Analyse
Wat met uw niet-geïnde dividenden van beleggingsfondsen? 6 jaar geleden - woensdag 21 september 2011

Bent u in het bezit van gematerialiseerde beleggingsfondsen die dividenden uitkeren, dan mag u niet vergeten ze regelmatig te innen. Er staat immers een verjaringstermijn op heel wat inningen.

Aan toonder

Veel beleggers slapen op beide oren wanneer hun beleggingsfondsen divi-denden uitkeren. Waarom? De aandelen van de beleggingsfondsen die ze hebben, staan immers geboekt op hun persoonlijke effectenrekening bij hun financiële instelling. Op zo’n rekening worden uw effecten niet alleen bewaard maar ook beheerd. Uw finan-ciële instelling zorgt er dan ook voor dat alle intresten en dividenden automatisch geïnd worden, na aftrek van de roerende voorheffing uiteraard.
Dat is niet het geval als u de aandelen van uw beleggingsfondsen zelf bewaart in een kluis of onder uw matras. In dat geval spreken we van gematerialiseerde beleggingsfondsen aan toonder. Het volstaat om die ‘te tonen’ aan uw financiële instelling om vervolgens de dividenden te ontvangen. Gematerialiseerde effecten aan toonder zijn een typisch Belgisch fenomeen. Ze zijn anoniem en dus niet gekend bij de fiscus. Met zo’n papieren effecten kon u in het verleden in het buitenland niet alleen couponnetjes gaan innen zonder de Belgische roerende voorheffing te betalen, u kon de effecten ook buiten de successie houden.

 

Verjaringstermijn?

Kunt u met uw papieren effecten op die manier alle dividenden van de voorbije jaren die u nog niet hebt geind, innen? De regel is dat de niet-geïnde dividenden van Belgische fondsen (ISIN beginnend met BE) voor u bewaard blijven, maar dat de dividenden van Luxemburgse fondsen (ISIN: LU) terugvloeien naar het fonds. Die dividenden vervallen na maximaal tien jaar na de betaalbaarstelling.

 

Tien jaar is dus de uiterste deadline. In het volledige prospectus van elk fonds vindt u dan ook de werkelijke verjaringstermijn. KBC hanteert voor haar Luxemburgse fondsen bijvoorbeeld tien jaar, maar zowat alle andere instellingen houden het op een verjaringstermijn van vijf jaar.

 

Een bevraging bij de uitgevers leert ons echter dat de soep niet zo heet wordt gedronken en dat de belegger ook na die vijf jaar zijn dividenden zal ontvangen. Maar meer dan tien jaar wachten is uit den boze omdat ze dan onherroepelijk verloren zijn.
Als belegger weet u echter nooit zeker of de uitgever de verjaringstermijn van vijf jaar zal inroepen of niet. Gebeurt dat wel, dan bent u uw dividend kwijt. Zaak is dus om het niet zover te laten komen en zeker geen tien jaar te wachten.

 

En wat bij liquidatie?

Zoals zo vaak bestaat er een uitzondering op de spreekwoordelijke regel. Wanneer het fonds geliquideerd wordt en alle compartimenten verdwijnen, is de uitgever wettelijk verplicht om de volledige provisie van niet-geclaimde gelden over te schrijven op de rekeningen van de Belgische Deposito- en Consignatiekas. Dat is een afzonderlijke administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën die instaat voor de ontvangst en teruggave aan de rechthebbenden van deposito’s in geld en in effecten. Voor Luxemburgse fondsen neemt de Luxemburgse Caisse de Consignation die rol waar.

 

Eenmaal het geliquideerde fonds daar staat geparkeerd, heeft elke titularis, op grond van zijn stukken aan toonder, nog dertig jaar de tijd om zijn geld te claimen. Tijd genoeg denkt u wellicht, maar dat is buiten de Belgische waard gerekend. Die besliste in 2005 al om gradueel komaf te maken met de materiële effecten en daarvoor een stevig prijskaartje aan te rekenen.

 

Hoge geldboetes

Vanaf 2008 worden geen nieuwe materiële effecten meer gemaakt en worden alle bestaande gedematerialiseerd. Daarbij is een overgangsregeling van kracht waarbij u tot eind 2013 de tijd hebt om uw papieren fondsen op naam te laten registreren of in een effectenrekening onder te brengen. Wij raden u aan om dat te doen.
Doet u dat niet, dan worden uw materiële stukken automatisch omgezet in niet-materiële effecten door de uitgever. U hebt dan nog tot eind 2014 de tijd om u kenbaar te maken als eigenaar ervan. Zolang dat niet gebeurt, worden alle rechten, zoals de inning van dividenden, opgeschort.
Vanaf 2015 zal de uitgever de niet omgezette effecten transfereren naar de Deposito- en Consignatiekas. Daar worden ze ter beschikking gehouden van elke titularis, na aftrek van kosten. • Vanaf 2016 zal voor elk jaar dat de titularis zich niet meldt een boete van 10 % worden geheven. Na tien jaar zal de Staat over alle gelden beschikken.
Opgelet, dat alles geldt voor de fondsen naar Belgisch recht. Buitenlandse fondsen zult u weliswaar ook niet langer in papieren vorm kunnen kopen in ons land, u bent niet verplicht uw materiële stukken hier een effectenrekening te zetten. Ook geldt de 10 %-boete vanaf 2016 niet voor de stukken die in een koffer liggen.

 

Deel dit artikel