Nieuws

Uw fondsbeheerder beslist om geen of een veel lager dividend uit te keren of te fuseren met een ander fonds?

1 jaar geleden - woensdag 31 mei 2017
Kunt u hier iets aan doen?

Behalve verkopen, kunt u hier aan niet veel doen.
Concreet wil dat zeggen dat tenzij u een hele grote aandeelhouder bent, of u zich kunt scharen achter andere aandeelhouders, uw stem te weinig zal doorwegen in het totale plaatje om een impact te hebben op de beslissingen.

 

Enkele lezers vonden het doodjammer dat hun fondsen Centea Fund New Economy en Pionier I recentelijk werden opgedoekt zonder veel poeha. Zij kregen een ander fonds in de plaats. JPMorgan Europe Focus Fund werd aan de kant geschoven nadat de vermogens onder beheer onder een bepaalde limiet zakten (30 miljoen euro in dit geval).

Of wat te denken van de liquidatie van KBC Institutional Belgian Equity, de winnaar van De Tijd & L’Echo Award van 2016 in de categorie ‘Belgische aandelen’ nota bene. Ondanks puike ratings kwam het fonds voor professionelen nooit echt van de grond wat vermogen onder beheer betreft waardoor het compartiment simpelweg vereffend werd. Ook het gamma BNP Paribas L1 Safe met zijn tientallen compartimenten ging op de schop.

Had u als aandeelhouder die operaties kunnen zien aankomen? JA. Voor zover u de berichtgeving had gelezen die soms maanden op voorhand in de financiële pers verscheen. Had u als aandeelhouder van de fondsen uw stem kunnen laten gelden op de buitengewone algemene vergadering? JA. En had u daardoor de beslissing van de raad van bestuur kunnen laten dwarsbomen? In de verste verte NIET.

Zoals u wellicht wel weet, zijn beleggingsfondsen in feite vennootschappen. Koopt u een aandeel van Aphilion Q² Equities, dan wordt u aandeelhouder van die Belgische vennootschap. En als dusdanig hebt u rechten (zoals het mogen deelnemen aan de algemene vergadering), en plichten (zoals het betalen van het beheerloon).

Maar ook de fondsenvennootschap heeft plichten tegenover u als aandeelhouder. Een van de belangrijkste is de informatieplicht. Zo moet het fonds jaarlijks minstens één jaarverslag publiceren met daarin relevante informatie voor de aandeelhouder (strategie, balans, portefeuille-overzicht, enzovoort). Ook vindt er jaarlijks een statutaire algemene vergadering (AV) plaats waarin de jaarrekening wordt goedgekeurd en kwijting wordt verleend aan de bestuurders en de commissaris-revisor (= de controleur van de jaarrekening). De datum en de plaats van die vergadering staat vermeld in het prospectus van het fonds en verschijnt ook in het Belgisch Staatsblad.

Beslist de raad van bestuur (orgaan dat instaat voor dagelijkse leiding van het fonds) om uit te pakken met een statutenwijziging, zoals een fusie, dan zal altijd een buitengewone algemene vergadering (BAV) worden georganiseerd. Die moet zowat een maand op voorhand worden aangekondigd in het Belgisch Staatsblad en in de landelijke pers. Leest u echter niet systematisch dat type berichtgeving, dan hebt u omzeggens pech!

Stel dat u de berichtgeving toch hebt gelezen en dat u aanwezig bent op de BAV. Wat gebeurt er dan? De BAV zal slechts geldig beraadslagen als minstens de helft van de fondsenaandelen vertegenwoordigd is. Is dat zo, dan zullen de besluiten pas worden aangenomen als zij goedgekeurd worden door drie vierde van de aanwezige stemmen (twee derde voor een Luxemburgs fonds).

Is het vereiste quorum niet bereikt, dan zal een tweede BAV plaatsvinden. Die zal geldig beraadslagen als er opnieuw drie vierde van de stemmen de wijzigingen goedkeuren (twee derde in Luxemburg) en ditmaal ongeacht het aantal aanwezige stemmen.

Deel dit artikel