Dossier

De onroerende voorheffing

01 september 2012
De onroerende voorheffing

01 september 2012

De onroerende voorheffing is een jaarlijks terugkerende belasting op huizen en andere onroerende goederen, die aan de gewesten toekomt.

De onroerende voorheffing (O.V.) is een gewestelijke materie. Elk gewest mag dus zijn eigen regels mag uitwerken. Daardoor zijn er een aantal verschillen binnen ons land, maar er zijn ook punten van overeenstemming.

Onder bepaalde voorwaarden hebt u recht op een vermindering van de O.V. Dat kan te maken hebben met uw gezinssituatie of met de woning zelf. Soms wordt de vermindering automatisch toegekend, soms is het aan u om ze aan te vragen.

De basisregels

Een nieuwbouw wordt pas belast vanaf het jaar waarin u het pand in gebruik hebt genomen.

Als u een bestaand pand koopt, is het de verkoper die voor de fiscus de O.V. voor dat jaar volledig verschuldigd is. Maar meestal zal de notaris u vragen om een deel voor uw rekening te nemen, in verhouding tot de periode dat u eigenaar bent van het pand.

De basis voor de O.V. is het geïndexeerde bedrag van het kadastraal inkomen (K.I.) dat aan het onroerend goed werd toegekend. Toch kunnen eigenaars die qua K.I. op gelijke voet staan, al naargelang de gemeente toch een heel andere O.V. verschuldigd zijn. Want er is niet alleen het gewest dat bepaalt hoeveel u zult moeten betalen, ook de provincie en de gemeente, en soms de agglomeratie willen hun deel van de koek.

Een vermindering omwille van de gezinssituatie

In het Vlaams Gewest wordt automatisch een vermindering toegekend als ten minste twee kinderen hun domicilie hebben in de woning in kwestie én recht geven op kinderbijslag.

In de rest van het land is de voorwaarde dat u ten minste twee kinderen in leven hebt van wie ten minste één nog te uwen laste. U moet die vermindering de eerste keer zelf aanvragen; als ze eenmaal is goedgekeurd, wordt ze de volgende jaren automatisch verleend.

De rechten van de huurder

De verhuurder mag de O.V. in het huurcontract niet naar de huurder doorschuiven wanneer het huurpand het hoofdverblijf vormt van laatstgenoemde en die er gedomicilieerd is.

Als de gezinssituatie van de huurder aanleiding kan geven tot een vermindering van de O.V. die de verhuurder verschuldigd is, moet dat financieel voordeel toekomen aan de huurder.

Een vermindering omwille van de woning

  • Wanneer u eigenaar bent van een "bescheiden" woning, kunt u in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vermindering van de O.V. met 25 %.
  • Het Vlaams Gewest past voor een woning waar een energiedeskundige een E-peil van maximaal aan heeft toegekend, gedurende 10 jaar automatisch een vermindering toe van 20 % op de O.V. Voor een E-peil van 40 of nog minder stijgt de vermindering zelfs naar 40 %.
  • In het Waals Gewest moet de woning over een certificaat van passiefhuis beschikken. De vermindering zal wellicht voor het laatst worden verleend in 2012. U moet de woning zelf bewonen en mag geen andere woning bezitten. U hebt dan gedurende 4 jaar recht op een vermindering van de O.V., gaande van 80 % tot 30 %.
  • Wanneer u een woning bezit die een hele tijd heeft leeggestaan en u geen inkomsten heeft opgeleverd, kunt u vragen om het K.I. proportioneel, dus volgens het aantal dagen "onproductiviteit", te laten verlagen, waardoor ook de O.V. proportioneel zal verminderen. Het moet om volledige leegstand gaan, gedurende ten minste 90 dagen (180 dagen in het Waals Gewest). De leegstand mag niet aan u te wijten zijn.