwijzen.

   Als van identieke of soortgelijke berichten meerdere exemplaren worden geplaatst, kan dit als spamming worden beschouwd. Een gebruiker mag trouwens geen berichten plaatsen waarvan hij niet de auteur is, en evenmin de identiteit of de schuilnaam van iemand anders aannemen.

  3. Hoe werkt het systeem

   Elke consument, lid of niet van Test Aankoop, heeft de mogelijkheid om via het klachtenbox-platform een klachtenbrief op te stellen en te laten sturen naar het bedrijf waarmee hij een geschil (in de brede zin van het woord) heeft. Nadat hij zich heeft ingelogd of geregistreerd, krijgt de consument toegang tot de interface van het platform, van waar hij zijn klacht zal kunnen opstellen.

   De gebruiker zal het bedrijf selecteren uit een beperkte lijst die hem door het systeem zal worden voorgelegd, dan wel zelf het bedrijf aanmaken op het platform. In dit laatste geval zal de gebruiker er zorg voor dragen dat de ingegeven contactgegevens wel de juiste zijn, zo niet zal deze klachtenbrief het bedrijf nooit bereiken.

   Vervolgens zal het systeem aan de gebruiker vragen de aard zijn klacht te omschrijven, alsook een meer uitgebreid relaas te schrijven over het geschil, en welke oplossing de voorkeur van de gebruiker geniet. De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn klachtenbrief te individualiseren door bepaalde referenties te vermelden, en door documenten als bijlage te voegen.

   Van zodra alle nodige gegevens ingevuld zijn, kan de gebruiker deze klacht doorsturen naar het bedrijf waarmee hij een geschil heeft. Deze firma ontvangt een e-mail met daarin de klacht en de bijgevoegde documenten. Hierop kan zijn per gewone email antwoorden.

   De gebruiker, die de klacht heeft verstuurd, ontvangt een kennisgeving van zodra de firma op zijn klachtenbrief geantwoord heeft. De gebruiker kan hierop dan weer antwoorden, enz.

   Indien er geen bevredigende oplossing werd aangeboden aan de gebruiker, heeft deze de mogelijkheid om het volledige dossier over te hevelen naar de diensten van Test Aankoop (50 advocaten), die hem verder zullen bijstaan in het zoeken naar een oplossing.

  4. Aansprakelijkheid

   Het is belangrijk te weten dat Test Aankoop niet tussenkomt in het mailverkeer dat zal plaatsvinden tussen de gebruiker en de firma. Test Aankoop stelt enkel een platform ter beschikking van zowel consument als bedrijf of handelaar, dat hen autonoom in staat moet stellen hun geschil op te lossen.

   Alhoewel Test Aankoop de nodige voorzichtigheid aan de dag heeft gelegd bij de ontwikkeling van dit platform, kan een probleem, technische of andere, nooit worden uitgesloten. Test Aankoop kan hierbij echter geen enkele aansprakelijkheid worden aangewreven ingeval van slecht functioneren van het platform. Wel zal Test Aankoop alles in het werk te stellen om het platform weer snel online te krijgen.

   De gebruiker is er zich bovendien terdege van bewust dat het platform een instrument is om een minnelijke oplossing te bewerkstelligen, en in geen enkel geval in de plaats kan gesteld worden van een officiële, per aangetekend schrijven, verstuurde ingebrekestelling.

   De gebruiker weet dat het versturen van een bericht via het platform niet de stuiting of schorsing van de verjaring tot gevolg heeft. Test Aankoop kan derhalve voor het verjaren van een vordering niet aansprakelijk worden gesteld.  In voorkomend geval zal de gebruiker ten gepaste tijde contact opnemen met een advocaat, die hiertoe het nodige zal kunnen doen.

   De gebruiker zal de geijkte middelen aanwenden om zijn rechten te vrijwaren, waarbij Test Aankoop hem uiteraard kan helpen.

   Indien de onderhandelingen tussen gebruiker en bedrijf via het platform evenwel geen bevredigend resultaat oplevert, kan de gebruiker beslissen het dossier te escaleren naar de “50 advocaten” van Test Aankoop, waarna deze dienst het dossier in handen zal nemen om de gebruiker bij te staan in zijn zoektocht naar een oplossing.

   Test Aankoop zal alle tot haar beschikking hebbende middelen aanwenden om een positieve uitkomst te benaarstigen, doch het spreekt voor zich dat Test Aankoop geen positief resultaat kan garanderen, daar deze afhankelijk is van de bereidwilligheid van het bedrijf waartegen de klacht werd geformuleerd..

Hulp nodig?

Bel ons op 02 892 37 05

Maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 - 13u tot 17u (vrijdag tot 16u)