Nieuws
Valt de effectentaks te vermijden door van bank te veranderen? 11 dagen geleden - vrijdag 10 augustus 2018
Wat is de mening van Test-Aankoop invest hierover?

Een aantal lezers vernamen in de media dat de effectentaks te vermijden is door uw gehele beleggingsportefeuille over te hevelen naar een nieuwe effectenrekening bij een andere bank… In theorie is het mogelijk…

Slordig werk geleverd

De wettekst over de effectentaks is verre van perfect waardoor vluchtwegen ontstaan om deze taks te ontwijken en die op hun beurt voor onduidelijkheid zorgen waaronder het geval waarbij effecten worden overgedragen naar een andere bank. Belangrijk om te weten is dat de taks, in principe, berekend wordt op basis van het gemiddelde van vier referentiepunten (eind december, maart, juni en september) over een periode van twaalf maanden. Die periode begint in oktober en eindigt eind september. Er wordt van deze referentiepunten afgeweken wanneer u een effectenrekening opent. De waarde ervan, die meestal 0 euro is op de datum van opening, wordt dan genomen als referentiepunt. Boekt u vervolgens uw effecten naar deze effectenrekening bij een andere bank én u sluit uw huidige rekening af, dan worden de referentiepunten van de huidige effectenrekening niet meer in aanmerking genomen en enkel die van de nieuwe effectenrekening.

Een voorbeeld

Stel dat u een effectenrekening hebt met een waarde van 800 000 euro en dus de effectentaks op u van toepassing is. Het is dan logisch dat als u in augustus een rekening opent, het eerste referentiepunt 0 euro is. Indien u erin slaagt om alle effecten effectief over te dragen én uw oude rekening eveneens te sluiten vóór eind september, dan zal er geen rekening worden gehouden met de referentiepunten van de afgesloten rekening. Eind september is het laatste, en in dit geval het tweede, referentiepunt van de belastbare periode (begin oktober – eind september) voor het berekenen van de effectentaks. In ons voorbeeld wordt het gemiddelde genomen van de twee referentiepunten, dat gelijk is aan 400 000 euro. Aangezien de gemiddelde waarde lager is dan 500 000 euro per belastingplichtige, zou u vrijgesteld zijn van de effectentaks.

Twee kanttekeningen

… maar in de praktijk is het moeilijk haalbaar. Ten eerste dient u af te wegen of het omzeilen van de taks wel de moeite waard is want als u uw effecten overbrengt naar een andere bank betaalt u ongetwijfeld kosten. Hoe hoog die zijn, hangt van de bank af en van het aantal ‘lijnen’ ofwel beleggingsposten in uw portefeuille maar die zouden alleszins lager moeten zijn dan de effectentaks die u tracht te ontlopen. Ten tweede stuurde de fiscus een omzendbrief rond ter verduidelijking van de wettekst over de effectentaks. Daarin is de voorwaarde opgenomen dat alle effecten op dezelfde dag moeten worden overgedragen wat praktisch onhaalbaar is. Over de wettelijke afdwingbaarheid van deze voorwaarde kunnen we discussiëren, maar de kans is groot dat de bank die u verlaat niet het risico wil nemen om de fiscus tegen de haren in te strijken door geen taks te innen indien niet alle effecten in één dag overgedragen zijn geweest. En als u wil terugkrijgen wat u vindt dat de bank u te veel aan effectentaks heeft aangerekend, dan moet u zich verantwoorden bij de fiscus. Het is dus geen uitgemaakte zaak. Zelfs als later de rechter een volhardende belastingbetaler in het gelijk zou stellen, zouden anderen nauwelijks tijd krijgen om van deze vluchtweg gebruik van te maken omdat de wetgever de wet in een mum van tijd kan aanpassen.

Deel dit artikel