Info

Disclaimer

03 juli 2017

Disclaimer

Terug

Gebruiksvoorwaarden 
De gebruiker van de databank geneesmiddelen is zich volledig bewust van het feit dat deze databank slechts een beperkt hulpmiddel is bij het opvolgen van zijn gewoonten op het vlak van gebruik van medicijnen. De databank geeft de gebruiker de mogelijkheid kennis te nemen van betere of goedkopere alternatieve geneesmiddelen.

Alhoewel Test-Aankoop elke mogelijke voorzorg aan de dag heeft gelegd bij de ontwikkeling en in het samenstellen van de databank geneesmiddelen, is de gebruiker er zich goed van bewust dat de databank in geen enkel geval de rol van de arts en/of apotheker van de gebruiker overneemt. De gebruiker zal de databank niet gebruiken als vervangmiddel voor degelijk medisch advies. De databank heeft enkel een informatieve waarde en geeft algemene informatie over welke geneesmiddelen te gebruiken in geval van bepaalde klachten of ongemakken.

De databank heeft niet de intentie om zich in de plaats te stellen van degelijk opgeleid medisch personeel (dokter, apotheker). Wanneer de gebruiker van de databank concrete vragen heeft over zijn medische toestand dient hij onmiddellijk medisch advies in te winnen, ongeacht wat de databank zou stellen.

De databank is slechts een hulpmiddel, de gebruiker blijft er zich van bewust dat hij zelf instaat voor zijn geneesmiddelengebruik. De gebruiker van de databank blijft zelf verantwoordelijk voor de inname van het (de) geneesmiddel(en). De gebruiker is er zich terdege van bewust dat een technisch hulpmiddel niet onfeilbaar is, ongeacht de zorg die er bij de realisatie ervan aan de dag werd gelegd.

Test-Aankoop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen, van welke aard ook, voortvloeiend uit het foutief, onverantwoord of lichtzinnig gebruik van de applicatie.

Bronnen
De prijzen van de geneesmiddelen zijn gebaseerd op de databank van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (
www.bcfi.be) en worden maandelijks geüpdatet.

De bijsluiters en de lijst van tijdelijk onbeschikbare geneesmiddelen worden ter beschikking gesteld door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en worden op regelmatige basis geüpdatet.

De foto’s  en de samenstelling van de hulpstoffen van de geneesmiddelen werden ter beschikking gesteld door Medipim CBVA en worden op regelmatige basis geupdatet.

De beoordelingen zijn gebaseerd op onafhankelijke en wetenschappelijk degelijk onderbouwde bronnen. Het is een algemene beoordeling toepasselijk voor een grote groep van mensen en niet voor specifieke uitzonderlijke individuele gevallen.
De geneesmiddelen werden door een team van artsen en apothekers van Test-Aankoop beoordeeld op hun veiligheid en werkzaamheid. Zij baseerden zich daarvoor op de beschikbare, wetenschappelijke bronnen en hielden rekening met mogelijke nevenwerkingen. Bij het opstellen van de beoordelingen hielden ze rekening met de indicaties waarvoor het geneesmiddel is geregistreerd. Die indicaties zijn de aandoeningen of klachten waarbij het geneesmiddel kan worden gebruikt, vermeld in de bijsluiter. Niet-geregistreerde indicaties of gebruik "off-label" valt buiten deze beoordeling. 
We groepeerden de geneesmiddelen die voor dezelfde aandoening kunnen worden gebruikt, zoals middelen tegen een hoge bloeddruk of geneesmiddelen tegen constipatie. Binnen elke klasse beoordeelden we de werkzaamheid van de verschillende medicijnen.
Alle beoordelingen zijn eveneens afgetoetst en besproken met 2 externe artsen, Prof. Bogaert en Dr. De Loof. De eindbeslissingen, inhoudelijk en qua concept, werden door de eigen redactie in alle onafhankelijkheid genomen.

De gebruikte bronnen voor de beoordelingen zijn:

Hoewel Test-Aankoop zich inspant om accurate en actuele informatie te verschaffen, kan zij de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan niet garanderen.