Vergelijk renovatieleningen

Lening voor verbouwingen: veelgestelde vragen

Een renovatielening is een vorm van consumentenkrediet. Veel banken hanteren twee rentevoeten: 

  • één voor een gewone lening voor verbouwingen
  • één voor een “groene” lening. Let wel: zo’n lening is niet altijd uitsluitend bedoeld voor energiebesparende maatregelen, maar bijvoorbeeld ook voor veiligheidswerken. Bovendien moet bij veel banken niet per se het volledige geleende bedrag dienen voor energiebesparende investeringen, maar slechts een deel.

Wij beschikken over een vergelijkingstool voor renovatieleningen waarmee je de goedkoopste tarieven kunt vinden. Dat hangt af van het soort lening dat je kunt krijgen, het bedrag dat je wilt lenen en de afbetalingstermijn.

NAAR ONZE VERGELIJKINGSTOOL VOOR RENOVATIELENINGEN

Weet ook dat je een verbouwing eigenlijk op verschillende manieren kunt financieren. Je kunt daar alles over lezen in ons dossier over lenen voor een renovatie.

In wat volgt, gaan we nader in op deze aspecten:

Hoeveel geld kan ik maximaal lenen voor mijn verbouwingen?

Een lening voor verbouwingen is een vorm van consumentenkrediet. En voor alle vormen van consumentenkrediet waarvoor Boek VII van het Wetboek van Economisch Recht van 28/2/2013 van toepassing is, geldt momenteel een maximum van € 75 000.

Als je méér leent, is de kredietgever niet verplicht om je de bescherming te bieden die in die wet werd opgelegd.

Mag een kredietgever het krediet zo duur maken als hij wil?

Het tarief van een consumentenkrediet moet worden uitgedrukt als een jaarlijks kostenpercentage, of kortweg JKP. Dat moet alle kosten van het krediet omvatten. Dus als bijvoorbeeld een verzekering wordt opgelegd of als er administratieve kosten zijn, moeten die kosten inbegrepen zijn.  

Kredietgevers zijn vrij om dat JKP te bepalen, met één beperking: de wetgever heeft vastgelegd hoeveel ze maximaal in rekening mogen brengen. 

Er zijn diverse maxima, volgens de kredietformule en het kredietbedrag. Ze kunnen twee keer per jaar worden herzien, telkens op 1/6 en 1/12, volgens de evolutie van bepaalde referentie-indexen. Wij beschikken over een dossier waarin je meer details kunt lezen over wat een consumentenkrediet je maximaal mag kosten.

Kan ik me nog bedenken als ik al heb getekend voor de lening?

Ja, je kunt dat binnen een bepaalde termijn. Voor een lening voor verbouwingen heb je 14 kalenderdagen bedenktijd, te rekenen vanaf de dag waarop je de kredietovereenkomst hebt getekend. 

Tijdens die 14 dagen kun je dus nog op je beslissing terugkomen en uiteindelijk afzien van de overeenkomst die je had getekend, zonder dat je daarvoor een reden moet opgeven. Je moet dan alleen in een aangetekende brief aan de kredietgever laten weten dat je aan het krediet wenst te verzaken. 

Let wel! Het is niet omdat je nog van de kredietovereenkomst kunt afzien dat je ook automatisch van de verkoop verlost bent. Stel dat je een bestelbon hebt getekend om zonnepanelen te kopen en je daarvoor een krediet had aangegaan: dan kun je dat krediet daarna weliswaar nog binnen 14 kalenderdagen opzeggen, maar de bestelbon voor de zonnepanelen blijft geldig, anders gezegd, strikt genomen moet je de zonnepanelen toch kopen.

Ben ik verplicht om een beding van loonafstand te tekenen bij een renovatielening?

Tja, niemand tekent graag zo'n beding want daarmee geef je de kredietgever het recht om rechtstreeks bij je werkgever een deel van je loon op te eisen als je niet op tijd afbetaalt (hij mag dat zonder dat er een rechtbank aan te pas moet komen!). Maar het probleem is dat wie weigert om dat beding te tekenen, riskeert de lening niet te krijgen ... 

Goed om te weten: je riskeert nooit je loon volledig te moeten afstaan. De wetgever heeft daar een maximum voor vastgelegd (het bedrag wordt jaarlijks herzien).

Loop ik een risico als ik mij borg stel voor een lening?

Jazeker, want door je borg te stellen verbind je je er tegenover de kredietgever toe om de schuld van een andere persoon te betalen als die de overeenkomst niet naleeft. 

Denk beter twee keer na alvorens je borg te stellen, want die verbintenis is niet te onderschatten. Kredietgevers vragen namelijk bijna altijd een "hoofdelijke en ondeelbare" borg. "Hoofdelijk" betekent dat zij zich rechtstreeks tot jou, de borgsteller, mogen wenden, zonder dat ze eerst alle middelen moeten hebben aangewend om de schuldenaar te doen betalen. "Ondeelbaar" geeft aan dat als meerdere personen zich borg hebben gesteld, de kredietgever de volledige som van eender wie van hen mag vorderen, m.a.w. je riskeert de hele nog verschuldigde som in je eentje te moeten ophoesten. 

Toch ben je ten dele wettelijk beschermd. Je moet bijvoorbeeld altijd vooraf worden ingelicht over elke wijziging in de kredietovereenkomst. Je verbindt je ook enkel en alleen voor het kredietbedrag.

Wat gebeurt er als ik mijn lening voor verbouwingen niet op tijd afbetaal?

Zodra blijkt dat je je een maand niet aan je verplichting hebt gehouden, stuurt de kredietgever je een rappel. Als je de volgende maand nog altijd niet in orde bent, volgt een ingebrekestelling met de eis om binnen een maand alle achterstallen te betalen. Ga je daar niet op in, dan zijn de gevolgen heel zwaar:

  1. Het krediet stopt.
  2. De kredietgever zal in één keer dit van je eisen: de achterstallige betalingen + het kapitaal dat je nog verschuldigd bent + een schadevergoeding. Hij zal daarbovenop verwijlintresten aanrekenen zolang je niet betaalt.
  3. Daarnaast word je opgenomen in de lijst van wanbetalers bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Zelfs als je je alle achterstallige betalingen hebt aangezuiverd, zul je daar nog een jaar in vermeld blijven, wat een serieuze belemmering zal zijn als je ergens een nieuw krediet zou willen aanvragen, bijvoorbeeld een hypotheeklening. Alle kredietgevers zijn immers verplicht om bij die instantie inlichtingen over je in te winnen alvorens een nieuw krediet toe te kennen.
  4. In bepaalde gevallen kunnen er nog andere negatieve gevolgen zijn. Is het een krediet op twee namen, dan deelt de andere partij uiteraard in de klappen. Ook de persoon die zich borg heeft gesteld voor jouw krediet en dus heeft beloofd om te betalen als jij dat niet doet, zit in hetzelfde schuitje. Heb je een loonoverdracht ondertekend? Dan kan de kredietgever een deel van je inkomsten opeisen – er zijn wettelijke beperkingen – zonder dat daarvoor hij eerst naar de rechtbank moet. Je kunt dat weliswaar soms aanvechten, maar doe dat niet zonder juridisch advies in te winnen.

Wat betekent het dat ik door mijn lening word opgenomen in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Ongeacht of je stipt afbetaalt of niet, zodra je de kredietovereenkomst hebt getekend, zullen je gegevens worden opgenomen in de Centrale voor Kredieten voor Particulieren. Dat is een openbare gegevensbank met twee soorten van bestanden:
  • In het positieve bestand worden de gegevens verzameld van alle consumenten die een krediet hebben lopen.
  • De wanbetalers komen in het negatieve bestand terecht. 

Telkens wanneer je een krediet aanvraagt, is de kredietgever verplicht om die kredietcentrale te raadplegen. Zo ziet hij meteen welke leningen je allemaal hebt lopen, voor hoeveel geld, en of je al dan niet correct afbetaalt. Kwestie van een goed beeld te hebben van je financiële situatie vóór hij jou als cliënt aanvaardt. En de kredietgever die je daadwerkelijk een krediet toekent, moet dat binnen twee dagen na de ondertekening van het contract aan de kredietcentrale melden. 

Je mag de kredietcentrale vragen wat er precies over jou wordt bijgehouden, dat is je volste recht.

Kan ik volledig zelf bepalen over hoeveel tijd ik de afbetaling van de lening wil spreiden?

De looptijd van je renovatielening werd bij de aanvang vastgelegd. Die is hoe dan ook wettelijk beperkt, de maximale afbetalingstermijn hangt af van het bedrag van de lening.