Nieuws

Belasting op Franse dividenden

1 jaar geleden - maandag 20 november 2017
Dankzij een recente beslissing van het Hof van Cassatie zou u een deel van de belastingen kunnen recupereren die u sinds 2012 hebt betaald op Franse dividenden. De fiscus verzet zich hier echter tegen...

De juridische strijd kan nog lang duren, zonder garantie op succes voor de belastingbetaler. Als er voor u grote bedragen op het spel staan, vrijwaar dan uw rechten en dien nog dit jaar een verzoekschrift in.

Gunstig vonnis

Wie als Belgisch belegger dividenden int van Franse aandelen, wordt daar twee keer op belast: een 1ste keer in Frankrijk, waar de bronheffing 30% bedraagt (15% voor wie in orde is met formaliteiten dubbelbelastingverdrag); en een tweede keer in België, waar het resterende deel van het dividend nog eens wordt onderworpen aan 30% roerende voorheffing.

Resultaat: een fiscale aderlating waardoor er van uw Frans dividend ruim 40%, soms zelfs ruim 50%, in rook opgaat. In juni 2017 oordeelde het Hof van Cassatie evenwel dat een Belgische belastingplichtige ter compensatie van de Franse belasting die hij al betaalt, recht heeft op een belastingkrediet (in het jargon een "forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting" of FBB). Dat is zo bepaald in de overeenkomst tussen België en Frankrijk maar werd al sinds jaren niet meer toegepast. Zoals u ziet in de tabel (kolommen "ja"), verhoogt de terugbetaling van dat FBB fors het bedrag dat u netto van uw dividenden overhoudt.

Fiscus legt zich er nog niet bij neer

Helaas besliste de fiscus om zijn standpunt te blijven verdedigen en zich, althans voorlopig, nog niet bij de beslissing van het Hof van Cassatie neer te leggen. Het dossier werd verwezen naar het Antwerpse hof van beroep en de fiscus zal wellicht nieuwe argumenten aanvoeren om nu wel een vonnis in zijn voordeel te verkrijgen (hof van beroep hoeft de beslissing van Cassatie niet te volgen). Eens het hof van beroep dan zijn arrest velt, kan de verliezende partij de zaak nog een keer voor Cassatie brengen.

Het kan m.a.w. nog een heel eind duren alvorens het laatste woord hierover is gezegd. In de wetenschap dat het verdrag met Frankrijk momenteel wordt heronderhandeld (FBB zal wellicht verdwijnen), zou het best kunnen dat de fiscus alleen maar tijd wil winnen om de budgettaire gevolgen van het arrest van Cassatie zoveel mogelijk te beperken.

Vrijwaar uw rechten

Hoewel de afloop onzeker is – misschien zal de fiscus het FBB uiteindelijk toch niet moeten terugbetalen – is er anderzijds niets dat u verhindert om vandaag een verzoek tot terugbetaling in te dienen, en al helemaal niet als u toch een aanzienlijk bedrag aan Franse dividenden hebt ontvangen. Als u dat verzoek nog voor het einde van dit jaar indient, dan kunt u terugkeren tot Franse dividenden die u sinds 2012 hebt geïnd. Als het uiteindelijke verdict dan toch in het voordeel van de belastingbetaler valt, hebt u uw rechten maximaal gevrijwaard. Wacht u immers het einde van de juridische strijd af (wellicht nog zo'n twee tot drie jaar) alvorens iets te ondernemen, dan verliest u uw rechten met betrekking tot uw dividenden uit 2012, 2013 en mogelijk ook nog 2014.

Nogmaals, u hebt geen garantie op succes en het definitieve antwoord is nog niet voor morgen, maar u hebt er in principe alleen maar bij te winnen.

Deel dit artikel