Nieuws

Uw belastingaangifte 2017

1 jaar geleden - dinsdag 30 mei 2017
De fiscaliteit in België is ingewikkeld. De regionalisering van de personenbelasting verandert daar niets aan. We geven u een paar nuttige tips.
Uw belastingaangifte 2017

Uw belastingaangifte 2017

Om het optimale bedrag te berekenen dat u moet aangeven om een maximale terugbetaling van roerende voorheffing te bekomen, kunt u experimenteren op Tax-on-web of gebruik maken van ons programma Multitax (voor onze abonnees beschikbaar tegen 25,50 euro).
Bel ons hiervoor op het nummer 02 542 32 00.
Heeft u fiscale vragen, dan kunt u ons elke werkdag bereiken van 9 uur tot 12u30 en van 13 tot 16 uur op 02 542 33 97. Gedetailleerde informatie over de aangifte vindt u ook in onze Belastinggids 2017. Als lezer van Test-Aankoop invest kunt u die gids gratis bestellen op 0800 50 450 met vermelding van de promocode GI 2.

Regionalisering belasting(voordelen)

In Brussel geven de uitgaven voor dakisolatie of voor het renoveren van een woning die verhuurd zal worden door een sociaal verhuurkantoor niet langer recht op een belastingvermindering.

Voor hypotheekleningen afgesloten in 2016:
– spreekt men in Brussel over de woonbonus;
– in Vlaanderen over de geïntegreerde woonbonus;
– in Wallonië over de wooncheque.

Er kwamen in dit vak (intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen) 23 codes bij. Voor leningen aangegaan vanaf 2016 hebt u de nieuwe codes aan het begin van vak IX nodig.

Ter herinnering: u hoeft niet langer het kadastraal inkomen van uw hoofdverblijfplaats aan te geven.

De aangifte van vorig jaar bevatte al een belastingvermindering voor investeringen in startende ondernemingen. Dat voordeel zal wellicht aan belang winnen nu het ook van toepassing is voor crowdfunding via erkende internetplatformen of via startersfondsen. Maar aangezien geen enkel van die platformen erkend werd vóór eind 2016 is het voor dit jaar wellicht nog maar voor heel weinig mensen van toepassing.

INKOMSTEN VAN ROERENDE AARD

Voor de aangifte van uw roerende inkomsten zijn er in 2017 zestien nieuwe codes. De belastingheffing kan 5, 10, 15, 17, 20 of 27% bedragen (maar normaal zullen in uw geval vooral de tarieven van 27 en 15% van toepassing zijn).
Vier nieuwe codes hebben betrekking op de (inmiddels alweer verdwenen) speculatietaks.

Wat u nooit hoeft aan te geven...

– de eerste schijf van 1880 euro aan intresten (per persoon) op gereglementeerde spaarrekeningen;
– de eerste schijf van 190 euro aan dividenden van erkende coöperaties en vennootschappen met een sociaal oogmerk;
– de winsten uit levensverzekeringscontracten met een gewaarborgd rendement (tak 21), waarbij het contract ouder is dan 8 jaar of waarbij er aan het contract een overlijdensdekking van minstens 130% is gekoppeld.

Deze inkomsten bent u niet verplicht aan te geven

De dividenden en intresten die al onderworpen werden aan de Belgische roerende voorheffing. Als u evenwel geen of weinig belastingen betaalt, kunt u er baat bij hebben dit wel te doen om de voorheffing te recupereren.

Deze inkomsten bent u verplicht aan te geven

– roerende inkomsten die u in het buitenland ontving zonder dat er Belgische roerende voorheffing werd ingehouden (vergeet dan niet om de buitenlandse heffingen die al werden afgehouden in mindering te brengen);
– intresten op spaarrekeningen boven de 1880 euro per persoon en waarop nog geen voorheffing werd ingehouden (zullen belast worden tegen 15%);
– dividenden van coöperaties en intresten of dividenden van vennootschappen met een sociaal oogmerk boven het bedrag van 190 euro per persoon en waarop nog geen voorheffing werd ingehouden (zullen belast worden tegen 27%, behalve bij specifieke kapitaalverminderingen).

Uw buitenlandse inkomsten vergeten?

Dat wordt alsmaar riskanter (ook voor onroerende inkomsten). Sinds dit jaar ontvangt de Belgische fiscus automatisch informatie over de inkomsten die u in 2016 in diverse OESO-landen hebt opgestreken, ook in belastingparadijzen. Voor sommige landen (Zwitserland, Oostenrijk, Monaco en Andorra) zal dit nog een jaar langer duren.

En de speculatietaks?

Er zijn codes voorzien voor meerwaarden die al onderworpen werden aan de fameuze speculatietaks, maar het is nooit interessant om die in te vullen, want het is wettelijk niet mogelijk om er ook maar 1 euro van te recupereren.

Als u een buitenlandse rekening hebt waarop u een meerwaarde hebt gerealiseerd door de verkoop van aandelen minder dan 6 maanden na aankoop ervan, en als uw financiële tussenpersoon de speculatietaks nog niet heeft afgehouden, dan wordt u verondersteld die "snelle" meerwaarden aan te geven.

Roerende voorheffing recupereren

Dit is enkel van toepassing voor mensen met een laag inkomen. Enkele voorbeelden:
– Een jongvolwassene ouder dan 18 met een belastbaar inkomen van minder dan 7570 euro, of een koppel met een belastbaar inkomen van minder dan 15.140 euro, kunnen alle roerende voorheffing recupereren die ze in 2016 hebben betaald.
– Een alleenstaande met een (vervroegd) pensioen van maximaal 13.670 euro (voor een koppel iets meer, maar niet het dubbele) kan een gedeelte van de in 2016 afgehouden roerende voorheffing recupereren.

Aangezien de roerende voorheffing in 2016 hoger was dan voorheen (27% i.p.v. 25), zullen er meer mensen zijn die deze manier een hoger bedrag kunnen recupereren.

PENSIOENSPAREN EN LEVENSVERZEKERINGEN

– Het aftrekbaar bedrag voor pensioensparen in inkomstenjaar 2016 blijft op 940 euro.
– Voor individuele levensverzekeringen bedraagt het maximaal aftrekbare bedrag 2260 euro per persoon; het bedrag dat voor u geldt, is echter afhankelijk van uw beroepsinkomsten en van de bedragen die al worden afgetrokken voor de kapitaalterugbetaling van hypotheekleningen. Ons programma Multitax kan u helpen om het optimale bedrag te berekenen dat u aan een individuele levensverzekering mag besteden om maximaal belastingvoordeel te genieten.
– Zowel voor pensioensparen als voor levensverzekeringen, en in alle gewesten, bedraagt de belastingvermindering 30% van het ingetekende bedrag (vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen).
– Als u geen of weinig belastingen betaalt omdat u weinig inkomsten hebt, dan kan het zijn dat het voor u niet interessant is om aan pensioensparen te doen of in een levensverzekering te storten.

AFTREKBARE GIFTEN

– Voor giften aan erkende organisaties bedraagt de belastingvermindering in alle gewesten 45%.
– Indien u geen of weinig belastingen betaalt omdat u weinig inkomsten hebt, dan kan het zijn dat u er (fiscaal) geen baat bij hebt om dergelijke giften te doen. Normaal staan deze giften al vermeld in Tax-on-web of op uw vereenvoudigde aangifte. Controleer of dit het geval is!

REKENINGEN, LEVENSVERZEKERINGEN, JURIDISCHE STRUCTUREN IN BUITENLAND

Vergeet niet dat u bij de Nationale Bank van België de rekeningen moet aangeven die u in 2016 hebt geopend bij een buitenlandse instelling. Doe dit alvorens uw aangifte in te dienen. Voor rekeningen die al bestonden vóór 2016 moet u dat normaal al eerder hebben gedaan.

TAX-ON-WEB: MAKKELIJK, MAAR MOEILIJK CONTROLEERBAAR

– De FOD Financiën moedigt iedereen aan om zijn aangifte via Tax-on-web te doen. Dankzij de ingebouwde controles verkleint dat de kans op heel wat fouten. Zo is het online bijv. onmogelijk dat een Vlaming dienstencheques aangeeft in het vakje dat bestemd is voor Walen of Brusselaars. Bij aangiftes op papier dienen ambtenaren dergelijke fouten allemaal recht te zetten.

– Tax-on-web maakt de aangifte ook makkelijker, aangezien veel elementen al ingevuld zijn. Toch doet u er goed aan om alles zorgvuldig te controleren. Veel posten worden doorgaans correct ingevuld (o.a. pensioensparen, dienstencheques), maar dat geldt niet voor alle belastingvoordelen. Controleer o.a. of men correct rekening houdt met meerderjarige kinderen die u nog ten laste hebt.

– De aangifte via Tax-on-web dient gevalideerd te worden (en dus overgemaakt aan de fiscus) tegen uiterlijk donderdag 13 juli. Zolang u uw aangifte niet valideert, kunt u nog wijzigingen aanbrengen. In het geval van een gezamenlijke aangifte met uw partner, kunt u nog wijzigen tot de laatste van uw beiden zijn/haar aangifte valideert. Hebt u al gevalideerd maar bent u iets vergeten of hebt u zich vergist, dan kunt u dat eenmalig rechtzetten tot 13 juli.

VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE AANGIFTE

Steeds meer mensen (o.a. gepensioneerden, mensen met een uitkering of een zeer laag inkomen) krijgen een voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte in hun brievenbus. Die aangifte is al volledig ingevuld en de belastingbetaler moet enkel nagaan of de gegevens juist en volledig zijn. Doet u niets, dan wordt de vermelde aanslag automatisch toegepast.

Controleer echter goed of alle mogelijke voordelen waarop u recht hebt, daadwerkelijk werden toegepast (o.a. of er rekening werd gehouden met een eventuele handicap, met kinderen ten laste). Als u iets wilt corrigeren, zijn de deadlines dezelfde als voor de gewone aangifte: via het papieren antwoordformulier uiterlijk 29 juni, via Tax-on-web uiterlijk 13 juli.

Deel dit artikel