Dossier

Belastingcontrole: het zwaard van Damocles?

26 juni 2015
Belastingcontrole: het zwaard van Damocles?

De fiscus kan nog terugkomen op uw belastingaangifte van de inkomsten van drie jaar tevoren. Wat staat u te wachten als hij dat doet?

Een belastingcontrole gebeurt niet noodzakelijk vóór de belastingberekening. Niet zelden berekent de fiscus de belasting op basis van iemands aangifte en onderzoekt hij pas daarna diens financiële situatie. U kunt dus nog controle krijgen nadat u uw aanslagbiljet hebt ontvangen. Kraai daarom niet te snel victorie als de fiscus akkoord lijkt te gaan met de beroepskosten die u hebt aangegeven. In gewone gevallen heeft hij tot drie jaar na het inkomstenjaar om een belastingaangifte te controleren.

Welke informatie kan de fiscus aan u vragen?

Uw controleur kan u eender welke gegevens en documenten vragen die nodig zijn om inzicht te krijgen in uw fiscale situatie, voor zover uw privacy wordt gerespecteerd.
Meestal stelt hij die vragen schriftelijk. Maar als de vraag eenvoudig is, bv. een vakje dat overduidelijk per vergissing verkeerd of niet is ingevuld, neemt hij vaak telefonisch contact op.

U bent verplicht om te antwoorden, tenzij:

  • dat voor u veel opzoekwerk en/of hoge kosten met zich meebrengt;
  • de vragen uitsluitend betrekking hebben op uw persoonlijke levenssfeer.

Alleen aan u?

Neen, uw controleur mag ook derden ondervragen, op voorwaarde dat die niet gebonden zijn door het beroepsgeheim (zoals dat het geval is voor bv. artsen, advocaten en notarissen).
Hij mag op het einde van het leasecontract van uw bedrijfswagen bv. aan de leasemaatschappij inlichtingen vragen over de overnameprijs.

Ook aan uw bank?

Ja, ondanks het bankgeheim dat in principe in ons land geldt, mag uw controleur uw bank wel degelijk bepaalde financiële gegevens vragen in het kader van de controle van uw aangifte. Hij mag dat echter alleen als er aanwijzingen zijn voor belastingontduiking (valse facturen, een niet-aangegeven buitenlandse bankrekening …) of als uw levensstandaard overduidelijk uw aangegeven inkomsten overstijgt.
Het bankgeheim wordt daarnaast automatisch opgeheven als u een bezwaarschrift hebt ingediend omdat u niet akkoord gaat met uw aanslagbiljet. In dat geval mag uw controleur dus sowieso bij uw bank aankloppen, weliswaar alleen voor inlichtingen met betrekking tot het onderwerp van uw aanklacht.

Ook aan andere belastingdiensten?

Ja, de verschillende fiscale instanties mogen zonder probleem nuttige informatie uitwisselen om de inkomsten van een belastingplichtige na te trekken. Daar is één grote uitzondering op: de inlichtingen die de controleur niet rechtstreeks kan verkrijgen vanwege het bankgeheim, mogen hem ook niet onrechtstreeks worden bezorgd.
Die mogelijkheid van gegevensuitwisseling bestaat ook met buitenlandse fiscale instanties. Als u bv. vastgoed bezit in Frankrijk, Nederland, Italië of Oekraïne, wordt de Belgische fiscus normaal gezien automatisch op de hoogte gebracht door de lokale fiscus. Ook als u bepaalde roerende inkomsten in een andere EU-lidstaat hebt geïnd – voornamelijk intresten van bankrekeningen en behoudens uitzonderingen coupons van obligaties, inkomsten uit obligatiefondsen en gemengde fondsen –, licht de lokale fiscus automatisch zijn Belgische confrater in. Die regel gaat alleen niet op als u dergelijke inkomsten in Oostenrijk int, omdat dat land voor de bronheffing kiest (daar wordt dus voorheffing ingehouden op de inkomsten). 

Mag uw controleur langskomen?

Ja, hij mag dat, maar alleen als u uw woning (gedeeltelijk) gebruikt voor beroepsdoeleinden en hij over een machtiging van de politierechter beschikt.