Nieuws

Nieuwe spelregels voor appartementeigenaars

04 januari 2019

Sinds 1/1/2019 gelden nieuwe regels voor het beheer van appartementsgebouwen. Het is soepeler geworden.

De wet over mede-eigendom werd herzien. We overlopen de belangrijkste nieuwe regels die sinds 1/1/2019 van kracht zijn.

1. Zodra er meer dan één eigenaar is binnen een gebouw, moet een basisakte worden opgesteld door een notaris. Het aanstellen van een syndicus is daarentegen nog steeds niet verplicht voor kleine eigendommen.

2. Het huishoudreglement moet nu een aantal regels omschrijven die vroeger in het reglement van mede-eigendom moesten worden opgenomen: de regels in verband met de algemene vergaderingen (de manier waarop ze worden bijeengeroepen, de werkwijze en de bevoegdheden) en het mandaat van de syndicus. Het document is verplicht, maar hoeft niet te worden opgesteld door een notaris.

3. De syndicus moet in zijn schriftelijke overeenkomst behalve de duur van de overeenkomst ook zijn bezoldiging en de lijst van zijn prestaties opnemen. Er zijn enerzijds de wettelijke prestaties (bv. het bijeenroepen van de algemene vergadering en het innen van de bijdragen). Die worden vergoed met een forfaitair bedrag. Anderzijds zijn er aanvullende prestaties (bv. een bouwgeschil opvolgen, offertes vragen bij aannemers). Voor die wordt een ander tarief afgesproken. Prestaties die niet in de lijst staan, worden niet vergoed, tenzij de algemene vergadering daar anders over heeft beslist.

4. De regels voor de beslissingen op de algemene vergadering van mede-eigenaars zijn versoepeld.
Voor belangrijke werken aan gemeenschappelijke delen (bv. dakisolatie) is slechts een tweederdemeerderheid nodig (vroeger driekwartmeerderheid). 
Wanneer het gaat om de afbraak en heropbouw van het gebouw, volstaat een meerderheid van vier vijfde (vroeger unanimiteit). 
Alleen de eigenaars die bijdragen aan de kosten voor het onderhoud van een gemeenschappelijk deel kunnen beslissen over het beheer ervan.

5. De mede-eigenaars moeten een reservefonds opbouwen. Dat fonds dient om niet-periodieke uitgaven te dekken, bv. het vernieuwen van de lift of de verwarming. De bijdragen moeten ten minste 5% bedragen van de gewone gemeenschappelijke kosten van het voorgaande jaar. Dat geldt voor bestaande én nieuwe gebouwen, maar nieuwe krijgen respijt tot vijf jaar na de voorlopige oplevering. De eigenaars kunnen de verplichting naast zich neerleggen als vier vijfde van hen akkoord gaat. 

6. Wanneer een mede-eigenaar zijn bijdragen niet betaalt, mag de syndicus zelf het initiatief nemen om daartegen op te treden. 


Heb je vragen over de spelregels binnen een mede-eigendom?  Aarzel niet, neem contact op met onze advocaten.

CONTACTEER ONZE ADVOCATEN