Dossier

Als je aan een belastingcontrole wordt onderworpen

26 juni 2015
Belastingcontrole: het zwaard van Damocles?

De fiscus kan nog terugkomen op je belastingaangifte van de inkomsten van drie jaar tevoren. Wat staat jou te wachten als hij dat doet?

Een belastingcontrole gebeurt niet noodzakelijk vóór de belastingberekening. Niet zelden berekent de fiscus de belasting op basis van iemands aangifte en onderzoekt hij pas daarna diens financiële situatie. Je kunt dus nog controle krijgen nadat je je aanslagbiljet hebt ontvangen. Kraai daarom niet te snel victorie als de fiscus akkoord lijkt te gaan met de beroepskosten die je hebt aangegeven. In gewone gevallen heeft hij tot drie jaar na het inkomstenjaar om een belastingaangifte te controleren.

Welke informatie kan de fiscus aan jou vragen?

Je controleur kan jou eender welke gegevens en documenten vragen die nodig zijn om inzicht te krijgen in je fiscale situatie, voor zover je privacy wordt gerespecteerd.

Meestal stelt hij die vragen schriftelijk. Maar als de vraag eenvoudig is, bijvoorbeeld een vakje dat overduidelijk per vergissing verkeerd of niet is ingevuld, neemt hij vaak telefonisch contact op.

Je bent verplicht om te antwoorden, tenzij:

  • dat voor jou veel opzoekwerk en/of hoge kosten met zich meebrengt;
  • de vragen uitsluitend betrekking hebben op je persoonlijke levenssfeer.

Mag de fiscus zich alleen tot jou wenden?

Neen, de controleur mag ook derden ondervragen, op voorwaarde dat die niet gebonden zijn door het beroepsgeheim (zoals dat het geval is voor bijvoorbeeld artsen, advocaten en notarissen).

Hij mag op het einde van het leasecontract van je bedrijfswagen bijvoorbeeld aan de leasemaatschappij inlichtingen vragen over de overnameprijs.

Mag de fiscus zich tot jouw bank wenden?

Ja, ondanks het bankgeheim dat in principe in ons land geldt, mag je controleur jouw bank wel degelijk bepaalde financiële gegevens vragen in het kader van de controle van je aangifte. Hij mag dat echter alleen als er aanwijzingen zijn voor belastingontduiking (valse facturen, een niet-aangegeven buitenlandse bankrekening …) of als je levensstandaard overduidelijk uw aangegeven inkomsten overstijgt.

Het bankgeheim wordt daarnaast automatisch opgeheven als jij een bezwaarschrift hebt ingediend omdat je niet akkoord gaat met je aanslagbiljet. In dat geval mag de controleur dus sowieso bij jouw bank aankloppen, weliswaar alleen voor inlichtingen met betrekking tot het onderwerp van jouw aanklacht.

Ook tot andere belastingdiensten?

Ja, de verschillende fiscale instanties mogen zonder probleem nuttige informatie uitwisselen om de inkomsten van een belastingplichtige na te trekken.

Daar is één grote uitzondering op: de inlichtingen die de controleur niet rechtstreeks kan verkrijgen vanwege het bankgeheim, mogen hem ook niet onrechtstreeks worden bezorgd.

Die mogelijkheid van gegevensuitwisseling bestaat ook met buitenlandse fiscale instanties. Als je bijvoorbeeld vastgoed bezit in Frankrijk, Nederland, Italië of Oekraïne, wordt de Belgische fiscus normaal gezien automatisch op de hoogte gebracht door de lokale fiscus. Ook als je bepaalde roerende inkomsten in een andere EU-lidstaat hebt geïnd – voornamelijk intresten van bankrekeningen en behoudens uitzonderingen coupons van obligaties, inkomsten uit obligatiefondsen en gemengde fondsen –, licht de lokale fiscus automatisch zijn Belgische confrater in. Die regel gaat alleen niet op als je dergelijke inkomsten in Oostenrijk int, omdat dat land voor de bronheffing kiest (daar wordt dus voorheffing ingehouden op de inkomsten). 

Mag je controleur bij jou langskomen?

Ja, hij mag dat, maar alleen als je je woning (gedeeltelijk) gebruikt voor beroepsdoeleinden en hij over een machtiging van de politierechter beschikt.