Nieuws

12 tips om uw belastingaangifte juist in te vullen!

9 maanden geleden - woensdag 30 mei 2018
U hebt tot 12 juli de tijd om uw aangifte online in te dienen.
12 tips om uw aangifte juist in te vullen!

12 tips om uw aangifte juist in te vullen!

Bel ons om ons belastingberekeningsprogramma Multitax te bestellen: 02 542 32 00.

Complex

Ondanks de groeiende complexiteit van de belastingwetgeving is de aangifte die dit jaar ingevuld moet worden er toch iets eenvoudiger op geworden. Dat is onder meer het geval voor het kader dat bestemd is voor de roerende inkomsten.

Zo zijn er geen specifieke codes meer voor erkende coöperatieve vennootschappen of voor vennootschappen met maatschappelijk doel. En wat woonbonussen en andere belastingverminderingen betreft, zult u in uw aangifte alleen nog vinden wat voor het gewest waar u woont van toepassing is. Allemaal veranderingen waarop lang gewacht werd.

Steeds meer personen krijgen overigens een belastingvoorstel. Helaas wordt de eigenlijke belastingberekening niet eenvoudiger. Die is op dit moment zo ingewikkeld geworden dat nog weinig specialisten in België ze kunnen programmeren.

Zoals elk jaar kan Tax-on-Web worden gebruikt. Maar als de aangifte enkele nieuwe codes bevat, kunt u evenwel niet uw belastingen berekenen. En dat zijn er dit jaar nogal wat.

Regionalisering

De gewesten innen sinds de inkomsten van 2014 opcentiemen waarvan ze het tarief zelf kunnen wijzigen. U vindt het spoor ervan terug in uw laatste aanslagbiljet. Ze kunnen dus het door de wet standaard vastgelegde tarief aanpassen, wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft gedaan. Resultaat: een belastingvermindering van +/- 0,5%.

De gewesten volgden overigens elk hun weg wat woonkredieten voor het hoofdverblijf en andere belastingverminderingen zoals dienstencheques betreft. Om die reden krijgt iedereen nu een aangifte die aangepast is aan het gewest waar hij of zij gedomicilieerd is op 1 januari 2018.

Voor dienstencheques bijvoorbeeld geeft u het betaalde bedrag aan als u in Brussel of Vlaanderen woont, maar het aantal gekochte cheques als u in Wallonië woont. De vermindering verschilt sterk: 30% van de betaalde prijs in Vlaanderen, de helft ofwel 15% in Brussel en 10% (of 0,90 euro per cheque) in Wallonië.

Tax-on-web!

Tax-on-Web, het online aangifteplatform aangeboden door de FOD Financiën, maakt het u makkelijker op het moment dat u een simulatie wilt maken van uw aangifte of wanneer u uw aangifte wilt opsturen. Heel wat cijfers zijn al ingevuld.

Vergeet echter niet om de inhoud aandachtig te controleren.

Hoewel sommige verminderingen al vermeld zijn (pensioensparen, dienstencheques, ...), zijn andere dat niet. Hebt u meerderjarige kinderen ten laste, dan controleert u beter of ze daadwerkelijk in uw aangifte zijn vermeld.

En vooraleer u uw aangifte valideert (ten laatste tegen 12 juli), mag u niet vergeten om, indien van toepassing, aan te kruisen dat u via de post nog een papieren aangifte wenst te ontvangen.

Merk op dat u het recht hebt om uw aangifte te corrigeren zolang u of uw partner ze niet hebben gevalideerd. Stelt u een fout vast na verzending, dan kunt u ze nog corrigeren tot 12 juli, evenwel slechts eenmalig.

Verkiest u een papieren aangifte, dan moet die bij de fiscus worden ingediend tegen 29 juni.

12 TIPS VOOR UW BELASTINGAANGIFTE

Woonkredieten
Als uw woonkrediet betrekking heeft op uw hoofdverblijf, is de gewestelijke vermindering van toepassing, waarbij de federale rekening zal houden met de verminderingen voor een tweede verblijf of een andere woning zoals een appartement dat u verhuurt. Voor oude woonkredieten verandert er niet echt iets.

Voor recente woonkredieten is evenwel een en ander gewijzigd: in Vlaanderen blijft de geïntegreerde woonbonus van toepassing, in Wallonië is de wooncheque niet van toepassing in geval van een verbouwing (met een wijziging van de codes voor woonkredieten van 2016) en in Brussel verdwijnt de belastingvermindering voor woonkredieten vanaf 2017.

Afschaffing van de code voor de privéwoning
Ongeacht het bedrag van het kadastrale inkomen van uw hoofdwoning moet u het bedrag niet langer aangeven in het kader III, dat besteed is aan gebouwen.

Dienstencheques
Zoals hiervoor uitgelegd, varieert de belastingvermindering volgens het gewest waar u belast wordt. Maar ongeacht het gewest waar u verblijft, komt u al snel aan het maximumaantal dienstencheques als u bijvoorbeeld een beroep doet op de diensten van een poetsvrouw die u elke week met dienstencheques betaalt. Als u een gezin hebt, denkt u er voor de inkomsten van 2018 beter aan om de aankopen van uw dienstencheques over beide partners te verdelen.

Belastingvermindering voor een investering in een start-up
Ongeveer in het midden van kader X voor belastingverminderingen zijn codes 1318 (2318) en 1320 (2320) besteed aan belastingverminderingen voor investeringen (tot 100 000 euro per belastingplichtige, 200 000 euro per gezin) in start-ups. Opgelet! De financiële risico's zijn zowat even hoog als de toegestane vermindering, zelfs hoger.

Nooit aangeven
U moet nooit niet-belastbare roerende inkomsten aangeven zoals:
– de eerste schijf van 1 880 euro (per persoon) van de rente op uw spaarrekening;
– de eerste schijf van 190 euro van uw dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen en uw dividenden van vennootschappen met maatschappelijk doel;
– de winsten afkomstig van levensverzekeringscontracten met een gewaarborgd rendement (tak 21) die langer dan acht jaar liepen of die in een waarborg van 130% voorzagen bij overlijden.

Nooit verplicht om aan te geven
De dividenden en rente waarop de Belgische roerende voorheffing werd ingehouden, moeten nooit worden aangegeven. Maar u mag het wel doen om de al geïnde voorheffing te recupereren als u geen of weinig belastingen betaalt. Zie hierna in punt 8.

Altijd aangeven
Zoals in het verleden moet u altijd de buitenlandse roerende inkomsten aangeven die u inde in het buitenland zonder inhouding van een roerende voorheffing (vergeet niet om de buitenlandse belastingheffingen op die inkomsten in mindering te brengen), alsook de rente op spaarrekeningen die hoger is dan 1 880 euro en die aan geen voorheffing onderworpen werd, de dividenden van coöperatieve vennootschappen en de rente of dividenden van vennootschappen met maatschappelijk doel die de drempel van 190 euro overschrijden zonder dat er een roerende voorheffing werd ingehouden.

Voor de rente op spaarrekeningen bedraagt de belasting 15%. Voor de dividenden van coöperatieve vennootschappen, evenals de rente en dividenden van vennootschappen met maatschappelijk doel bedraagt de belasting 30%, behalve in uitzonderlijke gevallen van bepaalde kapitaalverlagingen door die vennootschappen waarbij een lager tarief van toepassing kan zijn.

Roerende voorheffing recupereren
Wanneer de inkomsten laag zijn (jongere ouder dan 18 met minder dan 7 520 euro belastbaar, pensioen en vervroegd pensioen niet hoger dan 14 167 euro voor een alleenstaande of hoger voor een koppel …), maar er wel roerende inkomsten zijn, kan de voorheffing betaald op die inkomsten (geheel of gedeeltelijk) worden gerecupereerd door een aantal van die inkomsten aan te geven. Om het aan te geven bedrag te berekenen, gebruikt u een fiscaal programma met optimalisatie (zoals ons programma Multitax).

Pensioensparen
Het maximumbedrag voor het pensioensparen bedraagt 940 euro. Voor een individuele levensverzekering hangt het maximumbedrag af van uw beroepsinkomen (absoluut maximum: 2 260 euro per persoon) en van wat al in mindering gebracht is voor de kapitaalaflossing van een woonkrediet. Aan de hand van een computerprogramma of op het internet kunt u simulaties maken om te weten te komen hoeveel speelruimte u hebt.

Zowel voor het pensioensparen als voor de levensverzekering is de belastingvermindering een federale aftrek ten belope van 30% (plus gemeentelijke opcentiemen) van het bedrag waarmee rekening gehouden wordt. Opgelet: als u geen of weinig belastingen betaalt omdat u bijvoorbeeld weinig inkomsten of een laag pensioen hebt, kan het zijn dat u niets wint. Maak een simulatie op Tax-on-Web of met ons programma Multitax om dat te weten te komen.

Aftrekbare giften
De federale belastingvermindering bedraagt 45 %. Normaal gezien zijn uw giften al vermeld in uw aangifte op Tax-on-Web of in uw belastingvoorstel, maar controleer toch of dat het geval is. Ook voor giften geniet u geen belastingvermindering als u weinig of zelfs geen belastingen betaalt.

Rekening of levensverzekering in het buitenland, juridische constructie
De verplichting om het bestaan van een bankrekening, een levensverzekering of een juridische constructie in het buitenland te vermelden, is niet nieuw. Vergeet niet om de rekeningen die u in 2017 opende in het buitenland bij de Nationale Bank van België aan te geven vooraleer u uw belastingaangifte indient.

Belastingvoorstel
Alsmaar meer mensen moeten geen aangifte meer invullen, maar krijgen een belastingvoorstel. Reageren ze niet, dan zal de belasting definitief worden berekend op basis van dat voorstel. Verkeert u in dat geval, controleer dan goed of uw belastingverminderingen allemaal vermeld zijn, of uw eventuele handicap vermeld is en, als u een kind ten laste hebt, of dat kind vermeld is.

 

Deel dit artikel