Groepsaankoop zonnepanelen

De inschrijvingen zijn afgesloten.
Bedankt voor je vertrouwen!

De inschrijvingsperiode is afgelopen.

Heb je nog vragen?

  • Raadpleeg onze antwoorden in het gedeelte Veelgestelde Vragen hieronder.
  • Bezoek onze Community Hernieuwbare Energie.
  • Contacteer ons telefonisch via de energielijn op het telefoonnummer 02 542 33 86.

Veelgestelde vragen

1. Hoe verloopt de groepsaankoop en de installatie van de zonnepanelen?

De groepsaankoop, installatie inbegrepen, verloopt in vijf fasen.

1. Selectieprocedure
Installateurs van zonnepanelen die aan onze voorwaarden voldoen, werden door ons zorgvuldig geselecteerd. Per postcode is een installateur toegewezen.
PERIODE: 01/04 tot 20/05/2019

2. Inschrijving
Je schrijft je gratis en vrijblijvend in op de groepsaankoop op www.testaankoop.be/actiezonnepaneel. Je geeft daarbij informatie op over jouw woning en dak.
PERIODE: 06/06 – 30/09/2019 

3. Afspraak met de installateur voor een eerste prijsraming
Binnen 8 werkdagen na je inschrijving word je gecontacteerd door de installateur. Die zal na een eerste bezoek een prijsraming bepalen op basis van jouw wensen. 

4. Opvolging en contract
Je zult van de installateur een gedetailleerde offerte ontvangen binnen 15 werkdagen na het bezoek. Jij beslist of je die offerte aanvaardt en met de installateur in zee gaat.

5. Plaatsing
De installateur plaatst de installatie zodat die kan worden opgeleverd en aangemeld.
PERIODE: zelf overeen te komen, vóór 30 juni 2020

2. Verdient Test Aankoop een bepaald bedrag op de installatieprijs die de consument betaalt?

Neen. Deze actie wordt georganiseerd in het kader van een Europees project dat als doel heeft om hernieuwbare energie te promoten. De organisatie van deze actie door Test Aankoop is dus gefinancierd door de Europese Unie.

Wel kun je als deelnemer een klein bedrag aan kosten terugvinden op je offerte voor onze externe partners. Zij ontvangen geen subsidies en moeten worden vergoed voor het werk dat zij verrichten. Dit soort fee is gebruikelijk bij zo'n groepsaankoop en wij vinden het belangrijk om het bedrag expliciet op de offerte te vermelden.

3. Aangezien het een groepsaankoop is, is de offerte na een bezoek van de installateur collectief of individueel? 

Het gaat om een individueel aanbod dat echter gebaseerd is op prijzen die onderhandeld zijn volgens het aantal deelnemers aan de groepsaankoop.

Het prijsniveau wordt gecontroleerd voordat de individuele aanbiedingen worden verstuurd naar de consumenten.

4. Wie kan deelnemen aan de groepsaankoop?

Alle particulieren kunnen op de actie inschrijven, alsook zelfstandigen en kleine bedrijven, voor zover de fotovoltaïsche installatie een vermogen heeft van hooguit 10 kWp.

5. Hoe krijg ik mijn installateur toegewezen?

Wij hebben installateurs uitgekozen die voldoen aan onze kwaliteitsvoorwaarden en laten hen meedingen in een veiling. Per postcode is er een installateur toegewezen.

6. Wat omvat de installatie precies?

De installatie omvat de panelen, de bevestigingsstructuur, de elektrische uitrusting met de bekabeling en de omvormer(s) en de aansluiting op het elektriciteitsnet.
Het lastenboek somt de elementen op die standaard in de offerte vervat moeten zitten, alsook een lijst van uitzonderingen die kunnen worden voorgesteld, mits een toeslag, na een bezoek ter plaatse. Het gaat hierbij bv. om de plaatsing van ladders of stellingen als de kroonlijst hoger komt dan 6 m, bijkomende aanpassingen aan het dak of de overschakeling naar een driefasige installatie.

De kosten voor de keuring door de controle-instelling zitten in de prijs vervat.

De installateur bezorgt de klant binnen 15 kalenderdagen na de keuring van de installatie door de controle-instelling het volledige administratief dossier met het oog op de aanmelding ervan bij de netbeheerder. 

7. Is de offerte bindend?

Pas wanneer je de offerte ondertekent, is er sprake van een contract. Daarbij wordt uitgegaan van een modelovereenkomst die de verhouding tussen de consument en de installateur op een evenwichtige manier tracht te regelen.

8. Wat is mijn financieel voordeel?

Dankzij onze ervaring met voorgaande groepsaankopen, onze kennis van de markt en het aantal ingeschreven deelnemers, kunnen wij bij geselecteerde installateurs zonnepaneelinstallaties verkrijgen met een zeer voordelige prijs-kwaliteitverhouding. Dat kan jouw investering alleen maar rendabeler maken en de terugverdientijd inkorten.

9. Moet ik een voorschot betalen? Zo ja, wanneer?

Als je effectief een contract tekent, zul je in schijven moeten betalen:

  • een voorschot met een maximum van 20 % van de totale prijs;
  • na levering van de zonnepanelen betaal je 20 % van de totale prijs bij de aanvang van de werken en 30 % van de totale prijs bij de voltooiing van de werken;
  • je betaalt maximum 20 % bij de definitieve oplevering door het keuringsorganisme;
  • je betaalt het saldo wanneer je het administratief dossier in handen krijgt met het oog op de aanmelding bij de netbeheerder.

10. Hoeveel btw moet ik betalen?

Je betaalt 6 % btw op installaties voor woningen ouder dan 10 jaar. Voor woningen minder dan 10 jaar oud, wordt het btw-tarief van 21 % gehanteerd.
Concreet wordt de ouderdom van de woning voor de btw-administratie bepaald op basis van de eerste ingebruikneming. Dit is de datum waarop de woning voor het eerst werd bewoond. Als je je zonnepanelen in 2020 wilt plaatsen, moet de woning voor het eerst in gebruik zijn genomen vóór 1 januari 2011 om het btw-tarief van 6 % te genieten.

11. Kan ik een bestelling annuleren of een contract opzeggen?

Je kunt dat effectief doen op voorwaarde dat je daartoe een aangetekende brief stuurt.
Een klant kan te allen tijde en zonder enige tekortkoming van de installateur de overeenkomst opzeggen. Dan is de klant aan de installateur, van rechtswege, de kosten van de uitgevoerde werken en de tot op de dag van de opzegging gemaakte kosten, alsook de winstderving, bepaald op 10 % van de waarde van de niet-uitgevoerde werken, verschuldigd.

Als de klant weigert de werken te laten uitvoeren die voorafgaande technische studies omschrijven als noodzakelijk voor de plaatsing van de fotovoltaïsche installatie, kan de installateur de overeenkomst opzeggen. Dan is de klant de installateur enkel de kosten en de kostprijs van de tot op de dag van de opzegging verwerkte materialen verschuldigd.

Als een van de partijen ernstig tekortschiet in de essentiële verplichtingen van de overeenkomst (bv. de installateur vat de werken niet aan op de in de offerte aangegeven datum, de klant betaalt niet), kan de wederpartij eerst een ingebrekestelling sturen en als minstens 20 dagen erna er geen gevolg aan werd gegeven, de overeenkomst ten nadele van de andere partij ontbinden. Dan heeft de benadeelde partij recht op een vergoeding van 10 % van de prijs (btw niet inbegrepen) van de overeenkomst.

12. Wat als ik een lening nodig heb en die niet krijg?

Als je een lening neemt, doe je er goed aan om een opschortende voorwaarde in de overeenkomst te benutten van “aanvaarding door de bank van een lening of een kredietopening”. 
Als je als klant dan de offerte aanvaardt, moet de voorwaarde vervuld zijn binnen 45 kalenderdagen vanaf de dag van de bestelling. De partijen kunnen echter een langere termijn overeenkomen. Als je als klant door middel van een attest van kredietweigering vanwege een financiële instelling voldoende kan aantonen dat je geen krediet kan krijgen, is de opschortende voorwaarde niet vervuld en blijft de overeenkomst zonder uitwerking.

13. Binnen welke termijn zal de installatie worden geplaatst?

De plaatsingstermijn wordt vermeld op de offerte. Hoe dan ook is het de bedoeling dat de laatste installaties van de groepsaankoop vóór 30 juni 2020 zijn geplaatst.

14. Wie zorgt er voor de oplevering van de installatie?

De installatie wordt opgeleverd door een keuringsorganisme, niet door de installateur. Het is aan de installateur om daartoe het initiatief te nemen.

15. Hoe weet ik of de installateur bekwaam is?

Elke geselecteerde installateur voor de groepsaankoop moet aan bepaalde vereisten voldoen, zoals bijvoorbeeld in het bezit zijn van een RESCERT-certificaat. Dat is een certificering voor de kwaliteit van de opleiding van de installateurs.

Zo heb je het bewijs dat minstens een persoon van het team dat bij jou ter plaatse komt, over de nodige competenties beschikt. 

Om de kwaliteit van de installatie tijdens onze groepsaankoop te kunnen waarborgen, plannen wij ook steekproefsgewijs controleaudits op de geplaatste systemen. Die worden uitgevoerd door een externe, onafhankelijke instantie.

16. Welke waarborgen gelden er op (de onderdelen van) de installatie?

Als klant geniet je een fabriekswaarborg van minstens 10 jaar op de zonnepanelen en de omvormer.
Daarnaast verleent de installateur de klant bijkomende waarborgen:

  • een waarborg op elk conformiteitsgebrek van de componenten van de fotovoltaïsche installatie dat binnen een termijn van 2 jaar aan het licht zou komen;
  • een waarborg voor elke aantasting van de lekdichtheid, uitgezonderd degene die uitsluitend het gevolg is van veroudering, op het gedeelte van het dak waarop de fotovoltaïsche installatie is aangebracht, en dat gedurende 10 jaar vanaf de oplevering van de installatie.

De waarborg omvat de analyse, de vervanging van de defecte component(en), de werkuren, het materiaal en het vervoer.

17. Wat gebeurt er als de installateur zijn activiteiten zou stopzetten tijdens de garantietermijn?

Weet dat de installateurs die aan de groepsaankoop hebben deelgenomen, onder meer zijn geselecteerd op basis van hun financiële situatie, net om dit soort problemen te vermijden. Als een installateur toch met zijn activiteiten zou stoppen in de komende 10 jaar, dan zoekt Test Aankoop een oplossing voor elk probleem met jouw installatie door bijvoorbeeld een andere deelnemende installateur aan te spreken.

18. Wat in geval van een geschil?

Er is een maximum aan voorzorgen genomen, maar er kan zich altijd een probleem voordoen. In dat geval volgen wij de zaak voor jou op en proberen wij voor jou een passende oplossing te vinden.

Komt het toch tot een technisch geschil met betrekking tot de uitvoering van de werken, kan dat aanhangig worden gemaakt bij de Verzoeningscommissie Bouw (Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, 02 504 97 86), op verzoek van een van de partijen en mits de andere partij dat uitdrukkelijk aanvaardt. De Verzoeningscommissie kan dan een deskundige-verzoener aanstellen die de partijen bijstaat met zijn technische kennis. 

In geval van niet-verzoening stelt de deskundige-verzoener een gemotiveerd technisch verslag op dat bindend is voor de partijen.

Alles weten over zonnepanelen

Stel je vragen en deel je ervaring met zonnepanelen in onze community

Wil je energie besparen?

De Hernieuwbare Energie Community kan je helpen

Wissel ideeën uit met leden over je projecten en vraag advies aan onze experten

Neem deel aan de community

Populaire discussies

Dit project wordt gefinancieerd door het onderzoeks-en innovatieprogramma Horizon 2020 van EU, in het kader van de subsidieovereenkomst n° 749402.

De EU is niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en voor elk gebruik van deze informatie.