Info

Privacybeleid Browserextensie Beste Prijs

11 maart 2019

1. Onze activiteiten en diensten

Belgische Verbruikersunie Test-Aankoop VZW – Verbruikersunie Test-Aankoop CVBA (hierna collectief Test Aankoop genoemd) (‘Test Aankoop’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) respecteert uw privacy en engageert zich om uw persoonsgegevens te beschermen en transparant te communiceren over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken. Dit privacybeleid (‘beleid’) is van toepassing op uw gebruik van ‘Beste Prijs – Test Aankoop’, inclusief wanneer u websites bezoekt waarnaar wij u hebben doorverwezen of gebruikmaakt van eender welke andere gerelateerde dienst (de ‘diensten’).

In dit beleid wordt Test Aankoop, zoals geïdentificeerd in rubriek 10 hieronder, beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke.

‘Beste Prijs – Test Aankoop’ is een browserextensieapplicatie die wordt aangeboden door Test Aankoop.

Als u uw browser gebruikt om producten te zoeken op bepaalde retailwebsites waarnaar wij u hebben doorverwezen, zullen de diensten uw browser automatisch de websites van andere retailers laten controleren om te onderzoeken of die hetzelfde product aanbieden aan een lagere prijs. Als het product op een andere website aan een lagere prijs verkrijgbaar is, verwittigt ‘Beste Prijs – Test Aankoop’ u en geeft het u een koppeling naar een derde website die een lijst met de betreffende retailers met een lagere prijs bevat.

Dit beleid helpt u begrijpen welke van uw gegevens we verzamelen wanneer u de diensten gebruikt en hoe we die gegevens gebruiken. Dit beleid beschrijft ook de keuzes die u hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de toegang tot uw persoonsgegevens.

Onze privacypraktijken in het kort:

Doel

Rechtsgrond

Relevante persoonsgegevens

Bewaartermijn

Onze activiteiten uitvoeren en onze diensten aanbieden

Een overeenkomst tussen u en ons door het downloaden van onze ‘Beste Prijs – Test Aankoop’ en het aanvaarden van ons beleid

Surf- en gebruiksgegevens, IP-adres

2 jaar

2. Gebruikersgegevens

We verzamelen gegevens, inclusief persoonsgegevens die u ons verstrekt door het gebruik van de diensten. ‘Persoonsgegevens’ zijn gegevens die u direct of indirect kunnen identificeren als natuurlijke persoon, met name door uw surfactiviteiten. Die persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

 • het webadres van de bezochte website;
 • browsertype en -versie;
 • andere technische route-informatie (browserversie, bezoekers-IP). 

Weet dat we geen andere persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres verzamelen of verwerken.

De verzamelde gegevens zullen niet gecombineerd worden met andere gegevens uit externe bronnen.

Test Aankoop verwerkt geen gegevens die u online invoert of input of output van gegevens op met SSL/TLS gecodeerde webpagina’s.

We verkopen, delen of verhandelen uw gegevens niet of geven uw gegevens niet op eender welke andere manier door aan derden.

3. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens

We verzamelen, gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens alleen om onze activiteiten en diensten uit te voeren, onze diensten te leveren en u te voorzien van informatie over producten die u opzoekt op websites waarnaar wij u hebben doorverwezen, en voor andere gerechtvaardigde doeleinden toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Test Aankoop verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • een overeenkomst uitvoeren waarvan Test Aankoop een partij is, inclusief de inschrijving voor diensten bij het downloaden en gebruiken van ‘Beste Prijs – Test Aankoop’ en het aanvaarden van dit beleid;
 • u op uw vraag onze diensten leveren;
 • de werking van de diensten verbeteren.

4. Websites van derden

De websites waarnaar wij u via ‘Beste Prijs – Test Aankoop’ doorverwijzen behoren tot ondernemingen waarover wij geen controle hebben. Uw activiteiten op die websites vallen uitsluitend onder het privacybeleid en de privacyprocedures van die derden. Test Aankoop aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of gegevenspraktijken van zulke derden en raadt u aan het privacybeleid van die derden te raadplegen alvorens gegevens te verstrekken op hun websites.

5. Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

We hechten veel belang aan de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

Test Aankoop beschermt alle gegevens tegen ongeoorloofde toegang of bekendmaking en ongeoorloofd gebruik en zorgt ervoor dat alle verzamelde gegevens worden bewaard in een beveiligde omgeving met controle, beschermd tegen ongeoorloofde toegang of bekendmaking.

De beveiliging van het internet en alle vormen van communicatie via het internet kunnen niet steeds gegarandeerd worden, zodat we de veiligheid van persoonsgegevens die u ons verstrekt via die technologie niet kunnen verzekeren of garanderen. In dat verband hebben we procedures voor de afhandeling van vermoede beveiligingsinbreuken met betrekking tot persoonsgegevens en zullen we u en de relevante toezichthouder in overeenstemming met de relevante toepasselijke wetgeving op de hoogte brengen van een vermoede inbreuk. 

6. Bewaring van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze werden verzameld, en nooit langer dan 2 jaar. We bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens in de mate dat dat noodzakelijk is om te voldoen aan onze bedrijfsnoden en wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen, om onze activa te beschermen en om overeenkomsten waarvan Test Aankoop een van de partijen is te handhaven.

 7. Uw rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u afhankelijk van de toepasselijke wetten en de haalbaarheid het recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u een kopie van uw persoonsgegevens die we bewaren kunt ontvangen en kunt controleren of we die rechtmatig verwerken inclusief:
  - de doeleinden van de verwerking en de categorieën van de betreffende persoonsgegevens;
  - de ontvangers of categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens;
  - indien mogelijk de periode gedurende welke uw persoonsgegevens naar verwachting zullen worden bewaard, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • Verbetering van de persoonsgegevens die we over u bewaren. Dit recht is niet van toepassing op surf- en gebruiksgegevens;
 • Wissing van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u ons kunt vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen als de verwerking ervan niet langer noodzakelijk is;
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als we die verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang (of dat van een derde) en u omwille van uw specifieke situatie bezwaar wilt maken tegen de verwerking op grond van dat belang;
 • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat betekent dat u ons kunt vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten als u bijvoorbeeld wilt nagaan of de gegevens correct zijn of om welke reden ze verwerkt worden;
 • Overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere partij als de gegevens (i) worden verwerkt op grond van (a) uw toestemming of (b) een overeenkomst met ons en (ii) via geautomatiseerde procedés worden verwerkt. Gelieve er rekening mee te houden dat een dergelijke vraag beperkt kan worden tot enkel de persoonsgegevens die u ons zelf hebt verstrekt of de persoonsgegevens die we op dat moment over u bewaren.
 • Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Overeenkomstig de huidige gegevensbeschermingswetgeving kunt u uw rechten op inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen via een e-mail naar privacy@test-aankoop.be of een brief naar Hollandstraat 13 – 1060 Brussel (klantendienst), met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart of een gelijkwaardig document dat uw identiteit bewijst.

We zullen uw verzoek binnen 30 dagen na ontvangst beantwoorden. Gelieve er rekening mee te houden dat we mogelijk niet volledig gehoor kunnen geven aan uw verzoek als we daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben (waarover we u in dat geval zullen inlichten) of als de uitvoering van uw verzoek afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen of bij wet verboden is.

We behouden ons het recht voor om uw identiteit te controleren voor we een verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens verwerken. Gelieve alle vragen over uw persoonsgegevens te richten aan de contactgegevens aan het eind van dit beleid.

We rekenen geen vergoeding aan om u inzage in uw persoonsgegevens te verlenen of eender welke van de andere rechten hierboven uit te oefenen. We kunnen echter wel een redelijke vergoeding vragen voor bijkomende verzoeken tot inzage op basis van de administratieve kosten.

8. Privacy van kinderen

Test Aankoop raadt ouders en voogden aan om zich actief bezig te houden met de online activiteiten van hun kinderen. Test Aankoop verkoopt zijn diensten niet aan kinderen en biedt ze niet aan hen aan. Onze diensten zijn ontworpen voor volwassen gebruikers. We verzamelen niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent van een minderjarige jonger dan 16 jaar en denkt dat die jongere ons persoonsgegevens heeft verstrekt, gelieve dan contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit beleid.

9. Actualiseringen van dit beleid

We behouden ons het recht voor om dit beleid af en toe bij te werken om veranderingen met betrekking tot onze diensten te weerspiegelen of te voldoen aan gewijzigde wettelijke en/of regelgevende verplichtingen. Bij aanzienlijke wijzigingen van ons beleid zullen we de nieuwe versie publiceren bij de diensten met een bijgewerkte revisiedatum. We zullen u ook op een andere wijze op de hoogte brengen voor de wijzigingen van kracht worden, bijvoorbeeld met behulp van een kennisgeving per e-mail. Als u 30 dagen nadat de wijzigingen van kracht werden onze diensten blijft gebruiken, wordt u geacht de wijzigingen te aanvaarden, ermee akkoord te gaan en ze na te leven.

10. Ontvanger van persoonsgegevens

Om u de diensten te kunnen verlenen, geven we uw persoonsgegevens door aan onze gegevensverwerker WORKIT SAS, die in de Europese Unie gevestigd is.

11. Contact

Hebt u vragen of wilt u graag meer weten over de privacypraktijken van Test Aankoop, het gebruik van uw persoonsgegevens of dit beleid, gelieve dan contact met ons op te nemen via de volgende gegevens:

Test Aankoop CVBA
E-mail: privacy@test-aankoop.be
Telefoon: 02 542 35 55

Indien u het gebruik van uw persoonsgegevens wilt bespreken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@test-aankoop.be.

Indien u meent dat een van uw rechten inzake persoonsgegevens werd geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

of via commission@privacycommission.be.