Nieuws

Voor het eerst zullen sommigen onder jullie de effectentaks moeten aangeven

1 maand geleden - vrijdag 17 mei 2019
We overlopen de belangrijke principes en ook enkele bijzonderheden.

De TER van 0,15% is verschuldigd wanneer de gemiddelde waarde van de belastbare tegoeden op uw effectenrekeningen tussen 10 maart 2018 en 30 september 2018 minstens 500 000 euro bedraagt. 

De principes

Belastbare effecten
– U moet rekening houden met aandelen en deelbewijzen van fondsen, obligaties en warrants die op een effectenrekening staan.

– U moet geen rekening houden met aandelen op naam (behalve enkele die op een effectenrekening ingeschreven blijven), levensverzekeringen met kapitaal-waarborg (tak 21) of gekoppeld aan een beleggingsfonds (tak 23), pensioen-spaarfondsen, vastgoedcertificaten en derivaten zonder enige waarborg (swaps, opties, turbo’s...).

De berekening van de gemiddelde waarde
De berekening is normaliter gebaseerd op vier referentiepunten, één elk kwartaal: 31/12, 31/03, 30/06 en 30/09. Omdat de effectentaks pas inging op 10 maart 2018 steunt de berekening voor de eerste periode uitzonderlijk op drie referentiepunten. We verduidelijken dat kort aan de hand van volgende rekenvoorbeeld.

 

De bank zal geen taks inhouden en u zult persoonlijk geen aangifte moeten doen als u geen andere effectenrekening hebt die de drempel van 500 000 euro overschrijdt.

Speciale gevallen

Wanneer er meerdere houders zijn van een effectenrekening, bijvoorbeeld een gemeenschappelijke rekening onder partners (al dan niet gehuwd) of een rekening blote eigendom/vruchtgebruik, dan moet de bank ervan uitgaan dat elke medehouder hetzelfde deel in het totaal op de rekening bezit. Voor feitelijke verenigingen die een effectenrekening zouden hebben, moet het bedrag op de rekening worden gedeeld onder alle deelnemers. Toch kan het werkelijke deel van ieder afzonderlijk in al die gevallen verschillen van de evenredige verdeling.

Mederekeninghouders
De heer en mevrouw Aerts (fictieve personen) hebben een rekening in onverdeeldheid met gemiddeld 1 200 000 euro aan belastbare effecten. De bank zal van elk van hen 900 euro of 0,15% op 600 000 euro inhouden. In werkelijkheid komt het deel van meneer neer op twee derde (= 800 000 euro) van de portefeuille en van mevrouw op een derde (= 400 000 euro). Meneer zou eigenlijk een taks van 1 200 euro moeten betalen en mevrouw zou niets moeten betalen. Ze kunnen een aanvraag tot teruggave indienen om 600 euro te recupereren. 

Op naam van een van de gehuwde partners (wettelijk stelsel/gemeenschap van goederen)
De heer en mevrouw De Boeck zijn gehuwd zonder huwelijkscontract. Alles wat tijdens het huwelijk wordt geïnd (en gespaard) gaat naar de gemeenschap. De effectenrekening, gemiddeld 900 000 euro, staat echter alleen op naam van mevrouw. De bank heeft 1 350 euro taks ingehouden op naam van mevrouw. Het werkelijke deel van meneer en mevrouw bedraagt 450 000 euro elk en ligt dus onder de belastingdrempel. Door een aanvraag tot teruggave in te dienen, kunnen ze de ingehouden 1 350 euro terugvorderen. Het mechanisme is hetzelfde voor wie gehuwd is met huwelijkscontract en koos voor het wettelijke stelsel of het stelsel van gemeenschap van goederen.

Rekening in blote eigendom/vruchtgebruik
Een portefeuille van 1 800 000 euro staat op naam van mevrouw Cornelis als vruchtgebruiker en haar twee kinderen als blote eigenaars. De bank past de evenredigheidsregel toe: elk wordt verondersteld eenzelfde deel te hebben, ofwel 600 000 euro, en houdt dus drie keer 900 euro in. Om de waarde van een vruchtgebruik te berekenen, moet volgens de wet een conversietabel worden geraadpleegd die elk jaar in juli wordt gepubliceerd. Die tabel is gebaseerd op de levensverwachting en op de rentes van de financiële markten. De tabel van juli 8 geeft voor een vrouw van 60 jaar een coëfficiënt van 25,55% aan. Het deel van mevrouw De Boeck in de portefeuille bedraagt dus 25,55% van 1 800 000 euro, ofwel 459 900 euro. Ze moet geen taks betalen. De rest (75,45%) van de waarde wordt onderling verdeeld over de twee zonen, zijnde 670 050 euro elk. Zij moeten elk 1 005 euro (2 010 euro alles samen in plaats van 2 700 euro) betalen. Ook zij hebben er belang bij om een aanvraag tot teruggave in te dienen. 

De rol van uw bank en de opt-inclausule 

Uw in België gevestigde bank of broker moet u een driemaandelijkse staat van uw effectenrekening bezorgen en vooral, in oktober van elk jaar, een overzicht dat de gemiddelde waarde op de vier driemaandelijkse referentiepunten vermeldt. Dat overzicht vermeldt het bedrag van de ingehouden taks – als die bank die moet inhouden – en stelt u voor om vrijwillig te kiezen voor dergelijke inhouding (= opt-inclausule). Die clausule is handig als u elders nog andere effectenrekeningen hebt en, hoewel uw jaarlijkse gemiddelde bij de eerste bank lager is dan 500 000 euro, het gemiddelde van uw effectenrekeningen bij de andere banken bij het optellen de drempel overschrijdt. Door vrijwillig te kiezen voor een inhouding bij elk van uw banken vermijdt u zelf een aangifte te moeten doen. 
Althans toch als u geen effectenrekeningen in het buitenland hebt en u geen aandelen aan toonder hebt omgezet in aandelen op naam. In die twee laatste gevallen zult u toch zelf een aangifte moeten doen.

Aandelen op naam: soms toch belast!

Liet u aandelen op naam zetten om aan de effectentaks te ontsnappen? Dan moet u weten dat er een beperking is op die maas in de wet: de aandelen blijven wel meetellen voor de taks tot het einde van de huidige referentieperiode (eind september). Voor de referentieperiode die eindigde eind september 2018 wordt zelfs rekening gehouden met de conversies die plaatsvonden vanaf 17 december 2017. Laten we even ervan uitgaan dat u begin maart 2018 aandelen geconverteerd hebt. Dan zult u die aandelen moeten beschouwen als aandelen aan toonder en zult u dus met de waarde op 31/03, 30/06 en 30/09/2018 rekening moeten houden. In dat geval zult u, als er een taks verschuldigd is, zelf een aangifte moeten doen en de aanvullende taks op die effecten moeten betalen.

Aangifte in enkele vragen

Wie moet een aangifte doen?
– Er moet geen aangifte worden gedaan als er geen taks moet worden betaald. Dat is het geval als er geen enkele taks wordt ingehouden en u zich voor de referentieperiode onder de drempel van gemiddeld 500 000 euro bevindt. Dat is ook het geval als het totaal van de door uw bank ingehouden taksen overeenstemt met het verschuldigde bedrag (of hoger is). In dat geval zijn de door uw bank ingehouden bedragen bevrijdend.

– Als u echter de drempel van 500 000 euro overschrijdt en er geen inhouding was door de bank of de inhoudingen lager zijn dan het totale te betalen bedrag van de taks, dan moet u een aangifte doen en de taks of de aanvullende taks betalen. Dat zal bijvoorbeeld altijd het geval zijn als u al het gemiddelde van 500 000 euro hebt bereikt en u een rekening hebt bij een buitenlandse bank of broker die geen TER inhoudt of als u tussen 17/12/2017 en 30/09/2018 (01/03/2019 en 30/09/2019 voor de huidige periode) aandelen aan toonder hebt omgezet in aandelen op naam.

Aangeven via het internet of op papier?
Als u de enige houder en de enige eigenaar bent van uw effectenrekeningen, moet de aangifte gebeuren via het internet (via MyMinfin). Als u voor uw belastingen een voorstel van vereenvoudigde belasting hebt gekregen, kan de aangifte van de taks ook gebeuren op papier.
Voor rekeningen in onverdeeldheid of in blote eigendom/vruchtgebruik gebeurt de aangifte afzonderlijk via het internet als u het evenredige deel aangeeft, d.w.z. als u het jaarlijkse gemiddelde van de belastbare effecten deelt over het aantal medehouders. Als u echter de werkelijke of wettelijke waarde van elke deelnemer wilt gebruiken, is een gezamenlijke en door elke deelnemer ondertekende aangifte op papier vereist. 
Ingeval er meerdere rekeningen zijn, zijn soms meerdere, elk verschillende gezamenlijke aangiften nodig als de houders van rekening tot rekening verschillen. Daarbij is het niet uitgesloten dat u via het internet nog een individuele aangifte moet invullen voor uw persoonlijke rekeningen en de rekeningen waarvoor u geen werkelijke waarde, verschillend van de evenredige waarde, nastreeft.
Zowel via het internet als op papier moeten de aangiften tegen 11 juli zijn ingediend.

Wat omvat de individuele aangifte?
In die individuele aangifte moet u enkel de referentieperiode in kwestie (bovenaan de pagina) en de belastbare grondslag (het totaal van uw jaarlijkse gemiddelden, zonder aan te geven wat al belast werd, met het risico van twee keer de taks op dat bedrag te betalen) vermelden. Als de taks bijvoorbeeld al werd ingehouden op uw Belgische rekening, maar nog niet op uw buitenlandse rekening waarop gemiddeld 10 000 euro stond, dan moet u enkel de 10 000 euro aangeven die nog niet belast werden. Het bedrag van de taks wordt automatisch berekend (onderaan de pagina). Voor het overige zijn uw identiteit en uw contactgegevens automatisch ingevuld.

Deel dit artikel