Nieuws

Test Aankoopbarometer: je koopkracht is gestegen in 2020

15 maart 2021

Uit onze grote jaarlijkse enquête blijkt dat de meerderheid van de Belgische gezinnen gemakkelijker producten en diensten kon kopen in 2020 dan in 2019. Toch is er ook een minderheid die rechtstreeks werd getroffen door de coronacrisis.

In het algemeen is de koopkracht van Belgische gezinnen er op vooruit gegaan in vergelijking met 2019. De koopkrachtbarometer van Test Aankoop is in 2020 dan ook met 2,3 punten gestegen, van 53,8 naar 56,1. We hebben daarvoor 4 856 Belgen bevraagd, representatief op vlak van geslacht, regio, opleidingsniveau en leeftijd.

Volgens de gegevens die we hebben verzameld hebben gezinnen die lager dan 33,1 scoren op de koopkrachtbarometer moeite om het hoofd boven water te houden. Wie boven een index van 57,1 zit, leeft dan weer comfortabel. Uit onze enquête blijkt dat 3 % van de Belgische bevolking zware financiële problemen heeft, dat 47 % af te rekenen heeft met lichte problemen en dat 50 % zonder problemen alle kosten overbrugd.

Winnaars... maar ook verliezers

Opgelet: het gaat hier om een globaal overzicht. Alle beperkingen en sluitingen ten gevolge van de pandemie hebben een kloof geslagen tussen degenen die gewoon verder konden blijven werken en degenen die minder of helemaal niet meer konden werken.

Volgens onze barometer oordeelt 71 % dat de crisis geen impact had op hun inkomsten, maar 7 % verklaart meer dan een kwart van zijn inkomsten te zijn verloren. Het indexcijfer van de eerste groep bedraagt 59,9; dat van de tweede groep slechts 45,8. Aangezien de zwaarst getroffen groep minder dan een kwart van de bevolking vertegenwoordigt, is de algemene balans positief.

Uitgaven zijn verminderd

Hoe kunnen die goede cijfers worden verklaard? Door de lockdown, sluitingen van winkels en beperkte mobiliteit waren bepaalde uitgaven op zijn minst tijdelijk onmogelijk. Ons beeld van de crisis is ook gedeeltelijk vervormd doordat media focussen op sectoren die werden getroffen door de pandemie. Ten slotte hebben verschillende hulppakketten de schok voor de getroffenen ook wel wat kunnen opvangen.

Sommige uitgaven wegen zwaarder dan andere


50 % van de ondervraagden – of 5 procentpunten meer dan de barometer in 2019 aangaf – beweert geen noemenswaardige problemen te hebben ondervonden voor de zes hoofddomeinen. 47 % - of 5 procentpunten minder dan in 2019 - beweert soms problemen te hebben en 3 % geeft aan dat ze voortdurend problemen hebben of zelfs helemaal niet in staat zijn om bepaalde uitgaven te doen.

Zelfs voor degenen die moeilijkheden hebben om de nodige uitgaven te doen, is de situatie verbeterd tegenover vorig jaar. Vooral voor de uitgavenposten gezondheidszorg, huisvesting en mobiliteit. Daarentegen is voeding tegelijkertijd een belangrijker domein geworden in de ogen van consumenten, maar ook minder betaalbaar voor sommige huishoudens.

Eenoudergezinnen (indexcijfer 42,7) en gezinnen waarvan een of beide ouders werkloos zijn kenden het afgelopen jaar de meeste moeilijkheden. Gepensioneerden konden hun inkomen echter in stand houden.

Er is meer gespaard

Aangezien de uitgaven zijn gedaald, werd het spaarboekje aangespekt bij die Belgen die hun inkomen konden behouden. 23 % van de ondervraagden vond sparen gemakkelijk of heel gemakkelijk, tegenover 17 % het jaar voordien. Het percentage dat moeilijk of zelfs onmogelijk kon sparen is gezakt van 37 % in 2019 naar 31 % in 2020.

Iets meer pessimisme voor 2021

Wanneer we vroegen om een voorspelling te doen over de evolutie van hun koopkracht in 2021 dacht 21 % van de Belgen dat die ongewijzigd zou blijven, 29 % vreesde dat hun koopkracht zou dalen en 14 % vermoedde dat die zou stijgen.