UITGIFTE (EMISSIE)

De emissie

- voor een obligatie is het de operatie die er voor een overheidsinstelling of privĂ©onderneming in bestaat een lening op de markt te brengen met welbepaalde voorwaarden inzake de itrest, de looptijd, de terugbetalingsmodaliteiten, enzovoort.  

- voor een aandeel gaat het om het op de markt brengen van nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging of een beursintroductie.

- voor fondsen en sicavs gaat het om elke nieuwe creatie van deelbewijzen.

De uitgifteprijs

- voor een obligatie is dat het bedrag - uitgedrukt in % van de nominale waarde - dat moet worden betaald bij de aankoop van een nieuw uitgegeven lening.

- voor een aandeel is het de prijs waartegen de nieuwe aandelen van een onderneming worden aangeboden.  

- voor fondsen en sicavs is het de inventariswaarde, vermeerderd met de instapkosten, waartegen de nieuw op de markt gebrachte deelbewijzen worden aangeboden.

De uitgiftepremie is het verschil tussen de uitgifteprijs en de nominale waarde van een obligatie of aandeel.