Dossier

Wijziging in de aanslag zonder verwittiging

02 november 2015
Wijziging in de aanslag zonder verwittiging

Wat gedaan wanneer u in uw aanslagbiljet vaststelt dat de belastingcontroleur, zonder u te verwittigen, wijzigingen heeft aangebracht in wat u uw belastingaangifte had vermeld en u daardoor zwaarder wordt belast?

We stellen vast dat controleurs vrij geregeld wijzigingen in de aangifte aanbrengen waardoor ze een belastingplichtige bijkomend belasten, zonder de betrokkene te verwittigen. Dat kan niet zomaar! Voor zover u uw aangifte correct had ondertekend en tijdig had ingediend, is een controleur verplicht om u een bericht van wijziging te sturen.  

Het volstaat om daar in een bezwaarschrift op te wijzen en een ontheffing aan te vragen. 

De controleur kan de procedure daarna wel van voren af aan herbeginnen, maar zo krijgt u tenminste de kans om te discussiëren.

Hoe moet het bericht van wijziging zijn opgemaakt?

Een bericht van wijziging moet met redenen omkleed zijn en aan beide echtgenoten gericht zijn: de controleur moet aanstippen op welke feiten en op welke wettelijke regels hij zich baseert, zodat u een stelling kunt innemen en eventueel uw antwoord kunt motiveren. 

Het bericht van wijziging moet u in een aangetekend schrijven worden toegestuurd. Anders is het nietig, net als de belasting overigens die achteraf op grond van die wijziging wordt gevestigd.

Hoe u te verdedigen

Verklaar u niet overhaast akkoord met de wijziging, want dan wordt het moeilijk om nadien op uw eerste reactie terug te komen. U bent niet verplicht om toe te lichten waarom u niet akkoord gaat met de wijziging. Doet u dat toch, weeg de argumenten in uw antwoord dan heel goed af zodat u de fiscus geen elementen aanreikt op grond waarvan hij u of iemand anders bijkomend kan belasten. 

De controleur moet uw schriftelijk antwoord ontvangen uiterlijk één maand nadat het bericht van wijziging u werd toegezonden. Voor ernstige redenen kan hij een verlenging toestaan.